Všechny kapitoly Komunistického práva zveřejněny na webu

Dnes máme důvod ke zvrácené oslavě. Vlastě se ani o oslavu v pravém slova smyslu nejedná. Spíše o připomínku, že bez komunistického puče 25. února 1948 by patrně československý právní řád nedoznal oněch neblahých změn, které dnes považujeme za užitečné zkoumat a pochopit, již jen proto, aby se v lákavějším marketingovém obalu nevrátili v nové podobě znovu.

Protože první vydání knihy a následný dotisk jsou již v zásadě rozebrány, vyhovujeme četným dotazům čtenářů (a skrytým přáním těch, kterým bylo žinantní si knihu před zraky ostatních vypůjčit v knihovně) a zveřejňujeme u příležitosti dnešního výročí na těchto internetových stránkách i všechny zbývající kapitoly v plném znění.

Doufáme, že vám výsledky našeho projektu budou ku prospěchu při studiu éry, v níž „válka byla mírem, svoboda  otroctvím, nevědomost silou.“

Pokračuj na OBSAH >>

Přehled všech zveřejněných kapitol

Část první: Právní řád
Jiří Přibáň: Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie
Zdeněk Kühn: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu
Radoslav Procházka: Všetkým telám rovnako
Kateřina Šimáčková: Fiktivní, nebo reálná ústava
Tomáš Gábriš: Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu
Radim Polčák: Informační teorie práva
Barbara Havelková: Genderová rovnost v období socialismu
Zdeněk Kühn: Zločin a trest
David Kosař: Lustrace a běh času
Hynek Baňouch: Metody, motivy a cíle studia komunistického práva
 
Část druhá: Právní oblasti
Vojtěch Šimíček, Jan Kysela: Ústavní právo
Eliška Wagnerová: Základní práva
Pavel Molek: Mezinárodní právo veřejné
Michal Bobek: Socialistická srovnávací právní věda
Petr Bělovský: Občanské právo
Petr Bělovský: Rodinné právo
Barbara Havelková: Pracovní právo
Zdeněk Nový: Občanské právo procesní
Tomáš Gřivna: Trestní právo hmotné
Petra Gřivnová, Tomáš Gřivna: Trestní právo procesní
Josef Vedral: Správní právo
Eva Kružíková: Právo životního prostředí
Milada Tomková: Sociální zabezpečení
Hynek Baňouch: Hospodářské právo
Petr Jäger: Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností

Část třetí: Právní profese
Otakar Motejl: Soudnictví a jeho správa
Zdeněk Kühn: Socialistická justice
Jan Lata: Prokuratura
Stanislav Balík: Advokacie
Blanka Čechová: Notářství

Část čtvrtá: Osobní reflexe
Zdenek Krystufek: Komunistické právo v Československu
Mojmír Povolný: Právo v domě exulantovy paměti
Otakar Motejl: Obhajoba v politickém procesu
Anna Šabatová: Ochrana základních práv a svobod v teorii a v praxi (1945–1989)

Pokračuj na OBSAH >>