Obsah

 Rychlá orientace: Stručný obsah | Podrobný obsah 


Stručný obsah

Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.)
KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU
Kapitoly z dějin bezpráví
Masarykova univerzita
Mezinárodní politologický ústav
Brno 2009

PDF Předmluva Václava Havla - (0.28MB)
PDF Obsah - (0.66MB)
PDF Autoři - (0.32MB)
PDF Slovo úvodem - (0.32MB)

Část první: Právní řád

PDF Jiří Přibáň: Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie - (0.62MB)
PDF Zdeněk Kühn: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu - (0.45MB)
PDF Radoslav Procházka: Všetkým telám rovnako - (0.42MB)
PDF Kateřina Šimáčková: Fiktivní, nebo reálná ústava - (0.39MB)
PDF Tomáš Gábriš: Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu - (0.39MB)
PDF Radim Polčák: Informační teorie práva - (0.32MB)
PDF Barbara Havelková: Genderová rovnost v období socialismu - (0.71MB)
PDF Zdeněk Kühn: Zločin a trest - (0.38MB)
PDF David Kosař: Lustrace a běh času - (0.45MB)
PDF Hynek Baňouch: Metody, motivy a cíle studia komunistického práva - (0.54MB)
 

Část druhá: Právní oblasti

PDF Vojtěch Šimíček, Jan Kysela: Ústavní právo - (0.69MB)
PDF Eliška Wagnerová: Základní práva - (0.48MB)
PDF Pavel Molek: Mezinárodní právo veřejné - (0.73MB)
PDF Michal Bobek: Socialistická srovnávací právní věda - (0.65MB)
PDF Petr Bělovský: Občanské právo - (0.49MB)
PDF Petr Bělovský: Rodinné právo - (0.34MB)
PDF Barbara Havelková: Pracovní právo - (0.71MB)
PDF Zdeněk Nový: Občanské právo procesní - (0.42MB)
PDF Tomáš Gřivna: Trestní právo hmotné - (0.41MB)
PDF Petra Gřivnová, Tomáš Gřivna: Trestní právo procesní - (0.42MB)
PDF Josef Vedral: Správní právo - (0.48MB)
PDF Eva Kružíková: Právo životního prostředí - (0.36MB)
PDF Milada Tomková: Sociální zabezpečení - (0.5MB)
PDF Hynek Baňouch: Hospodářské právo - (0.48MB)
PDF Petr Jäger: Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností - (0.81MB)

Část třetí: Právní profese

PDF Otakar Motejl: Soudnictví a jeho správa - (0.31MB)
PDF Zdeněk Kühn: Socialistická justice - (0.43MB)
PDF Jan Lata: Prokuratura - (0.73MB)
PDF Stanislav Balík: Advokacie - (0.37MB)
PDF Blanka Čechová: Notářství - (0.65MB)

Část čtvrtá: Osobní reflexe

PDF Zdenek Krystufek: Komunistické právo v Československu - (0.41MB)
PDF Mojmír Povolný: Právo v domě exulantovy paměti - (0.32MB)
PDF Otakar Motejl: Obhajoba v politickém procesu - (0.53MB)
PDF Anna Šabatová: Ochrana základních práv a svobod v teorii a v praxi (1945–1989) - (0.32MB)

PDF Namísto závěru - (0.28MB)
PDF Slovníček pojmů pro mladší a méně pokročilé marxisty - (0.36MB)
PDF Jmenný rejstřík, věcný rejstřík - (0.91MB)

 


Podrobný obsah

Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.)
KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU
Kapitoly z dějin bezpráví
Masarykova univerzita
Mezinárodní politologický ústav
Brno 2009

Části: 1 Právní řád | 2 Právní oblasti | 3 Právní profese | 4 Osobní reflexe

Předmluva Václava Havla
Obsah
Autoři
Slovo úvodem
 

Část první: Právní řád

 
Jiří Přibáň
Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie
1. Úvodní poznámky a východiska
2. Nestálost moderní společnosti a touha po jednotě světa
3. Právní teorie je pozorování druhého řádu
4. Filosofie historického vykoupení
5. Odumírání státu a marxistický „konec dějin“
6. Sekulární náboženství a jeho politické důsledky
7. Marxistická teorie práva?
8. Legitimizace totalitarismu socialistickou právní vědou
9. Třídnost jako základní norma
10. Je socialistická právní věda falešná, nebo skutečná?
11. Závěrečné poznámky: věda spoutaná a svobodná
 
Zdeněk Kühn
Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu
1. Stalinistická ideologie aplikace práva
   1.1 Marxistická ideologie práva před nástupem stalinismu
   1.2 Stalinistická ideologie aplikace práva a její rozpory
      1.2.1 Stalinistická ideologie aplikace práva ve střední Evropě
      1.2.2 Příklady stalinistické volné ideologie aplikace práva v soudní praxi
      1.2.3 Instrumentální pojetí aplikace práva
2. Vázaná ideologie aplikace práva v 70. a 80. let: rozkvět socialistického textualismu
   2.1 Pád stalinistické volné aplikace práva
   2.2 Kontradikce mezi rétorickým anti-formalismem a praktikovaným formalismem
   2.3 Nový socialistický formalismus 70. a 80. let
      2.3.1 Autoritářská koncepce práva a utváření koncepce omezeného práva
      2.3.2 Socialistická koncepce statické interpretace práva
3. Pokus o vysvětlení příčin socialistického formalismu a zákonného pozitivismu
 
Radoslav Procházka
Všetkým telám rovnako
Hmotárstvo a rovnostárstvo v socialistickom práve
1. Expresívna funkcia práva
   1.1 Všeobecné východiská
   1.2 Socialistické podmienky
2. Hmotárstvo a rovnostárstvo v socialistickom práve
   2.1 Pojmové východiská
   2.2 Hmotárstvo
      2.2.1 Zodpovednosť za škodu
      2.2.2 Ochrana osobnosti
   2.3 Rovnostárstvo
      2.3.1 Sloboda združovania
      2.3.2 Sloboda zárobkovej činnosti
   2.4 Čas sluhov
 
Kateřina Šimáčková
Fiktivní, nebo reálná ústava
Paradoxy ústavního vývoje socialistického Československa
1. Téma kontinuity a diskontinuity
2. Satelitem před únorem 1948
3. Příprava a přijetí Ústavy 9. května 1948
4. Padesátá léta – nový režim a jeho nástroje
5. Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960
6. Pražské jaro završené okupací a federací
7. Normalizace
8. Moc bezmocných
9. Dědictví šedých kádrů
 
Tomáš Gábriš
Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu v rokoch 1948–1989
1. Historický a teoretický úvod
2. Štát a právo za socializmu
   2.1 Posilňovanie štátu a verejnej sféry
   2.2 Právo za socializmu, kolektivizmus a dominancia verejného práva
   2.3 Právo ako nástroj plánovania vedecko-technického rozvoja a riadenia spoločnosti
3. Zásahy do slobody a súkromia v československých zákonoch
4. Zásah štátu do ľudského vedomia a ľudskej podstaty
5. Záver – Dopad na súčasnosť
 
Radim Polčák
Informační teorie práva
1. Socialistická zákonnost jako primitivní informační kultura
2. Primitivní zákonnost a stroje na právo v československé doktríně – Knapp šedesátých let
3. Právní informatika a instrumentální využití informačních technologií – Knapp sedmdesátých a osmdesátých let
4. Závěrem namísto smíření
 
Barbara Havelková
Genderová rovnost v období socialismu
1. Ženská otázka a socialismus
   1.1 Přístup teorií marxismu-leninismu k rovnosti pohlaví
   1.2 Ženská otázka v socialistickém hnutí
   1.3 Nedostatky teorie
   1.4 Nedostatky praxe socialistických států
2. Právní úprava a programy modernizace statusu žen
   2.1 Před rokem 1948
   2.2 Období socialismu
      2.2.1 Rodinné právo
      2.2.2 Vzdělání
      2.2.3 Pracovní a sociální právo
      2.2.4 Účast na politickém rozhodování
3. Nedostatky
   3.1 Témata víceméně ignorovaná
   3.2 Nerovnost mezi pohlavími přetrvávající v právu i praxi
      3.2.1 Rodina
      3.2.2 Vzdělání
      3.2.3 Práce a sociální otázky
      3.2.4 Politická reprezentace
4. Závěr
 
Zdeněk Kühn
Zločin a trest
Komunistické zločiny a jejich judikatorní reflexe po roce 1989
1. Pozitivismus a anti-pozitivismus v komunistických justičních zločinech
2. Judikatorní potýkání se se zločiny komunismu po roce 1989
   2.1 Otázka promlčení komunistických trestných činů
   2.2 Střelba na hranicích
   2.3 Justiční vraždy
   2.4 Další problémy postihu komunistických zločinů
3. Jak se justice po roce 1989 vyrovnala s úkolem postihnout zločiny komunistického režimu?
 
David Kosař
Lustrace a běh času
1. Základní charakteristické rysy českých lustračních zákonů
   1.1 „Chráněné“ a „podezřelé“ funkce
   1.2 Jak české lustrační zákony fungují (a jak dlouho měly fungovat)?
   1.3 Shrnutí judikatury FÚS a ÚS k ústavnosti lustračního zákona
   1.4 Specifika českých lustračních zákonů a hlavní důvody jejich kritiky
2. Judikatura ESLP
   2.1 Pobaltské kauzy
   2.2 Slovenské a polské kauzy
   2.3 Shrnutí základních principů ESLP při posuzování lustračních zákonů
3. (Jak dlouho) může český lustrační zákon přežít přezkum ze strany ESLP?
4. Měly by být české lustrační zákony zrušeny ÚS?
5. Závěr
 
Hynek Baňouch
Metody, motivy a cíle studia komunistického práva
Několik poznámek k dnešnímu zacházení s komunistickým právem
1. Vybrané rysy právního systému
   1.1 Ústava, základní práva jednotlivce, nezávislost justice a dělba moci
   1.2 Zákon platí (když Strana řekne a nedotkne se to policie)
   1.3 Povaha sovětského pojetí trestního práva: politická funkce
2. Spoutaná společnost
   2.1 Centralizace, byrokratizace, etatizace
   2.2 Utváření nové společnosti
   2.3 Destrukce neprávních protivah moci a ostudná role vědy
3. Použitelnost informací
   3.1 Úspěšná propaganda, informační blokáda a manipulace jazyka
   3.2 Zdroje poznání kontextu práva a práce s nimi
   3.3 Soudní spisy a rozhodnutí a důležitost jejich systematického studia
4. Komunistické právo dnes
   4.1 Kontinuita práva? Hypotéza čekající ověření
   4.2 Tiše působící socialistický normativní systém
   4.3 Vyrovnání s minulostí
 

Část druhá: Právní oblasti

 
Vojtěch Šimíček, Jan Kysela
Ústavní právo
1. Obecná charakteristika
   1.1 Postavení ústavního práva v systému práva
   1.2 Věda ústavního práva
2. Základní principy ústavního práva
3. Vybrané instituty
   3.1 Společenské zřízení
      3.1.1 Třídní struktura
      3.1.2 Politický systém
      3.1.3 Hospodářská soustava
   3.2 Národně státní zřízení
4. Vybrané státní orgány
   4.1 Moc zákonodárná
      4.1.1 Orgány moci zákonodárné a jejich struktura
      4.1.2 Způsob ustavení
      4.1.3 K právnímu statusu poslanců
      4.1.4 Organizace parlamentů
   4.2 Prezident
   4.3 Vláda
5. Shrnutí a zobecňující poznámky
 
Eliška Wagnerová
Základní práva
1. Základní práva pohledem dobové právní vědy
   1.1 Dědictví první republiky
   1.2 Základní práva v lidových demokraciích
   1.3 Základní práva v socialistických státech
   1.4 Shrnutí obecné problematiky základních práv v různých etapách socialistického vývoje
2. Realita základních práv
   2.1 V československé lidové demokracii
   2.2 V československém socialistickém státu
3. Závěr
 
Pavel Molek
Mezinárodní právo veřejné
1. Úvodem:socialistická teorie mezinárodního práva veřejného z nadhledu zahraničního
2. Úkoly a cíle československé mezinárodněprávní teorie a její periodizace
3. Československá mezinárodněprávní doktrína období stalinismu (1948–1956)
4. Československá mezinárodněprávní doktrína v šedesátých letech (1956–1968)
5. Československá mezinárodněprávní doktrína v období normalizace (1969–1989)
6. Závěr
 
Michal Bobek
Socialistická srovnávací právní věda
1. Srovnávání v marxistickém třídění právních věd: od metody k vědě a zase zpátky
2. Je srovnání možné? Dogmatika mezi-systémových srovnání
   2.1 Historické kořeny československé komparatistiky před únorem 1948
   2.2 Fáze odmítání – Sovětský svaz a jeho satelity v padesátých letech
   2.3 Fáze ideologická – „vědecké“ zkoumání s jasným výsledkem
   2.4 Sociologizující tendence konce šedesátých let
   2.5 Normalizace a vnitřní diferenciace v rámci sovětského bloku
3. Metodologie marxistické srovnávací právní vědy
4. Výstupy a osobnosti
5. Úloha srovnávací právní vědy po roce 1989
 
Petr Bělovský
Občanské právo
1. Soukromé právo po roce 1948
   1.1 Partikularizace občanského práva
2. Výchozí prameny transformace československého občanského práva po roce 1948
   2.1 Ústavní základy občanského práva
   2.2 Občanský zákoník 1950
   2.3 Občanský zákoník 1964
3. Vlastnické právo jako klíč k reformě občanského práva
   3.1 Typologie vlastnických forem
   3.2 Státní socialistické vlastnictví
   3.3 Družstevní vlastnictví
   3.4 Osobní vlastnictví
   3.5 Soukromé vlastnictví
   3.6 Kvalifikace vlastnického práva podle povahy předmětu
   3.7 Vlastnické substituce
4. Závěr
 
Petr Bělovský
Rodinné právo
1. Obecná charakteristika
2. Zákon o právu rodinném: rozvod manželství
3. Zákon o rodině: bezpodílové spoluvlastnictví manželů
4. Závěr
 
Barbara Havelková
Pracovní právo
1. Východiska a postavení pracovního práva
   1.1 Ideová a ideologická východiska
   1.2 Obor pracovního práva
   1.3 Základní literatura a klíčoví autoři
2. Vývoj
   2.1 Do roku 1945
   2.2 Od roku 1945 do roku 1948
   2.3 Od roku 1948 do roku 1965
   2.4 Od roku 1965 do roku 1989
3. Charakter socialistického pracovního práva (na třech příkladech)
   3.1 Pracovní povinnost
   3.2 Motivace pracujících – role mzdy?
   3.3 Kolektivní pracovní právo
4. Shrnutí a závěr
   4.1 Hlavní rysy pracovněprávních vztahů a pracovního práva za socialismu
   4.2 Pracovní právo v transformaci
 
Zdeněk Nový
Občanské právo procesní
1. Úvod
2. Občanské právo procesní v systému práva
3. Osobnosti občanského práva procesního v letech 1948–1989
4. Publikace z oboru občanského práva procesního
5. Prameny právní úpravy občanského práva procesního a jejich vývoj
   5.1 Období I. republiky
   5.2 Civilní proces od roku 1948 do 60. let
   5.3 Právní předpisy upravující civilní právo procesní v 60. letech
6. Myšlenková východiska občanského práva procesního
7. Státní zastupitelství v občanském soudním řízení v socialistických zemích
   7.1 Státní zástupce v civilním soudním řízení v komparativním a historickém pohledu
   7.2 Komparativní pohled na prokuraturu
   7.3 Prokuratura v českých zemích před rokem 1948
   7.4 Prokuratura v roce 1948
   7.5 Právní úprava postavení prokurátora v občanském soudním řízení v 50. letech
      7.5.1 Protest – opravný prostředek generálního prokurátora
   7.6 Prokuratura v 60. letech
   7.7 Hodnocení institutu prokurátora v občanském soudním řízení
   7.8 Státní zastupitelství v občanském soudním řízení – včera, dnes a zítra?
8. Zásada materiální pravdy – veritas omnia vincit?
   8.1 Zásada materiální pravdy v socialistickém občanském právu procesním
   8.2 Kritický pohled na materiální pravdu
   8.3 Materiální pravda zásadou občanského soudního řízení i dnes?
9. Volby soudců v československém právním řádu
   9.1 Volby socialistického soudce aneb kdo hlídá hlídače?
   9.2 Odvolávání soudců – vox populi, vox dei?
   9.3 Volby soudců ve srovnávacím pohledu
10. Státní arbitráž
   10.1 Státní arbitráž – její povaha a důvod vzniku
   10.2 Proč vznikla státní arbitráž?
   10.3 Právní povaha státní arbitráže
   10.4 Přehled právních předpisů upravujících státní arbitráž
   10.5 Státní arbitráž z hlediska socialistické ústavy
   10.6 Kritika principů fungování státní arbitráže
   10.7 Právo na zákonného soudce a státní arbitráž komparativním pohledem
11. Co zůstalo z těch krásných dní?
 
Tomáš Gřivna
Trestní právo hmotné
1. Obecná charakteristika
   1.1 Postavení trestního práva hmotného v systému práva
   1.2 Trestní právo a jeho vztah k jiným právním oborům
   1.3 Věda trestního práva hmotného
      1.3.1 Věda trestního práva v letech 1945–1961
      1.3.2 Věda trestního práva v letech 1961–1989
2. Vývoj právních předpisů
   2.1 Trestní právo hmotné do r. 1950
   2.2 Trestní zákon z roku 1950
      2.2.1 Obecná část
      2.2.2 Zvláštní část – systematika, trestné činy proti republice a trestné činy hospodářské
      2.2.3 Novelizace trestního zákona 1950
   2.3 Trestní zákon z roku 1961
      2.3.1 Obecná část
      2.3.2 Zvláštní část
      2.3.3 Novelizace trestního zákona od roku 1961 do roku 1989
   2.4 Zákon o přečinech
3. Vybrané problémy trestního práva hmotného
   3.1 Nedovolené přechody státní hranice
   3.2 Trestněprávní ochrana socialistického vlastnictví
   3.3 Trestný čin výtržnictví a svoboda shromažďovací
   3.4 Trestný čin příživnictví
4. Shrnutí a zobecňující poznámky
 
Petra Gřivnová, Tomáš Gřivna
Trestní právo procesní
1. Obecná charakteristika
   1.1 Postavení trestního práva procesního v systému práva
   1.2 Vztah trestního práva procesního k jiným právním odvětvím
   1.3 Věda trestního práva procesního
2. Vývoj právních přepisů
   2.1 Trestní právo procesní do roku 1956
   2.2 Trestní řád z roku 1956
   2.3 Trestní řád z roku 1961
3. Vybrané problémy trestního práva procesního
   3.1 Vazba
   3.2 Obhajoba obviněného
   3.3 Vybrané problémy dokazování
4. Shrnutí a zobecňující poznámky
 
Josef Vedral
Správní právo
1. Postavení správního práva v systému československého socialistického práva a vztahy k jiným právním odvětvím
2. Ideová a ideologická východiska socialistického správního práva
3. Přehled základních právních předpisů socialistického správního práva
4. Vybrané instituty socialistického správního práva
   4.1 K pojmu (státní) správa
   4.2 Národní výbory – hlavní rysy vývoje základního článku organizace státní moci a správy
      4.2.1 Období 1944–1948
      4.2.2 Období 1948–1960
      4.2.3 Období 1960–1967
      4.2.4 Období 1967–1990
   4.3 Správní řád a správní řízení – základní rysy vývoje právní úpravy správního řízení v období 1948–1989
      4.3.1 Správní řád z r. 1955
      4.3.2 Správní řád z r. 1960
      4.3.3 Správní řád z r. 1967
5. Vliv socialistického správního práva na současné správní právo
 
Eva Kružíková
Právo životního prostředí
1. Stručně ke stavu životního prostředí
2. Postavení práva životního prostředí v rámci systému práva
3. Odraz problémů životního prostředí v československé právní teorii
4. Přehled základních právních předpisů a jejich stručný vývoj
5. Právo životního prostředí v jiných evropských státech
6. Právo životního prostředí „na papíře“ versus realita
7. Závěrem
 
Milada Tomková
Sociální zabezpečení
1. Úvod
   1.1 Právo sociálního zabezpečení jako součást (odvětví) socialistického práva
   1.2 Ideologická východiska
   1.3 Etapy vývoje práva sociálního zabezpečení
2. Výchozí situace (1918–1945)
   2.1 Úrazy a nemoci z povolání
      2.1.1 Pojištění dělníků
      2.1.2 Úrazové zaopatření
   2.2 Nemoc
      2.2.1 Nemocenské pojištění dělníků (zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří)
      2.2.2 Nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců (zákon č. 221/1925 Sb., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců)
      2.2.3 Nemocenské pojištění železničních zaměstnanců
      2.2.4 Nemocenské pojištění zaměstnanců v hornictví
      2.2.5 Nemocenské pojištění zaměstnanců poštovní správy
      2.2.6 Nemocenské pojištění soukromých zaměstnanců
   2.3 Invalidita, stáří, ztráta živitele (důchodové pojištění)
      2.3.1 Veřejnoprávní zaopatření
      2.3.2 Pensijní pojištění soukromých zaměstnanců (pojištění zaměstnanců vykonávajících duševní nebo dozorčí práce nazývané rovněž pojištění zaměstnanců ve vyšších službách)
      2.3.3 Důchodové pojištění dělníků
      2.3.4 Provisní pojištění horníků
      2.3.5 Státní starobní podpory
      2.3.6 Péče o válečné poškozence
   2.4.Pojištění v nezaměstnanosti
   2.5 Chudinská péče
3. Poválečné období (1945–1948)
4. Adaptace sociálního systému v období po převzetí moci komunisty a vrcholného stalinismu (1948–1953)
   4.1 Zákon o národním pojištění
   4.2 Přebudování národního pojištění
      4.2.1 Obecná charakteristika období
      4.2.2 Prvá opatření v rámci přebudování národního pojištění (1948–1951)
      4.2.2 Zákon o přebudování národního pojištění
5. Období poststalinistické expanze (1954–1963)
   5.1 Obecná charakteristika období
   5.2 Dovršení „přestavby“ národního pojištění
      5.2.1 Nemocenské pojištění (zabezpečení) zaměstnanců, družstevních rolníků
      5.2.2 Důchodové zabezpečení (zákon č. 55/1956 Sb. – zaměstnanci a jim naroveň postavení, vládní nařízení č. 56/1956 Sb., zákon č. 32/1962 Sb. – družstevní rolníci, vyhláška č. 67/1957 Ú .l. – osoby soukromě hospodařící)
      5.2.3 Sociální péče (zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení)
   5.3 Postavení čs. systému sociálního zabezpečení v mezinárodních vztazích
   5.4 Osobní důchody
6. Problémy systému, který zvítězil (1964–1968)
   6.1 Obecná charakteristika období
   6.2 Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení
   6.3 Sociální zabezpečení družstevních rolníků (zákon č. 103/1964 Sb.)
6.4 Pojištění jednotlivě hospodařících rolníků (a jiných osob samostatně hospodařících) – vyhláška č. 105/1964 Sb.
6.5 Analýzy vývoje sociální politiky druhé poloviny šedesátých let
7. Normalizace sedmdesátých let (1969–1980)
7.1 Obecná charakteristika období
7.2 Zákon č. 121/1975 Sb., o důchodovém zabezpečení
8. Stagnace posledního období státního socialismu (1981–1989)
8.1 Podpora rodin s dětmi a nemocenské pojištění (zabezpečení)
8.2 Důchodové zabezpečení
9. Sociální politika státního socialismu
 
Hynek Baňouch
Hospodářské právo
1. Postavení socialistického hospodářského práva v systému práva
   ahy a provázanost s jinými právními odvětvími
      1.1.1 Název „hospodářské právo“
1.1.2 Jménem Plánu: veřejnoprávní vpád do tradičně civilistické domény
1.1.3 Místo hospodářského práva v systematice právního řádu
   1.2 Ideová a ideologická východiska hospodářského práva
1.2.1 Učení Karla Marxe
1.2.2 Právo a marxismus
1.2.3 Ruská (sovětská) verze marxismu
1.2.4 Marxismus dnes
   1.3 Základní literatura a klíčoví autoři hospodářského práva
2. Přehled základních předpisů a jejich stručný vývoj
   2.1 Vznik práva vhodného pro novou ekonomiku a společnost
2.1.1 Ústavní fixace centrálně řízené ekonomiky
2.1.2 Zánik trhu, obchodu a obchodního práva
2.1.3 Hospodářské vztahy mezi socialistickými organizacemi
   2.2 Hospodářský zákoník
2.2.1 Systematika hospodářského zákoníku
2.2.2 Subjekty hospodářského práva
2.2.3 Závazky
   2.3 Raritní právní předpisy
2.3.1 Hospodářská arbitráž (zákon č. 121/1962 Sb. aj.)
2.3.2 Předpisy o národohospodářském plánování
   2.4 Hlavní změny oproti minulosti
      2.4.1 Právní inovace
3. Ilustrující instituty, právní otázky a témata
   3.1 Nový právní jazyk užívající důvěrně známé gramatické formy (všechno je „trochu“ jinak, čili ďábel v detailech skrytý)
3.1.1 Vztah plánu a hospodářské smlouvy
3.1.2 Samostatnost hospodářského práva: zákon jako pokračování polemiky jinými prostředky
3.1.3 Potíže s vymezením pojmu regulace v příkazových a tržních ekonomikách
   3.2 Právní originality
3.2.1 Soutěž
3.2.2 Akty hospodářského řízení
3.2.3 Kde se v té naší harmonii vzal spor?
3.2.4 Vlastnictví, majetek, osobní vlastnictví a svoboda
   3.3 Podle Plánu
3.3.1 Sympatie k plánování
3.3.2 Sovětský plánovací vzor a vylepšování plánování
3.3.3 Srážka ekonomické utopie s realitou: vnější trhy
3.3.4 Neefektivita a metody jejího překonávání: změna není změnou
   3.4 Dysfunkce plánování
3.4.1 Kde jsou informace, není pravomoc a naopak
3.4.2 Každodennost je strategicky nezajímavou oblastí
3.4.3 Propaganda jako ekonomické aktivum
3.4.3 Ideální typ byrokracie versus sovětská verze
3.4.5 Plán: zákon procházející častou změnou
3.4.6 Silní bezmocní hráči
3.4.7 Stav permanentní reformy
4. Komunistické hospodářské právo dnes
4.1 Psané právo a každodenní realita socialismu
4.2 Jak minulost ovlivňuje dnešek?
4.2.1 Odtržení ekonomie od práva
4.2.2 Právní regulace vs. řízení společnosti pomocí práva
 
Petr Jäger
Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností v letech 1948–1989
1. Výhledy konfesního práva po roce 1948
1.1 Konfesní právo jako právně vědecký obor
1.2 Prameny konfesního práva
2. Ústavní základ svobody vyznání
2.1 Ústava z roku 1920
2.2 Ústava z roku 1948
2.3 Ústava z roku 1960
3. Státní správa ve věcech církví a náboženských společností
3.1 Přijetí a účel zákona
3.2 Vývoj státní správy ve věcech církví a náboženských společností
3.3 Praktické úkoly státní správy ve věcech církví a náboženských společností
4. Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností
4.1 Skutečný účel hospodářského zabezpečení
4.2 Přijetí zákona
4.3 Hlavní instituty zákona
4.4 Stabilita zákona
5. Státní povolování církví a náboženských společností
6. Právní subjektivita církví a náboženských společností
7. Právní povaha církevního majetku
   7.1 Přijímání darů ze zahraničí
8. Trestní právo a svoboda vyznání
8.1 Zneužívání náboženské funkce (kazatelnicový paragraf)
8.2 Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi
8.3 Porušení zákona o právu rodinném
9. Rodinné právo
10. Církevní školství, výuka náboženství a vzdělávání duchovních
10.1 Církevní školství
10.2 Výuka náboženství
10.3 Vysoké školy a vzdělávání bohoslovců
11. Další vybrané změny právního řádu
11.1 Vedení matrik
11.2 Zrušení evidence náboženského vyznání
11.3 Náboženská shromáždění
11.4 Státní a náboženské svátky
12. Shrnutí hlavních rysů úpravy svobody vyznání
 

Část třetí: Právní profese

 
Otakar Motejl
Soudnictví a jeho správa
1. Období první republiky a protektorátu
2. Druhá polovina čtyřicátých let
3. Léta padesátá
4. Léta šedesátá
5. Pražské jaro a normalizace
 
Zdeněk Kühn
Socialistická justice
1. Soudcovská nezávislost v praxi a na papíře
1.1 Představení aktérů: profesionální soudci
1.2 Soudci z lidu: nástroj politického ovlivňování soudců, nebo prázdná socialistická symbolika?
1.3 Soudcovská závislost v době stalinistické
1.4 Reformy justice po roce 1956
      1.4.1 Ustavení a zánik soudcovské pozice
2. Směrem k „demokratickému centralismu“ v soudnictví
2.1 Správa justice
2.2 „Centralizovaná“ publikace judikatury
2.3 Stanoviska nejvyšších soudů
3. Omezení soudní pravomoci de iure a de facto
3.1 Právní reformy v oblasti pravomoci justice
3.2 Jednoduchá justice v jednoduchém oficiálním světě reálného socialismu
3.3 Právní a společenský status soudců ve společnostech reálného socialismu
 
Jan Lata
Prokuratura
1. Státní zastupitelství do roku 1948
2. Změny provedené v roce 1948
2.1 Zřízení prokuratury
2.2 Státní prokuratura
2.3 Kádrové změny a dělničtí prokurátoři
3. Vznik prokuratury socialistického typu
3.1 Střípky ze života prokuratury v době post-stalinistické
3.2 Role prokuratury při kolektivizaci
4. Prokuratura po kritice kultu osobnosti
4.1 Hlavní změny provedené zákonem o prokuratuře z roku 1956
4.2 Z činnosti prokuratury po roce 1956
4.3 Legislativní změny na úseku prokuratury
5. Prokuratura s lidskou tváří
   5.1 Diskuse o postavení prokuratury
6. Prokuratura v době normalizace
6.1 Zpět do řady
6.2 Důsledky federalizace
6.3 Postavení prokurátora za normalizace
7. Působnost prokuratury a principy její organizace a činnosti
7.1 Všeobecný dozor
7.2 Dozor v trestním řízení
7.3 Občansko-soudní dozor
8. Vojenská prokuratura
9. Změny po listopadu 1989
10. Závěr
 
Stanislav Balík
Advokacie
1. Úvodní úvahy
2. Likvidace advokátní stavovské samosprávy (25. února – 31. prosince 1948)
3. Období likvidace nezávislé soukromé advokacie (1. ledna 1949 – 31. prosince 1951)
4. Období třídní „marxistické“ advokacie a počátků politického uvolnění (1. ledna 1952 – 18. července 1963)
5. Socialistická advokacie před tzv. Pražským jarem, v jeho průběhu a počátcích normalizace (19. července 1963 – 31. prosince 1975)
6. Advokacie v období normalizace (od 1. ledna 1976 do pádu totalitního režimu)
7. Závěrečné úvahy
 
Blanka Čechová
Notářství
1. Vzhůru dolů: předpisy, které určovaly vývoj notářství v letech 1948–1989
1.1 Úvod
1.2 Zákon č. 201/1949 Sb., o notářství
1.3 Zákon č. 116/1951 Sb., o státním notářství
1.4 Zákon č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státního notářství
1.5 Zákon č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích
1.6 Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím
1.6.1 Dědictví
1.6.2 Řízení o registraci smluv
   1.7 Normalizace a cesta k privatizaci
2. Proletáři všech zemí: notáři v regionálním dobovém kontextu
3. Účel světí prostředky: notáři jako nástroj politické moci
3.1 Lidovědemokratické zemědělství
3.2 Dar od babičky
3.3 Řízení o registraci smluv
4. Organizace notářství a jeho k(v)ádry
 

Část čtvrtá: Osobní reflexe

 
Zdenek Krystufek
Komunistické právo v Československu
1. Právnické vzdělání
2. Právní praxe
3. Bezpráví
4. Právní teorie
5. Právní fikce demokracie
 
Mojmír Povolný
Právo v domě exulantovy paměti
 
Otakar Motejl
Obhajoba v politickém procesu
 
Anna Šabatová
Ochrana základních práv a svobod v teorii a v praxi (1945–1989)
Několik postřehů pamětnice
 
Namísto závěru
Slovníček pojmů pro mladší a méně pokročilé marxisty
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

 
 
 

 Rychlá orientace: Stručný obsah | Podrobný obsah