Jiné právo

ZAPOMEŇTE NA TO, ŽE PRÁVO JE „SOUBOREM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM“. SKUTEČNÉ PRÁVO JE JINÝ SVĚT: JE TO INTELEKTUÁLNÍ VÝZVA, KONTEXT, ZÁBAVA, UMĚNÍ, POSLÁNÍ, ŽIVOT… TENTO BLOG PŘINÁŠÍ NOVINKY A NÁHODNÉ POSTŘEHY ZE SVĚTA JINÉHO PRÁVA.

Místo asistenta soudce - Krajský soud v Praze

22. 8. 2017, 14:04 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

divKrajský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta soudce správního úseku Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D.br /a name=’more’/a/divdivbr //divdivPostavení asistenta soudce je zakotveno v ustanovení § 36a) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) v platném znění.nbsp;/divdivspan class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /span/divdivPředpoklady pro výkon funkce asistenta soudce:/divdivullibezúhonnost/lilidosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice/lilipraktická znalost práce na PC/li/ul/divdivbr //divdivUchazeč/ka předloží:/divdivulliřádně vyplněnou přihlášku/lilimotivační dopis/lilistrukturovaný životopis/li/ul/divdivbr //divdivTermín pro podání přihlášky je stanoven do b10. září 2017/b.nbsp;/divdivbr //divdivVýběrové řízení proběhne formou pohovoru dne 14. 9. 2017./divdivbr //divdivV uvedené lhůtě je nutné nbsp; d o r u č i t nbsp; nbsp;přihlášku spolu s přílohami personálnímu oddělení Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5-Smíchov. Doručení je možné jak v elektronické podobě (personalni@ksoud.pha.justice.cz), tak v písemné podobě (poštou či osobní doručení na personální oddělení KS v Praze, budova „D“, II. poschodí, č. dveří 205)./divdivbr //divdivPrůběh výběrového řízení:nbsp;/divdivolliVyhodnocení přihlášek, pozvání k ústnímu pohovoru nebo informování o vyřazení z výběrového řízení./liliÚstní pohovory zájemců, kteří se dostaví na základě zaslaných pozvánek ke Krajskému soudu v Praze. nbsp;/liliZaslání informace o výsledcích výběrového řízení po ústních pohovorech./li/ol/divdivbr //divdivMístopředsedkyně správního úseku si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo v rámci tohoto výběrového řízení nevybrat žádné kandidáty, pokud bude při výběrovém řízení zjištěno, že přihlášení nesplňují stanovené požadavky./divdivbr /Dále zde:nbsp;http://www.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=21amp;j=31amp;k=4996amp;d=355471/divMartin Archalous: On-line řešení sporů – šance pro přetížené soudy?

20. 7. 2017, 13:44 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;Řada států si klade otázku, jak se bude soudit za 20 či za 50 let – a jak se justice vyrovná se změnami, kterými prochází technika, ekonomika, společnost? I tak tak konzervativní instituce, jako jsou soudy, mohou těžit z moderní technologie. Dnešní „klient“ požaduje soud rychlý, levný a dostupný, jak mu však vyhovět, a současně zajistit spravedlivý proces? Některé státy experimentují s přesunem celého řízení on-line. To si však nemůžeme představit pouze jako nahrazení papírových podání datovou e-mailem. On-line řešení sporů nabízí zcela nové možnosti./divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/abr //divdiv style=text-align: justify;Málokdo bude rozporovat, že české soudy jsou přetížené. Civilní soudy řeší stovky tisíc věcí ročně, průměrná délka řízení je více jak rok, u vytížených soudů i více jak dva roky. Přitom, více jak polovina civilních sporů se vede o částky do 10 000 Kč./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Vedle toho existuje neviditelná „masa“ sporů, které se k soudu nikdy nedostanou, kvůli pár stokorunám (nebo i tisícikorunám?) žalobce nepůjde do dlouhého, složitého a nákladného řízení (s rizikem platby nákladů protistrany). Člověk se cítí poškozen, ale státem nabízená možnost ochrany práv je pro něj nedostupná – možnost chránit práva zde existuje pouze formálně. Nejde tedy o odepření spravedlnosti? Zvláště v situacích, kdy by tento drobný nárok měla uplatňovat „slabší strana“ právního vztahu, například spotřebitel, zaměstnanec, oběť diskriminace – přitom zejména spotřebitelské spory budou typicky o malé částky./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jedním z možných řešení je nabídnout rychlý, kvalitní a jednoduchý systém mimosoudního řešení drobných sporů jako doplněk k soudnímu řízení. Takový systém má potenciál jednak sám vyřešit značné množství sporů v krátké lhůtě s minimálními náklady, jednak tyto spory „stáhnout“ ze soudů, čímž dojde k jejich odbřemenění./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;V České republice již systém alternativního řešení sporů (dále jen ADR) existuje, byť s omezenou působností. Některé spory může řešit ČTŮ, ERŮ a finanční arbitr. Od roku 2016 poskytuje ADR také Česká obchodní inspekce (v průměru řeší 200-300 sporů měsíčně, z nichž úspěšně končí asi čtvrtina). Domnívám se, že nástrojem, který v Česku chybí a který by přinesl zásadní přidanou hodnotu, je on-line řešení sporů (dále jen ODR) jakožto jistá nadstavba existujícího systému./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Teoreticky nástroj pro on-line řešení sporů máme. Existuje „Evropská ODR platforma,“ (v ČR ji zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum), která umožňuje on-line otevřít spor s kterýmkoliv podnikatelem v EU. Jedinou funkcí platformy však je, že formálně osloví podnikatele s návrhem na smír a věc postoupí místně příslušnému národnímu ADR subjektu. Přidaná hodnota on-line technologie je prakticky nulová./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Ani Česká obchodní inspekce se moderním technologiím nebrání. Na webu ČOI můžete vyplnit formulář, který lze elektronicky odeslat. Nicméně poté je nutné formulář vytisknout, podepsat a poslat doporučeným dopisem. Proč se toto nazývá „on-line“ a jaký je přínos, to nechám na úvaze jiným. Následná komunikace mezi stranami zpravidla probíhá e-mailem, tím však využití technologií obvykle končí. Je tak využit jen nepatrný zlomek potenciálu, který by technologie mohla přinést./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový zákon o ochraně spotřebitele, považuji to za příležitost pro diskuzi o zavedení jako plnohodnotného svébytného systému. Česká republika má k tomu ideální pozici – vysokou počítačovou gramotnost a dostatek IT odborníků. Přesto v oboru zaostává. Nejdále jsou v zavádění ODR země jako Nizozemsko a Kanada, ale také soukromé společnosti – eBay řeší ročně 60 milionů sporů mezi prodávajícími a kupujícími. Britské ministerstvo spravedlnosti dokonce zvažuje zavedení plnohodnotného „on-line soudu“. Následující text je jakýmsi výběrem nejlepších zkušeností z výše uvedených zdrojů./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;bPřed zahájením řízení/b/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Z pohledu soudní soustavy a státní moci vůbec spor „začne existovat“ ve chvíli, kdy je podána žaloba. To je velmi neefektivní přístup. Podání žaloby je spíše konec – smírné řešení není možné, vztah je nenávratně poškozen, je nutný mocenský zásah. U soudu vždy někdo vyhraje a někdo prohraje, a to za značných nákladů (a nervů) pro obě strany. Efektivní systém řešení sporů by měl podáním žaloby naopak končit, pokud vše ostatní selže./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Český stát fázi před zahájením řízení (ať už před soudem nebo před ADR mechanismem ČOI) nevěnuje velkou pozornost, pouze v zákoně o ochraně spotřebitele je stanovena povinnost, že musí předcházet pokus o dohodu. Jak má vypadat, není specifikováno. Zde je velký nevyužitý potenciál, správné pojetí této fáze může předejít většině sporů, a usnadnit řešení těch zbývajících./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jak by to mohlo vypadat? Prodávající by nabídl standardizovaný formulář (jehož náležitosti by mohly být stanoveny vyhláškou), ve kterém by spotřebitel vylíčil svou situaci a čeho se domáhá. Zde už může nastoupit technika. Místo „bílé tabule“ na webové stránce, které vyzývá ke slohovému cvičení, by takový formulář mohl být dynamický, s navrhovatelem by vedl jakýsi jednoduchý strukturovaný dialog podle předpřipraveného „rozhodovacího stromu“. Formulář by tedy automaticky nabízel další možnosti podle toho, co už spotřebitel vyplnil. Příklad – spotřebitel zaškrtne,“ zda jde o první či opakovanou reklamaci, v závislosti na tom se objeví různé kolonky s možnostmi nápravy. Součástí by byly i částečně automatizované právní rady, podané ve srozumitelném jazyce, a opět odvozené od toho, co bylo ve formuláři vyplněno./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Spotřebitel tak předem ví, kde a jak má podat reklamaci. Strukturovaný formulář sám vyzve k vyplnění podstatných náležitostí a doporučí vyplnění klíčových informací. Spotřebitel se dozví, čeho se může domáhat a co není reálné. Systém je výhodný i pro prodejce, který bude od samého počátku mít jasný a strukturovaný popis situace a (v ideálním případě) poučeného zákazníka s realistickými požadavky. Výhodné to bude i pro stát – zkušenosti z firmy eBay ukazují, že většinu sporů je možné urovnat již na této úrovni, a není tedy nutný vnější zásah./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Takto popsaný systém nemůže být povinný (drobný řemeslník by jej asi těžko zavedl, lze uvažovat o povinném zavedení ve větších podnicích). Nicméně, server, na kterém by byl formulář umístěn, může provozovat stát. Tím by byly náklady pro prodejce minimální a úspory z rozsahu značné. Místo toho, aby každý prodejce měl vlastní aplikaci, všechny by byly provozovány na jednom serveru, kam by se strany sporu přihlašovaly přes webové rozhraní. Tím by jednak bylo zabráněno manipulacím s formulářem i uloženými daty (historií sporu a s důkazy), jednak by správce mohl celý systém průběžně vylepšovat a aktualizovat, třeba při změně právní úpravy./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Podnikatelé tak systém budou využívat ne proto, že by jim to zákon přikázal, ale proto, že od státu za malý peníz (či zdarma) dostanou komplexní řešení, u kterého bude vždy garantován soulad se zákonem. Jeho užívání může být navíc odměněno snížením správních a soudních poplatků. No neberte to./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;bPostoupení sporu/b/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Pokud není spor vyřešen dohodou, je třeba přizvat nezávislého třetího. Tím ještě nemusí být státní orgán, ale třeba i soukromý subjekt (pochopitelně s licencí, pod dozorem a regulovaný), ke kterému lze spor „postoupit“. A zde vystupuje do popředí hlavní výhoda standardizovaného řešení: V první fázi obě strany komunikovaly přes jednotný formulář. Záznam komunikace, včetně všech důkazů, je uložený na serveru, kde je garantována autenticita. Postoupit celý tento „spis“ instituci pro řešení sporů lze nikoliv doporučeným dopisem (a následným dožádáním materiálů od protistrany), ale stiskem tlačítka. Standardizace navíc umožní bez nákladů přesunout spor k jiné instituci – jelikož spis bude mít vždy stejný formát a bude uložený na jednom serveru, bude jedno, od kterého prodávajícího pochází a ke které instituci půjde./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Instituce pro řešení sporů pak posoudí povahu sporu a určí, jakou metodu zvolí. Ve spotřebitelských věcech je nejčastější mediace či konciliace, ale jsou i jiné možnosti, pokud by systém měl řešit i další typy sporů. Vše může proběhnout v kamenné jednací místnosti, ale i on-line, pomocí chatu, telekonference či videokonference. Zkušenosti britského finančního arbitra ukazují, co spotřebitel preferuje – ačkoliv řeší ročně čtvrt milionu sporů, na žádost stran koná jen asi 20 jednání v jednací místnosti. Je však třeba pamatovat i na ty, kdo si s moderní technikou netykají a umožnit i osobní setkání. I to se však bude zaznamenávat a ukládat do „on-line spisu“ pro účely kontroly a přezkumu./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Popsané řešení přináší výhodu i pro orgán dozoru – jelikož spis bude uložený v on-line zabezpečeném úložišti, může být přístupný kontrolnímu orgánu. Úředníci příslušného ministerstva tedy mohou v reálném čase sledovat průběh řízení a veškerý postup instituce řešení sporů, a to bez nutnosti opustit kancelář. Dojde-li k porušení zákona či podmínek licence, zásah je možný téměř v reálném čase. (Samozřejmě v mantinelech stanovených zákonem a správním řádem.)/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Je na diskuzi, zda součástí tohoto procesu by měla být pouze mediace, či závazné rozhodnutí. Systém lze koncipovat oběma směry, a především, bude-li rozumně navržen, je možné jej připravit na změnu varianty kdykoliv v budoucnu, či dokonce na obě varianty v závislosti na typu sporu či vůli stran./divdiv style=text-align: justify;Soudní přezkum/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Nedospějí-li strany k dohodě, mohou se obrátit na soud. (Má-li být výstupem ADR závazné rozhodnutí, půjde o jeho soudní přezkum.) A zde se opět projeví výhoda jednotného, standardizovaného on-line spisu./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Soud dostane celý „spis,“ který byl vytvořen v předchozích fázích. Reálně bude stačit soudu předat přístupové údaje k on-line úložišti, vzhledem k jednotnému formátu bude možné veškerá data ihned „importovat“ do spisu soudního. Strany samozřejmě budou mít stále právo podat repliku, dupliku… Ale to podstatné, tedy kompletní, strukturované vylíčení skutkového stavu, včetně dosavadního vývoje řízení, dostane soud ihned, současně s žalobou./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;A jakmile už bychom měli plně elektronický spis, otevírá to dveře k řadě inovací, včetně například plně on-line soudu, což je ale už jiná kapitola./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;bRizika/b/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;„Elektronizace práva“ s sebou přináší značná rizika. Jakýkoliv ADR systém je musí brát a úvahu a snažit se jim předejít.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Systém má být „alternativou“ v pravém slova smyslu. Jeho zavedení nesmí v žádném případě omezit přístup k soudu – pokud se spotřebitel rozhodne, že jej nevyužije, měl by mít možnost hned v první fázi podat žalobu. Strany budou ADR využívat ne proto, že musí, ale proto, že to bude jednodušší a levnější než soud. Pokud si však posoudí, že soud bude pro ně lepší, nic jim nesmí bránit se obrátit přímo na něj. Bude-li systém přece jen povinný (jako je dnes pro podnikatele ČOI, ERÚ či finanční arbitr), musí podléhat soudnímu přezkumu./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Konečně, jakýkoliv digitální systém musí brát ohledy i na ty, kdo si s moderní technikou nerozumí, nedůvěřují jí nebo se jí z jakéhokoliv důvodu vyhýbají. (I Estonsko, světový lídr v digitalizaci státu, uznává právo každého občana „nebýt digitální“.)/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;bZávěr/b/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jak už bylo řečeno, Česká republika má v tomto směru značný nevyužitý potenciál, a současné ADR mechanismy se snaží on-line prvky využívat. Zavedení ODR by tedy nebylo revolucí, nýbrž evolucí, která může být postavena na základech současného systému. Vzhledem k tomu, že snahy na úrovni EU o zavedení jednotného systému zatím kulhají, ČR je v ideálním postavení, aby se stala lídrem v oboru, který bude určovat směr evropské debaty, místo aby čekala, „co zase přijde z Bruselu“./divdiv style=text-align: justify;ibr //i/divdiv style=text-align: justify;iDěkuji Mgr. Alexu Ivančovi za cenné rady a úvod do tématu./i/divdiv style=text-align: justify;ibr //i/divdiv style=text-align: justify;iAutor je státním zaměstnancem Úřadu vlády, obsah článku vyjadřuje pouze jeho osobní postoje a není nijak spojen s touto institucí./i/divstyle type=text/css @page { margin: 0.79in } h2 { margin-bottom: 0in; direction: ltr; color: #5b9bd5; line-height: 108%; text-align: left; page-break-inside: avoid; orphans: 2; widows: 2 } h2.western { font-family: Calibri Light, serif; font-size: 13pt } h2.cjk { font-family: ; font-size: 13pt } h2.ctl { font-family: ; font-size: 13pt } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } /styleMezinárodní arbitráže v roce 2016

10. 7. 2017, 11:19 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;Jak vyplývá z přehledů a statistik jednotlivých rozhodčích institucí v Evropě, Asii a Americe, počty mezinárodních arbitráží v celkovém pohledu stabilně rostou. Nejvýrazněji u ICC, ale například i ICSID si v zásadě udržel počty investičních arbitráží z loňského rekordního roku. Pražský Rozhodčí soud zaznamenal pokles jak v mezinárodních, tak i domácích sporech. Naopak počty sporů o domény rostou.br /a name=’more’/a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;ba href=https://globalarbitrationnews.com/international-arbitration-statistics-2016-busy-times-for-arbitral-institutions/#_ftn13Souhrnná statistika zde/a/b/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-XXCDsugyYvc/WWNBZOZYIYI/AAAAAAAALHM/Kdh6×8ENwuYV-orqg4pp6oiAzpEy0tl9gCLcBGAs/s1600/1.jpg imageanchor=1 style=clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=687 data-original-width=743 height=591 src=https://4.bp.blogspot.com/-XXCDsugyYvc/WWNBZOZYIYI/AAAAAAAALHM/Kdh6×8ENwuYV-orqg4pp6oiAzpEy0tl9gCLcBGAs/s640/1.jpg width=640 //a/divdiv style=clear: left;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;V případě ICC se poslední roky udržoval počet mezinárodních arbitráží okolo čísla 770 až 800, zatímco loni to byl raketový skok na 966. Podle a href=https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-reveals-record-number-new-arbitration-cases-filed-2016/ICC/a za tímto růstem stojí mimo jiné i výrazné zvýšení počtu latinskoamerických kauz. /divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Institucí s globálně nejvyšším počtem mezinárodních arbitráží zůstává americký International Center for Dispute Resolution (a href=https://www.icdr.org/ICDR/a) s více než tisíci kauzami za rok./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Co se týče investičních arbitráží, tak ICSID si udržuje vysoký počet sporů, když rekordní „španělský solární“ rok 2015 s počtem 52 nových kauz byl následován loňským počtem 48. O statistikách ICSID za rok a href=https://www.patria.cz/pravo/3217884/investicni-arbitraze-v-roce-2015.html2015 jsem psal zde/a, a za rok a href=http://jinepravo.blogspot.cz/2015/03/investicni-arbitraze-v-roce-2014-podle.html2014 zde/a.br /br /Ohledně komerčních arbitráží jsem za předchozí roky psal a href=https://www.patria.cz/pravo/2803053/pocty-obchodnich-arbitrazi-celosvetove-rostou.htmlzde/a a a href=https://www.patria.cz/pravo/3252301/komercni-arbitraze-v-roce-2015.htmlzde/a./divdiv style=text-align: justify;br /ba href=https://www.soud.cz/ke-stazeniČísla Rozhodčího soudu zde/a/bbr /br //divdiv style=text-align: justify;V případě mezinárodních arbitráží u pražského Rozhodčího soudu se jejich počet loni drobně zvýšil, nicméně je třeba doplnit, že za poslední dva roky 2015 a 2016 došlo oproti předchozí šestiletce 2009 až 2014 k výraznému poklesu. Jedná se v zásadě o poloviční čísla oproti dřívějšku.br /br /Je třeba dodat, že u menších rozhodčích institucí v Evropě došlo podle výše uvedených čísel meziročně spíše k poklesu nebo stagnaci. Například u švýcarského SCAI počet mezinárodních kauz mezi roky 2015 a 2016 poklesl o pětinu (ze 100 na 81) a drobný pokles zaznamenal také londýnský LCIA (z 326 na 303). Vídeňský VIAC rostl ze 40 na 60. Všechny tyto instituce si nicméně za poslední roky udržují přibližně stabilní počet mezinárodních arbitráží.br /br /V případě vnitrostátních sporů před pražským Rozhodčím soudem dochází poslední roky také k poklesu. Z takřka 3 tisíc vnitrostátních kauz v roce 2011 se za pět let počet snížil také o více než padesát procent na 1100 za loňský rok. Právě od roku 2011 je vidět stabilní pokles a čísla za rok 2016 se vrací na úroveň roku 2006. Naopak v případě doménových sporů Rozhodčí soud v posledních letech roste./divdiv style=text-align: justify;divbbr //b/div/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://2.bp.blogspot.com/-oUIUNIbXPD4/WWNBfijnvgI/AAAAAAAALHQ/NFhwCFo31y0xCvcJ9ZYGFb-c4l9XHdLfgCLcBGAs/s1600/2.jpg imageanchor=1 style=clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=580 data-original-width=932 height=398 src=https://2.bp.blogspot.com/-oUIUNIbXPD4/WWNBfijnvgI/AAAAAAAALHQ/NFhwCFo31y0xCvcJ9ZYGFb-c4l9XHdLfgCLcBGAs/s640/2.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-8iBOoF6seXQ/WWNBkRok9AI/AAAAAAAALHU/XHe5oKHs1nwaMoZ4CK9IgU-ITR_VtbCcwCLcBGAs/s1600/3.jpg imageanchor=1 style=clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=654 data-original-width=634 height=640 src=https://4.bp.blogspot.com/-8iBOoF6seXQ/WWNBkRok9AI/AAAAAAAALHU/XHe5oKHs1nwaMoZ4CK9IgU-ITR_VtbCcwCLcBGAs/s640/3.jpg width=620 //a/divdiv style=text-align: justify;/divdivbr //divdivbr //divEvropská komise pokutuje Google částkou 2.42 miliardy EUR a diktuje vágní nápravná opatření

27. 6. 2017, 15:59 | JINÉ PRÁVO | Tomáš Pavelka

div style=text-align: justify;Když jsem v lednu 2014 a href=http://jinepravo.blogspot.com/2014/01/co-cekat-v-roce-2014.htmlpsal/a, že se toho léta páně těším na rozuzlení kauzy Google (search), a pak v prosinci a href=http://jinepravo.blogspot.com/2014/12/lex-google-kam-az-saha-regulatorni.htmlplakal/a nad politizací věci a nekonečnými průtahy (vyšetřuje se od roku 2010), asi bych sinbsp;na vynesení rozhodnutínbsp;polovině roku 2017 nevsadil. Nicméně dnes, 27. června, Komise vynesla na základě čl. 7 nařízení 1/2003 výrok deklarující porušení soutěžního práva EU formou zneužití dominance spol. Google Inc. a její matkou, spol. Alphabet Inc. Pokuta ve výši 2.42 miliardy EUR je bezprecedentě nejvyšší sankcí uloženou jednomu podniku v historii soutěžního práva.br /a name=’more’/abr /Poměrně obsažný press-release je možné najít a href=http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htmzde/a. O některých substantivních aspektech případu se na tomto blogu a href=http://jinepravo.blogspot.com/2013/05/google.htmlrozepsala/a Zuzka Vikarská již v květnu 2013. Vzhledem k tomu, že jsem byl v pro kauzu klíčovém období (2013-2014, dvě commitments packages) ve věci na straně Google přímo zainteresován, ponechám si případné komentáře až po zveřejnění rozhodnutí, až ochladne hlava.br /br /Nicméně jedna věc mě zaráží, a to způsob, jakým Komise diktuje Googlu nápravná opatření. Komise Googlu nařizuje do 90 dní od vydání rozhodnutí emto stop its illegal conduct/em, s penále do výše až 5% průměrného celosvětového obratu dosahovaného mateřskou společností Alphabet denně (tj. za každý den prodlení? Alespoň tak chápu ten press-release.). Komise v zásadě požaduje, že Google emhas to apply the same processes and methods to position and display rival comparison shopping services in Google’s search results pages as it gives to its own comparison shopping service/em. Jenže sama Komise absolutně nemá páru, jak by to měl Google udělat: emIt is Google’s sole responsibility to ensure compliance and it is for Google to explain how it intends to do so/em. To mimochodem podtrhuje kritiku, která provázela kauzu od samotného počátku - Komise nikdy nikomu účinně nevysvětlila, jaký tvrdí emtheory of harm/em. Proto také možná neví, jak pokračující újmě vlastně zabránit.br /br /V praxi to může pro Google znamenat zásadní úpravu vyhledávacích algoritmů (na samé hranici neutrality poskytovatele služby), příp. vytvoření nějakého zvláštního systému pro pooling výsledků konkurenčních poskytovatelů obchodních služeb. Nicméně podobný, pečlivě připravovaný pooling systém byl Komisí i zainteresovanou veřejností opakovaně v roce 2014 odmítnut, tak jsem zvědav, co kdo teď za tři měsíce stihne vymyslet. Výkyvy trafficu služeb Google a jeho konkurentů mohou záviset na tisíci a jedné proměnných, a co bude Komise hodnotit jako standardně dosahovaný traffic, to si vůbec neumím představit. Monitoring trustee si tenhle případ užije.br /br /Toto oktrojení nápravného opatření se musí prolitigovat. Jak už jsem psal v jednom ze starších příspěvků, Komise má v případě jednostranného určení nápravných opatření ruce výrazně svázané principem proporcionality (např. T-201/04, Microsoft). Je vcelku jasné, že v tomto případě není možné při neurčitosti uloženého nápravného opatření jeho proporcionalitu vůbec přezkoumat. Nejspíš to Komise vyřeší tak, že bude ukládat donucovací pokuty (do výše 5% denního celosvětového obratu ) separátními rozhodnutími, které každé bude substantivním infringement rozhodnutím podle čl. 7 nař. 1/2003. To bude podívaná.br /br /br /br /br /br /br //divJan Vučka: Exemplární trest jako dovolací důvod

19. 6. 2017, 18:39 | JINÉ PRÁVO | Občasný blogger

div style=text-align: justify;Uložení exemplárního trestu je platným dovolacím důvodem v trestním řízení. Bohužel významná část judikatury Nejvyššího soudu tento dovolací důvod ignoruje a nesprávně odmítá taková dovolání jako podaná z důvodu neaprobovaného trestním řádem. /diva name=’more’/adiv style=text-align: justify;br //divdivdiv style=text-align: justify;Exemplární trest je trest nepřiměřeně zostřený a prvoplánově odstrašující, který jde dramaticky (exemplárně) nad rámec spravedlivého potrestání spáchaného skutku. Srov. například rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech sp. zn. IV.ÚS 463/97, IV.ÚS 2011/10, I.ÚS 4503/12 nebo naposledy I. ÚS 9/17./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Z rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV.ÚS 2011/10 citujme: i„Z dřívější judikatury Ústavního soudu vyplývá, že za porušení základních práv může být považováno i exemplární potrestání spočívající v tom, že se konkrétní přísnost trestu neodůvodňuje hledisky individuální prevence, ale potřebou odstrašit veřejnost přehnaně přísným trestem uloženým pachateli [srov. rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 463/97 ze dne 23. 4. 1998 (N 47/10 SbNU 313)].“/i/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Exemplárním trestem přitom může být i trest uložený v mezích zákonné trestní sazby pro danou právní kvalifikaci. V rozhodnutí ve věci sp. zn. I ÚS 4503/12 se k tomu uvádí: i„Současná právní úprava, jak byla shora vyložena, neumožňuje ukládání exemplárních trestů ve smyslu disproporčního zostření trestní represe (byť i v rámci zákonných hranic trestních sazeb) ani v individuální, ani v obecné rovině, tedy ukládání takových postihů, které by před účelem trestu jako spravedlivé zásluhy za spáchaný čin upřednostňovaly účely preventivní, výchovný, zábranný apod. Jinými slovy, princip proporcionality se neomezuje jenom na výměru trestu v rozmezí spodní a horní hranice trestní sazby, nýbrž váže obecné soudy též k tomu, aby i uvnitř tohoto rozmezí zachovávaly maximu trestat podobné případy podobně a rozdílné rozdílně. Vybočení z principu proporcionality při sledování jiných účelů a cílů - typicky ukládáním exemplárních trestů anebo zostřením represe proti cizincům - ve své podstatě narušuje principy rovnosti lidí před zákonem a právo na spravedlivý proces, jakož i křiví cit pro spravedlnost ve společnosti.“/i/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Uložení exemplárního trestu je samozřejmě v rozporu s obecnými zásadami pro ukládání trestů podle § 39 trestního zákoníku./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Kromě prosté nezákonnosti je uložení exemplárního trestu i porušením základních práv a může být úspěšně předmětem ústavní stížnosti. Nutnou intenzitu exemplárnosti, aby odůvodňovala zrušení napadeného rozhodnutí, popisuje Ústavní soud například tak, že i„při stanovení konkrétní výměry zvoleného trestu by byly zcela opomenuty rozhodující okolnosti pojící se k osobě pachatele a ke spáchanému trestnému činu, nebo pokud by došlo k extrémní nevyváženosti prvku represe a prevence“/i (z rozhodnutí ve věci sp. zn. I.ÚS 1010/15)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Pouhá přísnost trestu bez překročení určité kvalifikované míry disproporcionality není důvod pro zásah Ústavního soudu. Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech sp. zn. IV.ÚS 744/14, III.ÚS 2925/14 a mnohé další./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Protože uložení exemplárního trestu je porušením principů spravedlivého procesu (viz výše uvedená judikatura Ústavního soudu), je možné, a dokonce také nutné, domáhat se nápravy formou dovolání ještě před případným podáním ústavní stížnosti. Je-li námitka porušení principů spravedlivého procesu uložením exemplárního trestu důvodná, musí jí Nejvyšší soud vyhovět v řízení o dovolání i bez toho, že by šlo o zvlášť vyjmenovaný dovolací důvod v § 265b trestního řádu. Srov. známá judikatura Ústavního soudu, jmenovitě rozhodnutí ve věcech sp. zn. I.ÚS 55/04, I.ÚS 3315/13 a stanovisko sp. zn. Pl.ÚS-st. 38/14.:nbsp;/div/divdivdiv style=text-align: justify;span style=font-style: italic;br //span/divi/ibr /div style=text-align: justify;ii„17. Dovolací řízení se v žádném svém stadiu nenachází mimo ústavní rámec pravidel spravedlivého procesu vymezeného Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a rozhodovací praxe nesmí narušovat ústavní zásadu rovnosti účastníků řízení. Stejně tak musí rozhodovací praxe obecných soudů interpretovat domácí právo konformně se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z relevantních mezinárodních smluv (čl. 1 odst. 2 Ústavy). Ústavní soud připomíná, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy (právo na spravedlivý proces) obsahuje ustanovení, s nimiž musí být ustanovení zákonného procesního práva interpretována souladně, a to včetně těch ustanovení trestního řádu, která vymezují dovolací důvody uvedené v ustanovení § 265b trestního řádu [nález sp. zn. I. ÚS 55/04 ze dne 18. 8. 2004 (N 114/34 SbNU 187), obdobně nález sp. zn. II. ÚS 669/05 ze dne 5. 9. 2006 (N 156/42 SbNU 275)].nbsp;/i/i/divdiv style=font-style: italic; text-align: justify;i18. Neobstojí tedy ani námitka nedostatku kompetence dovolacího soudu zabývat se dovoláními podanými z jiných důvodů, než jsou důvody vyplývající z Nejvyšším soudem aplikovaného výkladu trestního řádu. […]“nbsp;/i/divdiv style=text-align: justify;Odrazem toho je i rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 7 Tdo 410/2013i style=font-style: italic;: „Z důvodů, které mají základ v otázce přiměřenosti uloženého trestu, Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do rozhodnutí nižších soudů. Učinit tak může jen zcela výjimečně, pokud je uložený trest v tak extrémním rozporu s povahou a závažností trestného činu a s dalšími relevantními hledisky, že je neslučitelný s ústavním principem proporcionality trestní represe.“/ii Shodně uvedl Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 8 Tdo 1208/2014./i/divbr /div style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Lze tedy uzavřít, že pokaždé, když obviněný podá dovolání a jako dovolací důvod výslovně uvede i„byl mi uložen exemplární trest“/i, musí to Nejvyšší soud uznat jako platný dovolací důvod a odpovědět buď i„ano, byl to exemplární trest“/i, nebo i„ne, nebyl to exemplární trest“/i./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Znovu přitom zdůrazněme, že trest může být exemplárním i tehdy, kdy soud nevybočil z mezí trestní sazby podle trestního zákoníku. Kromě zdravého rozumu to plyne z i výše uvedených rozhodnutí Ústavního soudu, jakož rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věcech sp. zn. 7 Tdo 410/2013 a 8 Tdo 1208/2014./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zkusíme-li zadat slovo „exemplární“ do databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu, zjistíme, že nejde o nikterak výjimečnou námitku uplatňovanou v dovolání. Bohužel Nejvyšší soud tuto námitku pravidelně odmítá jako údajně nepřípustný důvod dovolání./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Například ve věci sp. zn. 11 Tdo 1213/2016 obviněnému (i„Obviněný v této souvislosti vytýká soudům, že mu byl uložen exemplární trest […]“/i) Nejvyšší soud mimoběžně s dovolací námitkou odpověděl: „iJeho námitky však svým charakterem neodpovídají ani jednomu z těchto (ani jiných) dovolacích důvodů a nelze se jimi v dovolacím řízení zabývat. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. je dán v případě nejzávažnějších pochybení soudu, a to byl-li obviněnému uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným.“/i/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Podobně ve věci sp. zn. 6 Tdo 1486/2015 Nejvyšší soud v rozhodnutí o dovolání uvedl: i„Ani námitka dovolatele, že mu byl uložen nepřiměřeně přísný („až exemplární“) trest, není pod zvolený dovolací důvod podřaditelná. Námitka týkající se přiměřenosti uloženého trestu totiž není dovolacím důvodem.“/i/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Ve věci sp. zn. 7 Tdo 880/2012 opět obviněný namítal uložení exemplárního trestu (i„Domnívá se, že ze strany soudu jde o pokus o exemplární postih […] Obviněný považuje trest za extrémně přísný a neslučitelný s ústavním principem proporcionality trestní represe, za porušení zásad trestního práva a předvídatelnosti rozhodnutí.“) a opět mu Nejvyšší soud odpověděl na jinou otázku: „Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze podat dovolání, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze úspěšně namítat nepřiměřenost trestu. Nepřiměřenost uloženého trestu sama o sobě není dovolacím důvodem, pokud obviněnému nebyl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo mu nebyl uložen trest ve výměře mimo zákonem stanovenou trestní sazbu [§ 265b odst. 1 písm. h) tr. ř.]. […] Jiná pochybení soudu spočívající v nesprávném druhu či výměře trestu, zejména nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 31 až 34 tr. zák. (nyní v § 39 až 42 tr. zákoníku) a v důsledku toho uložení nepřiměřeně přísného nebo naopak mírného trestu nelze v dovolání namítat prostřednictvím tohoto ani jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. (srov. č. 22/2003 Sb. rozh. tr.)“/i/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;To samé ve věci sp. zn. 3 Tdo 1471/2013. Obviněný výslovně namítal uložení exemplárního trestu, byť v rámci dané trestní sazby: i„nelze zdůrazňovat jen moment trestní represe, což by ve svém důsledku znamenalo exemplární trestání. Právě k tomu však v daném případě došlo, protože dovolateli byl uložen trest neúměrně vysoký, výrazně v horní třetině zákonné trestní sazby“ a Nejvyšší soud, místo vyřešení otázky uložení či neuložení exemplárního trestu, odpověděl non sequitur: „K námitce dovolatele stran nepřiměřené tvrdosti uložené trestní sankce je třeba vzít v úvahu, že Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích již opakovaně uvedl, že námitky vůči druhu a výměře trestu - s výjimkou trestu odnětí svobody na doživotí - lze v dovolání jako mimořádném opravném prostředku úspěšně uplatnit v rámci zákonného důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., tj. byl-li obviněnému uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou zákonem na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Jiná pochybení soudu spočívající v nesprávném druhu či výměře uloženého trestu, zejména nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 39 tr. zákoníku a § 41 a § 42 tr. zákoníku, a v důsledku toho uložení nepřiměřeně přísného nebo naopak mírného trestu, nelze v dovolání namítat prostřednictvím žádného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. (v judikatuře srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2002, sp. zn. 11 Tdo 530/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 22/2003).nbsp;/i/divi/ibr /div style=text-align: justify;ii[...]nbsp;/i/i/dividiv style=text-align: justify;iŽádnou takovou námitku však dovolatel nevznesl. Jeho argumentace současně nenaplňuje ani uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., neboť mu byl ukládán souhrnný trest odnětí svobody mimo jiné za zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku a byl tak ohrožen trestem odnětí svobody až na osm let. Pokud mu tedy byl uložen trest odnětí svobody v trvání sedmi let, jedná se o trest odpovídající zákonu jak co do druhu, tak pokud jde o výměru.“/i/div/i br /div style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;To samé ve věci sp. zn. 4 Tdo 125/2014. Obviněný namítal i„trest je proto nepřiměřený, exemplární a v našem právním řádu nepřípustný“/i, Nejvyšší soud odvětil „iJestliže oba obvinění zpochybňovali přiměřenost uloženého trestu, tak výrok o trestu lze napadnout především prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., ale nepřiměřenost trestu, tedy nesprávný druh či výměru uloženého trestu nelze namítat prostřednictvím tohoto ani jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř.“/i/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Z rozhodnutí ve věci sp. zn. 6 Tdo 427/2011:i „Vzhledem k rozvedeným teoretickým východiskům nelze námitky obviněného v tom smyslu, že uložený trest se mu jeví spíše jako exemplární zúčtování s taxikáři a výstraha, než jako výsledek po právu provedeného trestního řízení, resp. že soudy náležitě nezohlednily skutečnost, že byl bezúhonnou osobou, pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) či h) tr. ř. (ani jiný důvod dovolání podle § 265b tr. ř.) podřadit. Nad tento rámec lze stručně dodat, že obviněnému byly uloženy přípustné druhy trestů v rámci trestních sazeb stanovených v trestním zákoníku na přečin, jímž byl uznán vinným.“/i/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Shodně sp. zn. 6 Tdo 193/2015 a další rozhodnutí Nejvyššího soudu, kde obviněný výslovně namítal uložení „exemplárního trestu“ a Nejvyšší soud reagoval odkazem na § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu, jak kdyby byl obviněný namítal uložení trestu mimo zákonnou trestní sazbu, což je přitom zcela jiná námitka. I trest v rámci zákonné trestní sazby může být podle okolností exemplární, takže skutečně podaná námitka exemplárního trestu nesouvisí s domnělou námitkou, ke které se (zbytečně) opakovaně vyjadřuje Nejvyšší soud./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Tato praxe Nejvyššího soudu, který – obávám se – pravidelně chybně vyhodnocuje důvod podaných dovolání daného typu, je velmi nešťastná a rovná se systematické denegatio iustitiae. Netřeba samozřejmě dodávat, že chybné vyhodnocení dovolacího důvodu je často v řízení o ústavní stížnosti shledáno porušením práva stěžovatele na spravedlivý proces.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;autor je advokát v Praze, není angažován na žádném z jmenovaných případů/div/divRozhovor se soudcem Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem

15. 6. 2017, 13:08 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;Opět zde odkazuji rozhovor publikovaný v Bulletinu CLPD, ale myslím, že by mohl zajímat i čtenáře, kteří stojí mimo lidskoprávní zaměření. Tentokrát Jan Lhotský vedl rozhovor s Robertem Femrem, českým soudcem Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Vedl soudce Fremr kampaň za své zvolení? Proč uspěl? Jak soud funguje?nbsp;Na rozhodování jakých případů se dosud osobně podílel?nbsp;Jak vypadá pracovní týden soudce Mezinárodního trestního soudu?/divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/abr //divdiv style=text-align: justify;Rozhovor je ba href=http://www.centrumlidskaprava.cz/sites/centrumlidskaprava.cz/files/attachement/bulletin/bulletinkveten2017.pdfzde/a/b [PDF]./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br /div class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-b-qKPsAUEng/WUJqTKdWCMI/AAAAAAAALGI/2IfHm_jPBJ0noDKcUbKrWz9c510-AHiJQCLcBGAs/s1600/Titulka%2B-%2Bkopie.jpg imageanchor=1 style=clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=1200 data-original-width=1600 height=480 src=https://4.bp.blogspot.com/-b-qKPsAUEng/WUJqTKdWCMI/AAAAAAAALGI/2IfHm_jPBJ0noDKcUbKrWz9c510-AHiJQCLcBGAs/s640/Titulka%2B-%2Bkopie.jpg width=640 //a/divbr //divMartin Madej: O nutnosti práva

5. 6. 2017, 19:01 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;a href=http://1.bp.blogspot.com/-u0-XLh7Ao_A/WTWO8NFZiRI/AAAAAAAAIAE/UU4AfQADyYIDRcT4y0mLtRKd12ArVRaWQCK4B/s1600/parthenon-golden-ratio.jpg imageanchor=1 style=clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;img border=0 height=197 src=https://1.bp.blogspot.com/-u0-XLh7Ao_A/WTWO8NFZiRI/AAAAAAAAIAE/UU4AfQADyYIDRcT4y0mLtRKd12ArVRaWQCK4B/s320/parthenon-golden-ratio.jpg width=320 //aMezi často diskutované vlastnosti práva patří jeho platnost, legitimita či efektivita. To odpovídá naší snaze vytvořit právo jako systém pravidel schopných usměrňovat chování lidí podle našich představ o spravedlivém uspořádání společnosti. Naopak úvahy o právu coby nevykonstruovaném, metafyzicky existujícím světě ponecháváme platónským či karterizánským filozofům minulosti. O to víc se straníme představám o filosofii dějin, které si v českém prostředí možná stále (podvědomě) spojujeme s dialektikou marxismu-leninismu. Spíše než jako dějinami nebo Bohem podmíněný řád vnímáme i právo střízlivě, analyticky jako ten soubor právních norem, které jsou uznávány a vykonávány státní mocí, nanejvýš s dodatkem dotváření práva dalšími aktéry./divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/abr //divdiv style=text-align: justify;Proč o tom mluvím? Asi jsem snílkem, který věří, že objektivní právo nemá a nemůže mít původ v arbitrárním rozhodnutí, v konsensu ani odkazu k transcendentnu. Zde musím přejmenovat předmět zájmu, protože pro někoho může být obtížné oprostit se od analytického vnímání pojmu právo. Protože zvláštní pojem nemám, nazvu jej prostě Právem, s kapitálkou. Odlišuji tedy Právo jako ideální předobraz práva.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Myslím, že Právo a jeho věda potřebují měřítko, které bude objektivnější než měřítko platnosti nebo spravedlnosti. To první postrádá substrát, to druhé metodu určení. Zásadní paradigmatickou změnou, jež přinesl v 19. století darwinismus, bylo upuštění od představy Boží vůle tvořící svět ve prospěch představy světa tvořícího se ze sebe podle přírodních zákonů. Darwin si jako první uvědomil - a vědecky dokázal - že diverzita a racionalita v přírodě nejsou výsledkem volního aktu, ale přirozeného výběru. Jako lidé máme tendenci hledat tvůrce kdekoliv, kde vidíme funkci. Sekera slouží k sekání a hodiny k určení času; jejich funkční určení mají na svědomí kovář a hodinář. Podobně i všechny struktury, orgány a chování žijících bytostí jsou uspořádány tak, aby sloužily určitým funkcím. Darwin ukázal, že tyto funkce nejsou určeny Stvořitelem, ale přírodními procesy. Organismy tak jsou přizpůsobeny k určitým účelům (ryby k plavání ve vodě, srdce k pumpování krve), ty však mohou být lépe vysvětleny s pomocí kategorií nutnosti, spontánnosti a logiky než úmyslu či plánu. To samozřejmě neznamená, že každý organismus, který se utvoří, má ihned ty nejlepší vlastnosti a funkce. Genetická mutace je v přírodě věcí náhody a většina těchto mutací má negativní výsledky. Část z nich však některým druhům poskytne výhody, díky kterým druh přežije./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Když se nad tím zamyslíme, kopíruje i právo podobné schéma. Dějiny lidské civilizace ukázaly, že určité normy jsou lépe uzpůsobené organizovat společnost než jiné. Soukromé vlastnictví, principy právního státu nebo pravidla dekoncentrující veřejnou správu jsou jen některé z norem, které v minulosti vedly spíše ke stabilitě a kontinuitě než nestabilitě a úpadku. Skýtají tak určitou inherentní racionalitu - můžeme je bránit nebo kritizovat, při zpětném pohledu však evokují pocit dějinné nutnosti. Jejich výhodou a zároveň nevýhodou je, že stojí mimo kategorii spravedlnosti. Příroda zkrátka není spravedlivá. Prvky přirozeného výběru jsou vždy eticky neutrální, takže i hodnoty jako tolerance nebo demokracie mohou v přirozeném výběru vždy obstát jen jako nutné, nikoli jako dobré./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Vneseme-li do systému přirozeného výběru prvek úmyslu, nejedná se už o přirozený výběr. A tak, zatímco přirozený výběr v přírodě bude v ohrožení, dá-li se člověk v budoucnosti do genetického inženýrství, neukázal se přirozený výběr jako možný v některých jiných normativních systémech - např. náboženství - kde k neustálé revizi norem nedochází. Právo, naopak, je mnohem flexibilnější a jeho “mutace” probíhají ve většině státech světa každý den v řádu tisíců.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Co se snažím narýsovat je to, že Právo se řídí stejnou vnitřní racionalitou, kterou se řídí např. volný trh. Tím netvrdím, že ta která realizace práva je automaticky nespravedlivá, neefektivní či dokonce neplatná, protože je v rozporu s Právem; Právo existuje nad právem, které se mu samovolně přibližuje v souladu s nutností. Podobně jako v curlingu se i v právu snažíme posouvat právní normy do ideálního postavení, tak abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, a často je necháváme vzájemně reagovat, a není-li ta která právní norma v ideálním postavení, nijak to nemění čáry Práva, která jsou na ledě světa nekresleny./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;To vše by postrádalo reálný význam, kdybych si nemyslel, že lze toto Právo nalézt jinak než metodou pokus-omyl. Právní filozofové, kteří v to věřili, např. G. W. Leibniz, J. Austin, C. F. Wolff nebo D. Stewart, bohužel nebyli schopní spolehlivě ukázat, jak toho docílit. Jak může právní věda objevit Právo coby racionální systém operující z vlastní nutnosti?nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Abstraktně řečeno by mohly snahy právních teoretiků kopírovat snahy genetiků. Dnes víme, že naše DNA obsahuje genetickou informaci určující, které bílkoviny má ribozom v buňce vytvářet. Přeložení nukleotidových sekvencí do amino-kyselinových sekvencí v ribozomu je řízeno genetickým kódem. Každý normotvorný orgán tak může být připodobněn k jádru buňky, které předepisuje pravidla chování ostatním organelám v souladu s jeho vlastní DNA strukturou. Genetický kód zase není nepodobný pravidlům normotvorby, jako jsou pravidla legislativního procesu nebo pravidla pro obecnou právní závaznost soudní judikatury. Podobně jako organely v buňce jsou i jednotlivci ve společnosti vnější pozorovatelé, kteří nemohou právo poznat do doby, než je vytvořeno. Ledaže by (organely) nahlédly do jádra buňky a zjistili, jakou genetickou informaci obsahuje a jakým způsobem je uložena. Co mají totiž pozorování genetiků a racionální dovozování právních vědců společné, je snaha objevit potenciální fakticitu. I předtím, než existují ideální pravidla chování, jsme schopní jejich obsah anticipovat skrze naši schopnost naučit se principy jejich tvorby. Tak jako se racionalita těchto principů ve světě biologie řídí nevyhnutelnou nutností přírody, řídí se racionalita normotvorby nevyhnutelnou nutností společnosti./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Přijetí evolučního pohledu na právo by znamenalo jeho ještě výraznější lineární racionalizaci (dnes některými autory silně kritizovanou) a v současném politicko-společenském paradigmatu, založeném povětšinou na deliberativních demokraciích, by bylo jen těžko představitelné. Možná by ale tento přístup nemusel substituovat, ale jen doplňovat ten současný tam, kde on selhává. Třeba u lidskoprávních dilemat: ustoupíme spíše právu ženy mít dítě nebo právu muže svobodně rozhodovat o své reprodukci (Evans v. UK)? Přestože jsou pozice obou stran na první pohled eticky rovnocenné, nutnost velí vyhovět spíše potenciálnímu otci, protože je rozumnější se domnívat, že z dlouhodobého hlediska se udrží spíše společnost, kde se lidé nemohou rozhodnout kdy dítě mít, než společnost, kde se lidé nemohou rozhodnout kdy dítě nemít. Tím neříkám, že toto je nezbytně správné řešení případu Evans, ale snažím se ilustrovat způsob, jakým právo může s nutností operovat.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Nutnosti, která by vedla ruku právu, odpovídá racionalita potenciálně ušlapaných cestiček. Je to racionalita, která preferuje správní či ústavní praxi před zákonem a ústavou už jen proto, že se ukázala dlouhodobě udržitelná. To neznamená, že zákon nebo ústavu nemůžeme změnit opačným směrem, ale teprve pokud by tím vytvořený právní stav nevedl k ekonomickému úpadku, hrubým nespravedlnostem či revoluci, můžeme o něm s určitou pravděpodobností říci, že kopíruje linku Práva./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zdá se, že základním nástrojem poznání Práva podle nastíněného přístupu by mohlo být modelování. Samozřejmě, čím složitější civilizace, tím složitější modelování. Na rozdíl od našich současných snah by ale bylo imunnější vůči subjektivním vlivům, které do práva vstupují./divZákaz vjezdu dinosaurům

1. 6. 2017, 11:06 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;Po Praze se před několika měsíci objevily obludně velké značky zakazující vjezd segwayů do velmi široce vymezeného okruhu. Je vidět, že Prahu tato možnost zaujala, takže ve svém tažení pokračovala a přiostřila: Tentokrát se rozhodla zakázat vjezd dinosaurům. Že by začala předvolební kampaň a političtí dinosauři již nemají právo vstupu do Prahy?/divdiv style=text-align: justify;div class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=http://4.bp.blogspot.com/-GGtqNvgpkZM/WS_YbbPJXKI/AAAAAAAAH_I/dlJRsawEg2Ei0qVSrSUE7GphQJHEZc7pACK4B/s1600/dinasurus.png imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 height=320 src=https://4.bp.blogspot.com/-GGtqNvgpkZM/WS_YbbPJXKI/AAAAAAAAH_I/dlJRsawEg2Ei0qVSrSUE7GphQJHEZc7pACK4B/s320/dinasurus.png width=292 //a/divbr //divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/abr //divdiv style=text-align: justify;Na absurdní pytel absurdní záplata. Vymezení okruhu zákazu vjezdu segwayí značkami za šest milionů korun v oblastech, kde segway naživo viděli jen když je vezli po Spořilovské radiále, bylo šílené (již diskutované na a href=http://jinepravo.blogspot.cz/2016/12/neznalost-zakona-neomlouva-ani-segway.html target=_blankJP/a). Reakce veřejnosti na sebe nenechala dlouho čekat a na Spořilově se objevily zákazy vjezdu dinosaurů./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zajímavou otázkou nyní je, zda by se osoba jedoucí po segwayi v centru mohla bránit proti uložené pokutě, že vjela do zakázané zóny skrze ulice, kde byl zrovna zákaz přelepený – a že je tedy nikdo neupozornil na skutečnost, že na segwayích nemohou jezdit. Tento výklad je absurdní – v takovém případě by uživatelům segwayů stačilo, kdyby někdo každé ráno přelepil jednu ceduli třeba právě dinosaurem a nemohli by být jednoduše pokutováni.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jistě, bylo by možné, aby bylo přestupníkům dokazováno, že skutečně nejeli ze Spořilova, ale že si segway pronajali na Václavském náměstí. Ale to by bylo neskutečné množství práce, které by se v mnoha případech stejně nepovedla. Jistě, bylo by možné zjišťovat, kudy jeli, a snažit se jim dokázat, že lžou. Stejně tak by si ale např. uživatelé mohli najít mapu s vyznačenou cestou ze Spořilova (či aktuálně odkudkoli jinde), což by způsobovalo určité problémy při dokazování…/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Absurdní zákonná úprava tak vyvolává absurdní řešení. Buďto máme možnost nikoho nepokutovat, pokud mu neprokážeme, že ze Spořilova skutečně nepřijel, nebo máme možnost pokutovat uživatele segwayů i když nemáme kompletně vybudované či udržované značky vyznačující zónu zakazující vjezd segwayů. Akceptovat první případ by bylo divné – daných značek je ohromné množství a je silně pravděpodobné, že jedna či dvě nebudou v určitý okamžik dostupné a někteří lidé se tak jistě budou bránit. V druhém případě bychom nicméně takovou zónu možná vůbec nepotřebovali…nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;A možná je celá tato úvaha mimo realitu – v centru na segwayích už takřka nikdo nejezdí a nejspíše jezdit nebude. Zákaz vjezdu dinosaurů je tak reakcí veřejnosti na to, že zákonodárce a Praha absurdně řešili určité problémy (a způsobili další skrze spoustu zbytečných značek) a že bychom měli příště zvolit lepší právní řešení. Jinak si veřejnost bude z práva jen tropit šoufky./divdiv style=text-align: justify;br //divstyle type=text/css @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } /stylebr /div style=text-align: justify;iPozn. 1. 6. : Po deseti dnech byly značky bohužel vráceny do původní podoby. Tak si je užijme alespoň ještě z jedné fotky./i/divdiv style=text-align: justify;ibr //i/divdiv style=text-align: justify;ia href=http://4.bp.blogspot.com/-kuB2dBqcKB4/WS_YpwKLVuI/AAAAAAAAH_Q/fcXHbg1gOAwFo6iPRKNcT90yZ49kSwIOwCK4B/s1600/IMG_20170523_084658.jpg imageanchor=1img border=0 height=360 src=https://4.bp.blogspot.com/-kuB2dBqcKB4/WS_YpwKLVuI/AAAAAAAAH_Q/fcXHbg1gOAwFo6iPRKNcT90yZ49kSwIOwCK4B/s640/IMG_20170523_084658.jpg width=640 //a/i/divMísto asistenta na NSS

30. 5. 2017, 15:28 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;/divspan style=text-align: justify;Soudkyně Nejvyššího správního soudu Michaela Bejčková hledá vhodného kandidáta na místo asistenta./spanbr /a name=’more’/abr /div style=text-align: justify;Práce asistenta soudce spočívá především ve zpracovávání podkladů pro rozhodovací činnost a je vhodná pro začínající právníky. Kromě obvyklých předpokladů pro výkon této profese – tedy vysokoškolského magisterského vzdělání v oboru právo získaného v České republice, bezúhonnosti, dobré schopnosti právní argumentace, slušné znalosti jednoho světového jazyka a znalosti práce v právních informačních systémech – se dále požaduje:br /br /- bezvadná znalost českého jazyka,br /- nadprůměrné stylizační schopnosti,br /- schopnost pracovat samostatně a v případě potřeby i v časové tísni,br /- dostatečně vyzrálá osobnost schopná bezproblémové spolupráce v kolektivu,br /br /Zájem o správní právo nebo specializace v tomto oboru výhodou.br /br /Hledá se kandidát s chutí k řešení nových právních problémů, ale i s odolností vůči občasnému stereotypu, který dokáže přijímat konstruktivní kritiku a ani mezi spisy neztrácí smysl pro humor. Uchazeči nechť zašlou svůj podrobný životopis a dobře odůvodněný motivační dopis asistentce soudkyně na adresu bdarina.chvostekova@nssoud.cz/b do b9. června 2017/b.br /br /Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek (se zkušební dobou), který se řídí ustanovením § 14 soudního řádu správního a dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení se řídí zákoníkem práce a vyhláškou č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.br /Nástup ideálně v červenci, nejpozději však k 1. srpnu.br /divbr //div/divWeyrovy dny právní teorie 2017

29. 5. 2017, 19:51 | JINÉ PRÁVO | Jan Broulík

Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v prvních dvou červnových dnech pořádá konferencinbsp;Weyrovy dny právní teorie. Program naleznete a href=http://teorka.law.muni.cz/dokumenty/39578 target=_blankzde/a.br /br /Vedoucí oddělení řízení před smluvními orgány OSN odboru Kanceláře vládního zmocněnce

28. 5. 2017, 16:19 | JINÉ PRÁVO | Jan Exner

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;I/spannformace o výběrovém řízení naleznete a href=http://eudeska.justice.cz/Lists/EUD/DispForm.aspx?ID=840amp;ContentTypeId=0×0100BF5FF844C69A004F96D98BD3DF5F03D5 target=_blankzde/a. Přihlášky lze podávat do pátku 9. června 2017. /span/div/divŠtrasburg v. Luxemburg: ESĽP a sloboda prejavu na internete

17. 5. 2017, 23:47 | JINÉ PRÁVO | Eliška Pírková

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: left;!–[if gte mso 9]xml o:OfficeDocumentSettings o:AllowPNG/ /o:OfficeDocumentSettings/xml![endif]– !–[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:TrackMoves/ w:TrackFormatting/ w:PunctuationKerning/ w:ValidateAgainstSchemas/ w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText w:DoNotPromoteQF/ w:LidThemeOtherEN-US/w:LidThemeOther w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript w:Compatibility w:BreakWrappedTables/ w:SnapToGridInCell/ w:WrapTextWithPunct/ w:UseAsianBreakRules/ w:DontGrowAutofit/ w:SplitPgBreakAndParaMark/ w:EnableOpenTypeKerning/ w:DontFlipMirrorIndents/ w:OverrideTableStyleHps/ /w:Compatibility m:mathPr m:mathFont m:val=Cambria Math/ m:brkBin m:val=before/ m:brkBinSub m:val=–/ m:smallFrac m:val=off/ m:dispDef/ m:lMargin m:val=0/ m:rMargin m:val=0/ m:defJc m:val=centerGroup/ m:wrapIndent m:val=1440/ m:intLim m:val=subSup/ m:naryLim m:val=undOvr/ /m:mathPr/w:WordDocument/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=false DefSemiHidden=false DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=380 w:LsdException Locked=false Priority=0 QFormat=true Name=Normal/ w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 3/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 4/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 5/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 6/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 7/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 8/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 9/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 1/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 2/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 3/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 4/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 5/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 6/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 7/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 8/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=header/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footer/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index heading/ w:LsdException Locked=false Priority=35 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=caption/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of figures/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope return/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=line number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=page number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of authorities/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=macro/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toa heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 5/ w:LsdException Locked=false Priority=10 QFormat=true Name=Title/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Closing/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Signature/ w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Default Paragraph Font/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Message Header/ w:LsdException Locked=false Priority=11 QFormat=true Name=Subtitle/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Salutation/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Date/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Block Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=FollowedHyperlink/ w:LsdException Locked=false Priority=22 QFormat=true Name=Strong/ w:LsdException Locked=false Priority=20 QFormat=true Name=Emphasis/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Document Map/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Plain Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=E-mail Signature/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Top of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Bottom of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal (Web)/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Acronym/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Cite/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Code/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Definition/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Keyboard/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Preformatted/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Sample/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Typewriter/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Variable/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Table/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation subject/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=No List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Contemporary/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Elegant/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Professional/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Balloon Text/ w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=Table Grid/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Theme/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Placeholder Text/ w:LsdException Locked=false Priority=1 QFormat=true Name=No Spacing/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Revision/ w:LsdException Locked=false Priority=34 QFormat=true Name=List Paragraph/ w:LsdException Locked=false Priority=29 QFormat=true Name=Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=30 QFormat=true Name=Intense Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=19 QFormat=true Name=Subtle Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=21 QFormat=true Name=Intense Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=31 QFormat=true Name=Subtle Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=32 QFormat=true Name=Intense Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=33 QFormat=true Name=Book Title/ w:LsdException Locked=false Priority=37 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Bibliography/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=TOC Heading/ w:LsdException Locked=false Priority=41 Name=Plain Table 1/ w:LsdException Locked=false Priority=42 Name=Plain Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=43 Name=Plain Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=44 Name=Plain Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=45 Name=Plain Table 5/ w:LsdException Locked=false Priority=40 Name=Grid Table Light/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 6/ /w:LatentStyles/xml![endif]– !–[if gte mso 10]style /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Table Normal; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} /style![endif]– !–StartFragment– !–EndFragment–/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) ako aj Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) sú čoraz častejšie konfrontované snbsp;prípadmi, kde musia rozhodnúť onbsp;zákonnosti blokovania nežiadúceho obsahu online. SDEÚ má vnbsp;tejto oblasti rozsiahlejšiu judikatúru, inbsp;keď žiadny znbsp;jeho prípadov sa zatiaľ nezaoberal problematikou nenávistných prejavov na internete. Na druhej strane sa však Luxemburský súd jasne vyjadril onbsp;zodpovednosti poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti za nezákonné informácie, právne upravenej vnbsp;a href=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031amp;from=EN target=_blankSmernici onbsp;elektronickom obchode (2000/31/ES)/a. Napríklad vnbsp;rozhodnutiach i style=mso-bidi-font-style: normal;a href=http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115202amp;doclang=CS target=_blankScarlet v. SABAM/a/i a i style=mso-bidi-font-style: normal;a href=http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d615b818f011a34c859b09ffff27fd5639.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLb3r0?text=amp;docid=119512amp;pageIndex=0amp;doclang=CSamp;mode=lstamp;dir=amp;occ=firstamp;part=1amp;cid=709053 target=_blankSABAM v. Netlog/a/i súd priamo ustanovil, že nie je možné prikázať poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti používať filtrovacie programy bez dostatočných opatrení, ktoré určia na ako dlho anbsp;ktorých užívateľov sa filtrovanie bude týkať. Právnej úprave zodpovednosti za nelegálny obsah vnbsp;EÚ, ako aj jej modelu a dôsledkom sa budem viacej venovať budúci týždeň. Vnbsp;tomto blogu sa zameriam na rozhodnutia ESĽP, ktorý na rozdiel od súdu vnbsp;Luxemburgu mal možnosť rozhodovať onbsp;regulácii nenávistných prejavov už tri krát./spana name=’more’/abr //divh4 style=text-align: left;bspan lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Kauza Delfi /span/b/h4div class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Prípad ia href=http://hudoc.echr.coe.int/eng#{quot;itemidquot;:[quot;001-155105quot;]} target=_blankDelfi AS v. Estónsko/a/i je jedným z najkontroverznejších rozhodnutí vnbsp;histórii Štrasburského súdu. Predstavuje tiež prvý prípad svojho druhu, kde súd musel rozhodnúť onbsp;zodpovednosti za nenávistné komentáre zaslané užívateľmi siete. Vnbsp;roku 2015 finálne rozhodnutie veľkého senátu ESĽP spustilo vlnu kritiky anbsp;mnohí komentátori ho aj naďalej pokladajú za veľkú ranu pre slobodu prejavu vnbsp;Európe. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Na prvý pohľad sa jedná onbsp;relatívne jednoduchý prípad. Delfi je populárny spravodajský portál, ktorý uverejňuje okolo 300 článkov denne. Svojim čitateľom umožňuje vyjadriť ich názor prostredníctvom komentárov, ktoré sa na webových stránkach zobrazujú automaticky bez revízie adminov. Portál zaviedol /spanspan style=font-family: quot;times new romanquot;;‘/spanspan lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;nahlásiť anbsp;stiahnuť‘ funkciu, ktorá umožňuje čitateľom označiť komentár za neprijateľný, čo vedie knbsp;jeho okamžitému stiahnutiu. Delfi tiež používa automatické mazanie komentárov na základe vybraných slovných spojení. Obete urážok a útokov majú možnosť kontaktovať adminov priamo, ktorí na ich vlastnú žiadosť hanlivé komentáre vymažú. Vnbsp;roku 2006 Delfi uverejnil článok s titulkom „SLK zničila plánovanú ľadovú cestu“. Článok sa kriticky vyjadroval onbsp;spoločnosti prevádzkujúcej lodnú dopravu medzi Estónskou pevninou anbsp;niekoľkými ostrovmi, ako aj onbsp;jej majiteľovi, ktorý vnbsp;prípade figuruje ako pán L. Článok spôsobil negatívnu reakciu širokej verejnosti anbsp;okolo 200 komentárov bolo zaslaných na webové stránky, znbsp;ktorých 20 obsahovalo urážky anbsp;útoky na pána L. Po uplynutí niekoľkých mesiacov jeho právni zástupcovia požiadali spravodajský portál onbsp;ich vymazanie anbsp;onbsp;náhradu škody za majetkovú ujmu. Delfi problematické komentáre okamžite vymazal, no odmietol uhradiť majetkovú škodu. Vnbsp;jednom prípade nám tak vznikajú hneď dva problémy: problém právnej zodpovednosti za urážlivé komentáre, ktoré môžu anbsp;nemusia byť kvalifikované ako nenávistné anbsp;problém, podľa ktorého právneho režimu by mal byť prípad rozhodnutý. Pokiaľ by sa totiž národné súdy držali Európskeho práva, Delfiho zodpovednosť by bola pravdepodobne vylúčená na základe Článku 14 Smernice onbsp;elektronickom obchode. Delfi by bol len poskytovateľom, ktorý vykonáva technickú, automatickú a pasívnu činnosť. Vnbsp;čase publikovania komentárov nevedel onbsp;existencii nezákonných informácii a po zistení týchto skutočností promptne (v priebehu 24 hodín) nbsp;informácie odstránil. Najvyšší súd Estónska mal však iný názor. Keďže Delfi je vnbsp;prvom rade spravodajský portál, súd ho charakterizoval ako online médium anbsp;prípad rozhodol na základe ustanovení o slobode prejavu, ako ju upravuje Estónska ústava anbsp;Európsky dohovor. Konečné rozhodnutie padlo prednbsp; ESĽP, kde prípad rozhodol až veľký senát.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Rozhodnutie sprevádzali veľké očakávania. Súd mal konečne možnosť stanoviť precedens anbsp;zodpovedať tak dôležité otázky týkajúce sa povahy poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti,nbsp;rozhodnúť o určení rozsahu poškodenia spôsobeného nenávistnými prejavmi, anbsp;objasniť tak budúcnosť ochrany ľudských práv na internete. Nič znbsp;toho sa však nestalo. Veľký senát ESĽP rozsudok od začiatku obmedzil len na profesionálne spravodajské portáli, ktoré publikujú vlastné články anbsp;umožňujú svojim čitateľom vyjadriť ich názor prostredníctvom komentárov. Vylúčil tak sociálne siete, inbsp;keď práve tých sa problematika nenávistných prejavov týka najviac (para 115-116). Senát sa nbsp;vôbec nezaoberal tým, či spravodajský portál má právo na ochranu slobody prejavu anbsp;ani tým, či dané komentáre sú natoľko urážlivé, aby si situácia vyžadovala právny postih. Namiesto toho pokladal za zrejmé, že ich obsah je nezákonný (para. 117). Hlavný argument protistrany spočíval na Smernici EÚ onbsp;elektronickom obchode, podľa ktorej uznanie právnej zodpovednosti Delfi za hanlivé komentáre porušuje Európske právo, rovnako ako aj domácu legislatívu, ktorá transponuje Smernicu do národného právneho poriadku (para. 123-128). To však ESĽP odmietol snbsp;tým, že interpretácia národného práva je úlohou Estónskych súdov. Senát príliš neriešil ani to, či obmedzenia slobody prejavu boli naozaj nevyhnutné vnbsp;demokratickej spoločnosti (para 138). Namiesto toho venoval najväčšiu pozornosť konfliktu medzi právom na slobodu prejavu Delfi anbsp;právom na ochranu povesti pána L., ktorá vnbsp;judikatúre ESĽP spadá pod článok 8 Európskeho dohovoru, teda právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (para. 139). Odôvodnenie rozhodnutia veľkého senátu tak stojí na balansovaní konfliktných záujmov medzi spravodajským portálom anbsp;pánom L. napriek tomu, že podstatou sporu bolo od začiatkunbsp;neoprávnené obmedzenie slobody prejavu portálu Delfi, ku ktorému malo dôjsť rozhodnutím Estónskych súdnych orgánov.nbsp; nbsp;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Senát zhodnotil okolnosti prípadu na základe týchto kritérií: a) kontext problematických komentárov, b) možnosť vyvodiť priamu zodpovednosť ich autorov, c) opatrenia prijaté spravodajským portálom, ktoré mali zabrániť ich šíreniu anbsp;d) konečný dopad rozhodnutia Najvyššieho súdu Estónska na ďalšie fungovanie portálu Delfi (para. 142). Pre senát bolo rozhodujúce, že Delfi je profesionálnym spravodajským portálom, ktorý vykonáva komerčnú činnosť. Časť jeho zárobkov závisela od počtu komentárov zdieľaných na webových stránkach. Tí, ktorí zaslali komentáre pod články nemali možnosť zmeniť ich obsah po ich uverejnení na webe. Delfi mal teda posledné slovo pri kontrole ich obsahu, anbsp;preto podľa senátu nemôže byť len pasívnym anbsp;technickým sprostredkovateľom služieb (para. 144-146). Keďže obsah komentárov podnecuje nenávisť, existujúce kontrolné opatrenia prijaté portálom neposkytujú dostatočnú ochranu pred ich šírením (para. 156-159). Senát dospel knbsp;záveru že majetkové odškodnenie vo výške 320 Eur nemá negatívny dopad na ďalšie fungovanie Delfi vnbsp;Estónsku, anbsp;že knbsp;žiadnemu porušeniu článku 10 Európskeho dohovoru nedošlo (para. 160-161).o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Najviac zarážajúca časť rozhodnutia sa týka obsahu problematických komentárov. Senát nikdy nevysvetlil, akým spôsobom dospel knbsp;záveru, že podnecujúnbsp;nenávisť anbsp;že sú jasne nezákonné. Je pravdou, že sú vulgárne anbsp;niektoré odkazujú na údajný židovský pôvod pána L. Ale je diskutabilné, či vyjadrenia typu i„Inbsp;hardly believe that that happened by accident… asshole fck“/i alebo i„rascal!!!“/i porušujú zákon. Pri ich posudzovaní senát slepo prijal závery Estónskeho Najvyššieho súdu.nbsp; V rozhodnutí je len vágne naznačené, že portál si mohol byť vedomý ich existencie a protiprávnosti, keďže článok rapídne zvýšil jeho návštevnosť (para. 152). Zdá sa, že podľa tejto logiky by Delfi mal monitorovať akýkoľvek obsah vytvorený užívateľmi anbsp;uverejnený na jeho webe. To znamená, že zo strachu znbsp;vyvodenia právnej zodpovednosti anbsp;vnbsp;snahe preventívne zabrániť šíreniu nezákonného obsahu, spravodajské portáli ako Delfi budú monitorovať všetky komentáre od momentu ich zaslania na web. Inbsp;keď ESĽP konal snbsp; úmyslom posilniť ochranu ľudských práv na internete, rozhodnutie prinieslo presne opačný výsledok. Podporuje súkromnú cenzúru anbsp;prehlbuje už aj tak existujúci nedostatok právnej istoty vnbsp;tejto oblasti. Online platformy či portáli ako Delfi musia často riešiť komplikované situácie. Je od nich vyžadované, aby zabránili ujme spôsobenej tretím stranám, anbsp;zároveň nemôžu neprimerane obmedziť ich právo na slobodu prejavu. Existujúce právne úpravy im však neposkytujú jasné riešenie. Pokiaľ ich vlastné pravidlá zakazujúce nenávistné anbsp;urážlivé prejavy, funkcia nahlásiť anbsp;stiahnuť, automatické filtrovacie programy anbsp;aktívni admini nie sú pre súdy dostačujúce, tak potom aké opatrenia budú spĺňať ich nároky? Namiesto krkolomného balansovania medzi Článkom 8 anbsp;Článkom 10 Európskeho dohovoru mal ESĽP upriamiť svoju pozornosť na tieto otázky.nbsp; nbsp;o:p/o:p/span/divh4 style=text-align: left;bspan lang=SKReparát vnbsp;podobe MTE v. Maďarsko anbsp;Pihl v. Švédsko/span/b/h4div class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Necelý rok po prvom rozhodnutí anbsp;nemalej kritike dostal ESĽP šancu napraviť svoje pôvodné stanovisko. Prvý prípad sa týka samosprávnej organizácie poskytovateľov internetového obsahu vnbsp;Maďarku, tzv. a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng#{quot;fulltextquot;:[quot;MTEquot;],quot;documentcollectionid2quot;:[quot;GRANDCHAMBERquot;,quot;CHAMBERquot;],quot;itemidquot;:[quot;001-160314quot;]} target=_blankMagyarTartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) a spoločnosti Index.hu Zrt. (Index)/a, ktorý je najväčší internetový spravodajských portál v krajine. Fakty sú si veľmi podobné. Obe stránky publikovali článok onbsp;nekalých praktikách realitných agentúr vnbsp;Budapešti. Vnbsp;sekcii komentárov sa začali objavovať vulgárne anbsp;urážlivé komentáre. Nasledovala žaloba na ochranu osobnosti. Vnútroštátne súdy rozhodli, že komentáre boli útočné, urážlivé, ponižujúce anbsp;nespadajú pod ochranu slobody prejavu. Umožnením komentárov na svojich stránkach oba webové portáli prevzali objektívnu zodpovednosť za ich obsah, znbsp;ktorej nemôžu byť vyňaté.nbsp; o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;MTE sa líši od Delfi vnbsp;dvoch hlavných bodoch. Za prvé, podľa ESĽD sú síce komentáre vulgárne, ale rozhodne nie sú nenávistné anbsp;ani nepodnecujúnbsp;nenávisť (para. 64). Súd použil tie isté kritéria ako vnbsp;prípade Delfi, teda kontext komentárov, priama zodpovednosť ich skutočných autorov, preventívne opatrenia webových portálov anbsp;konečný dopad rozhodnutia vnútroštátnych súdov. Tentokrát však nesúhlasil snbsp;Maďarskými súdmi anbsp;predmet článku označil za otázku verejného záujmu (para. 75). Komentáre teda nie sú jasne nezákonné. Ich obsah je síce na nízkej úrovni ale predstavuje príklad bežnej komunikácie na internete, čím sanbsp;znižuje ich konečný dopad (para. 77). Je podivuhodné, akým spôsobom ESĽP dospel knbsp;takému záveru. Vnbsp;Delfi sme sa nedočkali žiadnej analýzy obsahu komentárov, lebo podľa veľkého senátu bola ich nezákonnosť od začiatku jasná. Zatiaľ čo vnbsp;MTE vidíme aspoň pokus onbsp;ichnbsp; analýzu, hlavným kritériom ich posúdenia je bežná komunikácia na internete. Bohužiaľ, charakter komentárov vnbsp;prípade Delfi sú rovnako bežnou súčasťou online komunikácie. ESĽP tiež zabúda na fakt, že medzi nenávistnými prejavmi anbsp;podnecovanímnbsp;nenávisti leží široká škála vyjadrení, ktorých obsah môže byť hanlivý, ale nie nezákonný. Rozhodnúť čo je anbsp;čo nie je nenávisť je náročné aj pre trénovaných sudcov. Keďže podľa ESĽP sa vnbsp;Delfinbsp; jednalo onbsp;jasne nezákonné nenávistné prejavy, všetky preventívne opatrenia prijaté portálom boli nedostatočné. Odôvodnenie v MTE sa síce pokúša ísť opačným smerom, no záver zostáva rovnaký. Portáli musia sledovať akýkoľvek obsah generovaný ich užívateľmi, aby boli schopné sami rozlíšiť medzi nenávisťou či bežnou komunikáciou. Takýto prístup opäť vedie k cenzúre a potencionálnemu mazaniu všetkého, čo len pripomína nenávistný prejav, aby sa tak zabránilo vyvodeniu zodpovednosti. Za druhé, vnbsp;prípade iMTE v. Maďarsko/i figurujú dvaja sťažovatelia. Zatiaľ čo spoločnosť Index je profesionálnym spravodajským portálom rovnako ako Delfi, MTE je samosprávnou organizáciou. Nevykonáva žiadnu komerčnú činnosť - aspekt, ktorý bol rozhodujúci v prípade Delfi. Vnbsp;MTE rozhodnutí sa však na tento fakt zabúda anbsp;ESĽP mu nevenuje skoro žiadnu pozornosť. Dôsledky rozhodnutia pre MTE a spravodajský portál Index sú teda rovnaké. Prečo to tak je, zostáva vnbsp;tomto prípade nevysvetlené. nbsp;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;ESĽP nakoniec rozhodol, že došlo knbsp;porušeniu Článku 10 Európskeho dohovoru. Vnbsp;závere rozsudku je dokonca uvedené, že vyvodenie prehnanej zodpovednosti môže mať negatívny dopad na slobodu prejavu na internete. Nie je však jasné, ako má kategorizácia prejavov na nenávistné anbsp;bežné vnbsp;online prostredí jej ochranu posilniť. iMTE v. Maďarsko/ije síce pokus onbsp;nápravu, no inbsp;keď vnbsp;porovnaní s Dlefi toho veľa nepokazil, nič ani nemení.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Posledný Štrasburský prípad spadajúci do kategórie ‚same old but different‘ je ia href=http://hudoc.echr.coe.int/eng/#{quot;itemidquot;:[quot;001-172145quot;]} target=_blankPihl v. Švédsko/a/i. Vnbsp;tomto prípade sťažovateľom nie je poskytovateľ či internetový portál, ale súkromná osoba. Webové stránky spravované malou neziskovou organizáciou vo Švédsku uverejnili blog, ktorý označil sťažovateľa za člena nacistickej strany. Stránky obsahujú sekciu pre komentáre, ktorých obsah však nikto nemonitoruje. Autori komentárov sú upozornení, že za ich obsah nesú vlastnú zodpovednosť, majú sa správať slušne anbsp;dodržiavať zákon. Deň po uverejnení článku sa pod ním objavil anonymný komentár: i„that guy Pihl is also anbsp;real hush-junkie according to several people Inbsp;have spoken to.“/iPán Pihl na komentár odpovedal onbsp;deväť dní neskôr. Informácie vnbsp;článku označil za nepravdivé anbsp;požadoval ich okamžité odstránenie. Organizácia reagovala na jeho žiadosť do 24. hodín anbsp;za jeho publikáciu sa verejne ospravedlnila. Pán Pihl však neziskovku aj tak zažaloval anbsp;požadoval symbolické odškodnenie vo výške 0,10 Eur. Keďže jeho žiadosť bola odmietnutá vnútroštátnymi súdmi, prípad opäť skončil vnbsp;Štrasburgu. Podľa sťažovateľa došlo knbsp;poškodeniu jeho povesti, a tým pádom knbsp;porušeniu Článku 8 Európskeho dohovoru anbsp;to tým, že Švédke súdy odmietli vyvodiť zodpovednosť neziskovej organizácie za urážlivý komentár. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Situácia sa opakuje. ESĽP vnbsp;odôvodení rozhodnutia neustále odkazuje na iDelfi AS v. Estónsko/i anbsp;iMTE v. Maďarsko/i. Pri balansovaní slobody prejavu anbsp;práva na súkromie používa tie isté kritéria akonbsp;vnbsp;dvoch predchádzajúcich prípadoch. Zvrat však nastáva pri hodnotení obsahu komentára. Podľa ESĽP je jasné, že sa nejedná onbsp;nenávistný prejav anbsp;tým potvrdzuje svoje predchádzajúce stanovisko vnbsp;iMTE v. Maďarsko/i. Súd prostredníctvom svojej judikatúry vytvára rozdielne kategórie zodpovednosti poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktoré však nie sú vnbsp;súlade snbsp;Európskym právom. Rozsudok iPihl v. Švédsko/ipotvrdzuje, že rôzne internetové platformy by mali byť zodpovedné len vtedy, ak sa jedná onbsp;obsah, ktorý podnecuje nenávisť, anbsp;preto je jasne nezákonný. Zatiaľ čo vnbsp;iMTE v. Maďarsko/i sa komentáre týkali otázky verejného záujmu anbsp;boli tak bežnou súčasťou komunikácie na internete, vnbsp;tomto prípade úplne stačí, že nepodnecujú nenávisť. Inbsp;keď komentár anbsp;obsah článku priamo útočil na povesť sťažovateľa, organizácia konala promptne, obsah odstránila, anbsp;preto nemôže byť vyvodená jej zodpovednosť. Vnbsp;prípade iMTE v. Maďarsko/i ESĽP vôbec nezaujímalo, že MTE je samosprávnou organizáciou, ktorá nevykonáva komerčnú činnosť. Vnbsp;tomto rozhodnutí však zdôrazňuje, že správca webovej stránky je malá nezisková organizácia. I keď na webe nie sú umiestnené žiadne preventívne opatrenia zabraňujúce šíreniu nezákonného obsahu, charakter organizácie anbsp;jej rýchlosť konania sú postačujúce pre zbavenie sa zodpovednosti za komentár. o:p/o:p/span/divh4 style=text-align: left;bspan lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Na záver/span/b/h4div class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK; !–EndFragment–/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; mso-ansi-language: SK;Aj keď si na chvíľku odmyslíme viditeľné problémy vnbsp;rozhodnutiach ESĽP, očividný chybný výklad Európskeho práva vnútroštátnymi súdmi členských štátov sa len tak prehliadnuť nedá. Estónsko,span style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spanMaďarsko aj Švédsko patria do EÚ. Otázkou teda zostáva, ako je možné, že ich súdne orgány nie sú schopné správne interpretovať právne záväzné ustanovenia Smernice onbsp;elektronickom obchode. Prečo by napríklad Maďarský ústavný súd poskytol právny výklad spôsobom, ktorý úplne protirečí obsahu Smernice? Inbsp;keď Delfi stál na začiatku celého problému, prípad pochádza znbsp;toku 2006, čo aspoň čiastočne môže vysvetliť konanie Najvyššieho súdu Estónska. No Ústavný súd vnbsp;Maďarsku rozhodoval vnbsp;prípade MTE vnbsp;roku 2014. Samozrejme že nie je vnbsp;kompetencii ESĽP naprávať chybnú implementáciu Európskeho práva. No jeho závery onbsp;vyvodení zodpovednosti internetových portálov anbsp;iných platforiemspan style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spanby mali slúžiť ako zdvihnutý prst pre EÚ. Inak sa nám aj naďalej prípady pre Luxemburg budú túlať vnbsp;Štrasburgu. span style=mso-spacerun: yes;nbsp;/spano:p/o:p/span/div!–[if gte mso 9]xml o:OfficeDocumentSettings o:AllowPNG/ /o:OfficeDocumentSettings/xml![endif]– !–[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:TrackMoves/ w:TrackFormatting/ w:PunctuationKerning/ w:ValidateAgainstSchemas/ w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText w:DoNotPromoteQF/ w:LidThemeOtherEN-US/w:LidThemeOther w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript w:Compatibility w:BreakWrappedTables/ w:SnapToGridInCell/ w:WrapTextWithPunct/ w:UseAsianBreakRules/ w:DontGrowAutofit/ w:SplitPgBreakAndParaMark/ w:EnableOpenTypeKerning/ w:DontFlipMirrorIndents/ w:OverrideTableStyleHps/ /w:Compatibility m:mathPr m:mathFont m:val=Cambria Math/ m:brkBin m:val=before/ m:brkBinSub m:val=–/ m:smallFrac m:val=off/ m:dispDef/ m:lMargin m:val=0/ m:rMargin m:val=0/ m:defJc m:val=centerGroup/ m:wrapIndent m:val=1440/ m:intLim m:val=subSup/ m:naryLim m:val=undOvr/ /m:mathPr/w:WordDocument/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=false DefSemiHidden=false DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=380 w:LsdException Locked=false Priority=0 QFormat=true Name=Normal/ w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 3/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 4/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 5/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 6/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 7/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 8/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 9/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 1/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 2/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 3/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 4/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 5/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 6/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 7/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 8/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=header/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footer/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index heading/ w:LsdException Locked=false Priority=35 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=caption/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of figures/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope return/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=line number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=page number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of authorities/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=macro/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toa heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 5/ w:LsdException Locked=false Priority=10 QFormat=true Name=Title/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Closing/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Signature/ w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Default Paragraph Font/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Message Header/ w:LsdException Locked=false Priority=11 QFormat=true Name=Subtitle/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Salutation/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Date/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Block Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=FollowedHyperlink/ w:LsdException Locked=false Priority=22 QFormat=true Name=Strong/ w:LsdException Locked=false Priority=20 QFormat=true Name=Emphasis/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Document Map/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Plain Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=E-mail Signature/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Top of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Bottom of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal (Web)/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Acronym/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Cite/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Code/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Definition/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Keyboard/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Preformatted/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Sample/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Typewriter/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Variable/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Table/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation subject/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=No List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Contemporary/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Elegant/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Professional/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Balloon Text/ w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=Table Grid/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Theme/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Placeholder Text/ w:LsdException Locked=false Priority=1 QFormat=true Name=No Spacing/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Revision/ w:LsdException Locked=false Priority=34 QFormat=true Name=List Paragraph/ w:LsdException Locked=false Priority=29 QFormat=true Name=Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=30 QFormat=true Name=Intense Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=19 QFormat=true Name=Subtle Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=21 QFormat=true Name=Intense Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=31 QFormat=true Name=Subtle Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=32 QFormat=true Name=Intense Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=33 QFormat=true Name=Book Title/ w:LsdException Locked=false Priority=37 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Bibliography/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=TOC Heading/ w:LsdException Locked=false Priority=41 Name=Plain Table 1/ w:LsdException Locked=false Priority=42 Name=Plain Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=43 Name=Plain Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=44 Name=Plain Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=45 Name=Plain Table 5/ w:LsdException Locked=false Priority=40 Name=Grid Table Light/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 6/ /w:LatentStyles/xml![endif]– !–[if gte mso 10]style /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Table Normal; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} /style![endif]– !–StartFragment– !–EndFragment–/divZNŠOHS - díl II. … speciální jurisdikce v soutěžních věcech, cui bono?

17. 5. 2017, 23:39 | JINÉ PRÁVO | Jiri Kindl

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=onJiž v předchozím a href=http://jinepravo.blogspot.com/2017/03/znsohs-eerrrr-aneb-odborna-uroven.html target=_blankpříspěvku/anbsp;jsem stručně komentovalnbsp;v poslanecké sněmovně se projednávaný návrh a href=http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7amp;t=991span style=color: #b47b10;zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže/span/anbsp;(ZNŠOHS), kterým má být provedena a href=http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.htmlspan style=color: #b47b10;směrnice 2014/104/EU/span/a. V tom příspěvku jsem si tak trochu posteskl nad úrovní legislativní debaty. Nyní se zaměřuji na druhé čtení.br /br /span class=fullpostA nyní nejde prakticky komentovat úroveň ani obecné ani podrobné rozpravy, protože (až na pár vtipů, jak někdo dobíhá na poslední chvíli) v podstatě žádná neproběhla (viz a href=http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/057schuz/bqbs/b02800501.htm target=_blankstenozáznam/a). Co se však událo, je pozměňovací návrh podaný poslancem a href=https://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_%C4%8Cernoch target=_blankMarkem Černochem,/a kterému svitlo, že projednávaný návrh potřebuje doplnit o výlučnou specializovanou věcnou příslušnost Krajského soudu v Brně (oproti věcné jurisdikci krajských soudů bez místního určení). Viz jeho a href=http://www.psp.cz/doc/pdf/00/13/15/00131573.pdf target=_blankpozměňovací návrh/a.br /br /V odůvodnění jeho návrhu není ani zmínka o tom, že tato otázka byla předmětem poměrně široké diskuze již v předchozích případech přípravy návrhu daného zákona a byla odmítnuta, pročež se do vládního návrhu zákona (přes požadavek ministerstva spravedlnosti) nedostala. Jak je však z podaného pozměňovacího návrhu zjevné, snaha zavést do českého soudnictví další specializovaný tribunál (jiným může být výlučná jurisdikce MS v Praze pro spory z duševního vlastnictví) má své vytrvalé proponenty.br /br /Uvidíme, jak se k tomu postaví legislativci. Já zde nemám záměr rozebírat pro a proti specializovaného soudnictví v soutěžních věcech oproti jejich řešení v obecné jurisdikci (myslím si, že beztak spíše záleží na kvalitě soudců a podpůrného aparátu, který mají, spíše než na tom, zda to rozhoduje jeden nebo více soudů). Za sebe bych měl pro specializované soudnictví určitou slabost/preferenci, a to mj. s ohledem na to, že rád čtu rozhodnutí anglického Competition Appeal Tribunal (byť je třeba přiznat, že rozhodnutí obecného High Court v soutěžních věcech jsou neméně kvalitní, takže UK může sloužit jako příklad oběma směry), ale co příliš nechápu je to, proč by měla být dána daná specializovaná jurisdikce zrovna Krajského soudu v Brně. K tomu lze totiž poznamenat zejména, že důvody uváděné v odůvodnění návrhu pro založení jurisdikce brněnskou soudunbsp;jsou liché:br /br /-nbsp; Za prvé, spory o náhradu škody (jakožto soukromoprávní spory) by nebyl rozhodovány soudci z úseku správního soudnictví, ale civilním úsekem daného soudu. Nelze tvrdit, že by soudci civilního úseku Krajského soudu v Brně měli nějaké lepší zkušenosti se spory z veřejné větve soutěžního práva než jiné krajské soudy. Rozhodně pak nelze tvrdit, že by byli nějak lépe obeznámeni se soutěžním právem (českým či unijním) než jiní soudci.nbsp;Spíše je tomu naopak (srov. např. článek Michala Petra a Evy Zorkové v časopise Antitrust č. 2/2016, který mapuje dosavadní zkušenosti se soukromým vymáháním soutěžního práva v ČR). Pochopitelně nejvíce sporů tohoto typu (a souvisejících zkušeností) je dáno u Městského soudu v Praze. Proto by se spíše nabízela (když už) tak výlučná jurisdikce pražského soudu.br /br /-nbsp; V této souvislosti je třeba dodat, že výše uvedené lze aplikovat i na Vrchní soud v Olomouci versus Vrchní soud v Praze. Přičemž založením výlučné jurisdikce KS v Brně by se založila i výlučná odvolací jurisdikce VS v Olomouci, co již však odůvodnění pozměňovacího návrhu neřeší.br /br /- Za druhé,span style=font-family: inherit; sspan style=font-family: quot;times new romanquot; , quot;serifquot;; line-height: 107%;oučasně zde ani není ekonomický či administrativně-technický důvod spočívající vnbsp;tom, že by měla být dána místní příslušnost brněnského soudu snbsp;ohledem na možnou účast ÚOHS, jelikož vnbsp;daném případě se má jednat o civilní spory, jichž se ÚOHS nebude účastnit snbsp;výjimkou případných dílčích úkonů (poskytování dokumentů ze spisu či poskytování stanovisek). Knbsp;tomu však není třeba, aby byla dána místní příslušnost vnbsp;Brně. Navíc je (přinejmenším zatím) většina podobných sporů stand-alone./span/spanbr /span style=font-family: inherit;span style=font-family: quot;times new romanquot; , quot;serifquot;; line-height: 107%;br //span/spanspan style=font-family: inherit;span style=font-family: quot;times new romanquot; , quot;serifquot;; line-height: 107%;- Za třetí, důvodová zpráva k danému zákonu nepředpokládá žádnou investici do specializace vybraného soudu (je třeba říci, že to nepředpokládala ani v době, kdy se to navrhovalo v před-parlamentní části legislativní procedury). Hodit za takové situace všechny soutěžní spory na hrb nijak nespecializovaným soudcům civilního úseku KS v Brně mi nepřijde nijak přínosné. No snad by pak ta specializace přišla formou léčky šokem (což však zřejmě není obecně nejlepší přístup)./span/spanbr /span style=font-family: inherit;span style=font-family: quot;times new romanquot; , quot;serifquot;; line-height: 107%;br //span/spanspan style=font-family: inherit;span style=font-family: quot;times new romanquot; , quot;serifquot;; line-height: 107%;- Za čtvrté, asi by bylo vhodné takovou otázku probrat s dotčenými předsedy soudů (KS v Brně a VS v Olomouci). To - jak jsem pochopil v rámci diskuzí v před-parlamentním stádiu legislativní procedury - se nestalo, přičemž z neformálních vyjádření plynulo, že o to ani v Brně ani v Olomouci příslušní soudci nijak zvlášť nestojí. Iniciativa v tomto ohledu tedy nevychází od nich./span/spanbr /div style=text-align: left;span style=font-family: inherit;span style=font-family: inherit;br /span style=font-family: quot;times new romanquot; , quot;serifquot;; line-height: 107%;Od koho tedy taková iniciativa vychází? A proč? To máme v Brně málo soudů?/spanbr /br /span style=font-family: quot;times new romanquot; , quot;serifquot;; line-height: 107%;Každopádně bych rád znal nějaký věcný důvod, proč by tím vybraným specializovaným soudem měl být právě Krajský soud v Brně (proč třeba ne ten v Praze, nebo v Plzni, nebo v Ostravě …), když - jak výše uvedeno - ten prakticky jediný argument uvedený v odůvodnění pozměňovacího návrhu neplatí (tedy - pokud by soudci z úseku správního soudnictví hromadně nepřešli na civilní úsek; ponechávám přitom stranou, že takoví soudci zase nemají zkušenosti ze spory o náhradu škody a civilním procesem obecně)nbsp;a tvrzení, že span style=font-family: inherit;em[z]/em/spanspan style=font-size: x-small;span style=font-family: inherit;span style=font-size: small;emuvedeného je zřejmé, že není vhodnějšího soudu v České republice, který by měl v prvním stupni rozhodovat v daných věcech i v civilním soudnictví/em prostě není nijak doložené (a dle mého názoru je nepravdivé)./span/spanbr //spannbsp;/span/span/span/divspan style=font-family: inherit;/spanbr //div/span/spanKriminálka Oxford: talent, drogy, násilí

17. 5. 2017, 16:29 | JINÉ PRÁVO | Tomáš Pavelka

Jedním z důvodů, proč na Jiném právu zveřejňuji pouze prachbídný počet postů, je ten startovní příběh, přirovnání anebo jiný literární trik, kterým autor donutí čtenáře dočíst si text až do konce. A taky vlastně drobný detail, že neumím psát o žádných seriozních tématech. Dnes ale prvého nemám zapotřebí, a to druhé snad blog jednou za čas přežije.br /a name=’more’/abr /br /br /Tento příběh je kombinací narkotik, násilí, Tinderu, psychických výkyvů mladé hezkénbsp;studentky, opepřený elitismem předních britských univerzit, akademickou výjimečností, a zvláštnostmi anglického trestního procesu. Živý spis, nejasná fakta, právní boulevard - prostě lahůdka.br /br /O případu Lavinie Woodward (24) je z tisku známo toto: Loni v září studentka medicíny na oxfordské Christ Church College pobodala svého přítele, kandidáta PhD na univerzitě v Cambridge. Mladý pár, jenž se seznámil přes mobilní aplikaci, se pod vlivem drog pohádal, a když přítel pohrozil, že zavolá matce dotčené slečny, po něm hodila laptop, džbán marmelády, dala mu hákem, a celou akci zakončila elegantním vbodnutím kuchyňského nože do přítelovy končetiny.br /br /K celému skutku se doznala a čeká na výrok o trestu. Zajímavým a možná rozhodujícím faktorem trestního řízení se zdá být fakt, že obviněná studentka je silně talentovaný medicínský elév (top of class), která již při studiu stihla napublikovat do časopisů typu Annals of Thoracic Surgery, Hypertension, nebo The Journal of Physiology. Zároveň se ale prý jedná o osobnost, která zažila těžké zneužívání ze strany bývalého partnera (nikoliv poškozeného), trpí depresemi a drogovou závislostí.br /br /Soudce oxfordského trestního soudu, Ian Pringle QC se na líčení 15. května nechal slyšet, že “emto, co udělala, by normálně znamenalo trest odnětí svobody, ať už podmíněný či nepodmíněný. [Nicméně] pokud by tato jednorázová záležitost měla znamenat, že tato mimořádně talentovaná mladá dáma nebude moct následovat svůj dlouhodobý sen stát se členem vytoužené profese, tak by takový trest byl příliš přísný/em”.br /br /Skutečně, soudce sáhl po nepříliš často využívaném institutu anglického trestního práva, kterým je odklad výroku o trestu (emdeferment of sentence/em, Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, a href=http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/section/1Section 1/a), což je něco jiného než prosté odročení jednání o uložení trestu ( emadjourning/em ema sentence hearing/em) i než uložení podmíněného trestu (emsuspended sentence/em). Odklad výroku o trestu na nejvýše 6 měsíců umožňuje, se souhlasem odsouzeného, posunout vynesení trestu až za dobu, po kterou může soud (a veřejnost) posoudit, jak se odsouzený chová a zda svůj prohřešek nějak odčinil, anebo vůbec jakoukoliv podstatnou změnu okolností. V září se studentka vrací na Oxford jakoby nic, její College odmítá věc komentovat. Analytici se domnívají, že soudce směřuje k upuštění od potrestání vůbec.br /br /Čili, tip pro všechny právníky se sklony k drogám a násilí : v mezičase mezi hospodou, barem a a href=http://byznys.lidovky.cz/kravataci-v-ringu-manazeri-pravnici-a-byznysmeni-boxuji-svoji-extraligu-1ql-/firmy-trhy.aspx?c=A170427_151436_firmy-trhy_kainklubem rváčů/a se dobře učte a publikujte.br /br /br /Smutná na celém případu je ovšem i skutečnost, že stačí kombinace pár posh atributů jako příslušnost k univerzitě, aby se o dosud neuzavřené kauze rozepsaly kromě bulváru i relativně seriozní britské noviny (např. the a href=http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/oxford-student-christ-church-lavinia-woodward-stabbed-boyfriend-avoid-jail-extraordinary-talent-a7739411.htmlIndependent/a), včetně záplavy očividně soukromých fotek odsouzené dívky, jejíž psychické trable a stopu týraní z minulosti bychom nejspíš nikdo z nás nést nechtěli.br /br /Jsou policisté schopni odhadnout občanství člověka podle vzhledu (a jak to zkoumat)?

9. 5. 2017, 14:29 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;Před rokem Nejvyšší správní soud v jednom svém rozsudku zmínil, že „v současné době globalizace nelze na základě vzhledu dovozovat ani pravděpodobnou informaci o státním občanství“ (a href=http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/023610As__1500036_20160128141654_prevedeno.pdf target=_blank10 As 136/2015/a, bod 27). Stále mi to vrtalo (a vrtá) hlavou; nemám totiž dojem, že by tento výrok byl správný. Po nedávném návratu z Anglie jsem si při pohledu na lidi na eskalátoru říkal, že něco není v pořádku: Pak mi to došlo: Všichni byli bílí! Opravdu v České republice nejde ani pravděpodobně dojít k závěru, zda je určitá osoba českého občanství?/divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Nechci vznášet teoretické otázky o tom, zda by bylo v pořádku kontrolovat osoby na základě jejich vzhledu, pokud by policisté s vysokou pravděpodobností byli schopni identifikovat, zda mají české občanství či ne. To se na Jiném právu řešilo a href=http://jinepravo.blogspot.cz/2014/07/jakub-drapal-kontrolovani-dredaru.html target=_blankdříve/a. Spíše mne zajímá, jak by to šlo zjistit: Výrok Nejvyššího správního soudu je totiž hypotézou. Respektive není hypotézou, ale tvrzením. Je ale možné brát jej právě jako hypotézu – tedy jako otázku, zda jsou čeští policisté schopni v kontextu České republiky dovodit podle vzhledu osoby, jakého je občanství; popř. zda není občanství českého či států Evropské Unie.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Odpovědí výzkumu může být pouze číslo, které samo o sobě nebude jednoduché interpretovat. Bylo by úspěchem, pokud by policisté cizince poznali v 30 % případů, nebo by museli splnit víc? Třeba 50 či 80 %? Stanovení podobné hranice je komplikované a mělo by to být ideálně stanoveno předem, dokud nevíme, jak schopná je česká policie, případně jak promíchaná je dnešní globalizovaná česká společnost. V opačném případě by to mohlo svádět k interpretaci empirických výsledků tak, aby to vyhovovalo hodnotitelům./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Určitým problémem tak může být, pokud by soudy interpretovali výzkum až ex post. Lze si představit, že pokud by žádný podobný výzkum neexistoval (a byl by klíčový pro rozhodnutí), tak by si jej soud objednal. V takovém případě by bylo ideální, pokud by si dopředu stanovil, kde bude hranice mezi úspěchem a neúspěchem – a pak se tohoto rozhodnutí pouze držel./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Lze si představit několik metod, jak toto zjišťovat. Jednou by bylo použít fotografie, u kterého by policisté museli rozhodnout, zda se jedná o českého (popř. evropského) občana či ne. Nevýhodou je samotný formát: ne vše lze vidět z fotografie. Výhodou by ale bylo, že by šlo velmi jednoduše vybrat vhodný vzorek populace (např. z policejní databáze).nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zkoumání poznávání českých občanů a cizinců v praxi sice nabízí více možností, ale také věc komplikuje. Základně si lze představit dvě varianty: kontrolu volby policistů či kompletní kontrolu určité části populace. V rámci té první by se pouze posuzovalo, jak úspěšní byli policisté při reálně provedených prohlídkách, u kterých by byl přítomen výzkumník. Problémem by bylo hlavně to, že by se úplně opominuli ti, které policisté nezkontrolovali (kontrolovali by se tak pouze chyby, ale nikoli opomenutí policistů). Tato metoda by mohla být do určité míry i nespolehlivá, protože by policisté mohli kontrolovat jen ty osoby, u kterých by si byli jistější, a tak by uměle zvyšovali míru úspěšnosti.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Druhou metodou by tak mohla být kompletní kontrola určité skupiny lidí, např. cestujících v mezinárodním vlaku. Zde by samozřejmě bylo otázkou, zda by bylo možné kontrolovat všechny (primárně) za účelem výzkumu. Spíše nikoli. Pokud by ale ty, kteří by nebyli zkontrolováni, oslovovali výzkumníci a žádali by je, zda by bylo možné, aby jim sdělili (popř. dokázali) svoje občanství, tak by nejspíše bylo možné dojít k vcelku spolehlivým výsledkům./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Obecně lze ale říct, že až se vynoří tato otázka v příštích (která se nejspíše vynoří), bude na místě mít kromě obecných teorií i empiricky podložený výzkum. Teorie lze aplikovat napříč státy, byť existují určitá specifika každého státu (zejména z ústavního hlediska). Praxe se ale může výrazně lišit, a to třeba právě vzhledem k složení obyvatelstva či kontrolujícím orgánu a jeho zkušenostem. Přitom je ale třeba rozhodování založit na empirických důkazech a nikoli na teoriích./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;P.S: Pokud někdo z čtenářů přemýšlí nad tématem diplomové práce… :)/divstyle type=text/css @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } /stylestyle type=text/css @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } /styleJubilejní ročník Karlovarských právnických dnů, 8. - 10. června 2017

9. 5. 2017, 11:39 | JINÉ PRÁVO | Tomáš Pavelka

Již po pětadvacáté se ve dnech 8. – 10. 6. 2017 uskuteční v Karlových Varech (nově v Grandhotelu Ambassador Národní dům) tradiční právnická konference, která i letos nabízí příspěvky na aktuální témata přednesené osobami, které mají ve svých oborech co říci.a name=’more’/abr /br /strongProgram:/strongbr /br /Civilní blok se bude zabývat např. postoupením pohledávky, započtením, narovnáním či spotřebitelskými smlouvami. Vystoupí v něm mj. soudce Nejvyššího soudu Pavel Horák či profesoři Eliáš, Bejček, Fiala.br /br /Vojtěch Šimíček z Ústavního soudu bude hovořit o právu na zákonného soudce a jeho výkladu v soudní praxi. Velice zajímavou diskusi slibuje blok na téma právo a internet, kde se budou pánové Polčák, Korbel, Maisner a jejich rakouská kolegyně prof. Christiane Wendehorst zabývat např. odpovědností internetových platforem (Uber, Airbnb apod.) nebo „elektronickou“ advokacií.br /br /br /V trestněprávním bloku se vedle vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové tentokráte představí i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a také předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal, jenž patří mezi pravidelné účastníky konference, stejně jako ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který bude hodnotit realizaci některých záměrů svého resortu.br /br /Účast předních postav české justice bude na konferenci téměř kompletní, neboť k tématu správního soudnictví vystoupí předseda NSS Josef Baxa. České soudce doplní jejich kolegové z lucemburského Tribunálu v osobách prof. Ireny Pelikánové a Deana Spielmanna, který v minulosti působil i jako předseda ESLP. br /br /V poslední den konference bude hovořit prof. Ivo Telec na téma kolektivní správy autorských práv, zatímco o insolvenční právo se podělí soudci Nejvyššího soudu Krčmář a Púry (z pohledu trestní odpovědnosti), které doplnění doc. Kristián Csach. Stranou ani tentokráte nezůstane ani korporátní právo, k jehož aktuálním otázkám promluví např. prof. Dědič. doc. Štenglová či soudce Nejvyššího soudu Petr Šuk.br /br /Na programu je samozřejmě i slavnostní večer s vyhlašováním nejlepších právnických publikací, časopisů a judikátu a celou konferenci uzavře vystoupení českého velvyslance v Rakousku, Jana Sechtera. Podrobnosti k programu naleznete na a href=http://www.kjt.cz/http://www.kjt.cz/a.Nenávistné prejavy na Internete: Kto bude mať posledné slovo

6. 5. 2017, 12:30 | JINÉ PRÁVO | Eliška Pírková

div class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Začiatkom minulého mesiaca Facebook zablokoval slovenskú recesistickú stránku a href=https://www.facebook.com/zomriofficial/ target=_blankZomri/a, ktorá sa na Slovensku teší veľkej obľube. Stránka Zomri je vnbsp;prvom rade o prízemnom humore anbsp;nestráni sa vulgarizmom či prvoplánovej irónii. Inbsp;keď mnohých ich humor uráža anbsp;ich obsah je často kontroverzný, to ešte neznamená, že sa automaticky vymyká spod ochrany slobody prejavu, tak ako ju upravuje Ústava Slovenskej Republiky anbsp;medzinárodné ľudsko-právne dohovory. Rovnakým spôsobom totiž administrátori stránky útočia na kotlebovcov, členov anbsp;prívržencov fašistickej strany Ľudová Strana Naše Slovensko, ktorej sa podarilo vnbsp;posledných voľbách prebojovať až do Slovenského parlamentu. Vďaka výskumu Denníka N uverejneného vo februári tohto roku je jasné, že práve zmienení kotlebovci ovládajú vyše a href=https://dennikn.sk/684530/kotlebovci-ovladaju-na-facebooku-zhruba-140-stranok/ target=_blank139 facebookovýchstránok/a, ktoré voľne šíria anbsp;podporujú rasovú nenávisť a xenofóbiu. To však Facebooku neprekáža, anbsp;tak sieť kotlebovských stránok zostáva naďalej aktívna. Pri rozhodovaní, aký obsah by mal či nemal byť zablokovaný, sa Facebook riadi výhradne svojimi vlastnými pravidlami, tzv. /spanspan lang=EN-GB style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;‘/spanspan lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Community Standards‘. Facebook anbsp;ďalšie sociálne siete sú však len jedným príkladom znbsp;mnohých, kde internetové portáli nahrádzajú štátne orgány anbsp;súdy, anbsp;rozhodujú tak onbsp;právach svojich užívateľov. Ich spôsob rozhodovania je často utajovaný širokej verejnosti anbsp;chýba mu záruka transparentnosti. Nekonajú tak ale znbsp;vlastnej vôle. Vnbsp;mnohých prípadoch sú dotlačené do úlohy policajtov vnbsp;online priestore štátnymi orgánmi. Toto konanie má ďalekosiahle dôsledky na ochranu ľudských práv, ako aj na vynútiteľnosť práva anbsp;princípy právneho poriadku. Väčšina internetových portálov čí prevádzkovateľov sú súkromné spoločnosti. Uvedený príklad stránky Zomri otvára otázku, akú úlohu by mali tieto entity zastávať v oblasti ochrany slobody prejavu anbsp;kde by až mala siahať ich zodpovednosť./spanbr /a name=’more’/abr / h3 style=text-align: left;b style=text-align: left;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Nenávistné prejavy a internet/span/b/h3/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Nenávistný prejav, alebo tzv. Hate speech, je problematický koncept. Napriek tomu že tento termín je široko používaný, jeho univerzálna definícia neexistuje. Hate speech pochádza znbsp;Americkej tradície hnutí za občianske práva anbsp;vnbsp;Európskej právnej terminológii sa prvý krát objavil koncom 80. rokov minulého storočia. Chápanie reči anbsp;jej potencionálnych dôsledkov sa výrazne líši vnbsp;rôznych právnych systémoch a dlhý zoznam kritérií toho, čo je anbsp;čo nie je nenávisť vedie knbsp;častým konfliktom a diskusiám. Základom pre pochopenie nenávistných slovných útokov je ich prepojenie knbsp;určitej identite tých, ktorí sú týmito prejavmi napadaní ako aj tých, ktorí ich adresujú. Treba však zdôrazniť, že nie každý nenávistný prejav vedie knbsp;podnecovaniu nenávistí anbsp;tým porušuje právny poriadok. Na prvý pohľad rasistický komentár, ktorý nás hlboko zraňuje anbsp;uráža našu ľudskú dôstojnosť ešte nemusí byť vnbsp;rozpore so zákonom. Tradične patrí do kompetencie súdov rozhodnúť, či má prevážiť sloboda prejavu alebo či dané vyjadrenie nemôže spadať pod jeho ústavnú ochranu. Pri rozhodovaní bude vždy záležať na socio-politickom ak aj historickom kontexte daného štátu, na postavení autora týchto vyjadrení anbsp;na koho sú namierené. Súdne rozhodnutia anbsp;ich odôvodnenia sa preto vnbsp;jednotlivých prípadoch môžu výrazne líšiť. Inak tomu nie je ani vnbsp;jurisdikcii Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva vnbsp;Štrasburgu, ktorý je pre svoju rozpornosť často kritizovaný. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;br //span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Vnbsp;roku 2016 Európska komisia uverejnila prvé výsledky projektu a href=http://mandola-project.eu/m/filer_public/7b/8f/7b8f3f88-2270-47ed-8791-8fbfb320b755/mandola-d21.pdf target=_blankMANDOLA/a (Monitoring and Detecting Online Hate Speech). Výsledky ukázali hlboké rozdielnosti medzi medzinárodnými, Európskymi anbsp;národnými normami cieleným proti nenávistným prejavom anbsp;podnecovaniu nenávisti. Jedným znbsp;hlavných dôvodov je nedôsledná implementácia medzinárodných anbsp;európskych právnych nástrojov do národných právnych poriadkov. Národné regulačné systémy Európskych štátov, ktoré majú chrániť svojich občanov pred šírením anbsp;podnecovaním nenávisti vždy reflektujú svoju vlastnú históriu anbsp;sociálny kontext. Preto je nemožné docieliť harmonizáciu na európskej či medzinárodnej úrovni, pričom štáty nie sú vždy ochotné dodržiavať svoje medzinárodné záväzky tak, ako ich ustanovujú ľudsko-právne dohovory. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;br //span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;Realitou však zostáva, že nenávisť je len jedna – off-line či online. Podstatný je jej dopad anbsp;rýchlosť šírenia vnbsp;online priestore, ako aj schopnosť extrémnej pravice alebo alt-right zneužívať technický pokrok vo svoj prospech. Anonymita na internete nám dáva pocit beztrestnosti anbsp;vytvára tak span style=mso-spacerun: yes;nbsp;/spandojem úplnej slobody, ktorú neohraničuje zodpovednosť. Ak sa knbsp;tomu pridá vágnosť termínu nenávistný prejav, jeho rozdielne interpretácie,span style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spannedostatok dát onbsp;tom, aké právne úpravy priniesli požadovaný výsledok anbsp;ktoré naopak zlyhali, chaos je na svete. Najhoršie na tom je, že neprehľadná situácia vedie knbsp;porušeniu princípu právnej istoty, ktorý je základom každého právneho štátu.span style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spanspan style=mso-spacerun: yes;nbsp;/span/spanspan style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;o:p/o:p/span/divh3 style=text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Kam štát nechce, pošle Facebook span style=mso-spacerun: yes;nbsp;nbsp;nbsp;/spanspan style=mso-spacerun: yes;nbsp;nbsp;/spanspan style=mso-spacerun: yes;nbsp;/span/span/b/h3div class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Informačné anbsp;komunikačné technológie menia svet už viac ako pol storočia. Vnbsp;90. rokoch sme boli svedkami ich rapídneho rozvoja. Internet sa stal globálne prístupným anbsp;jeho otvorená architektúra, ktorá nie je limitovaná geografickými hranicami štátov znbsp;neho urobili celosvetový fenomén.span style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spanVnbsp;priebehu jedného desaťročia span style=mso-spacerun: yes;nbsp;/spansme sa všetci stali účastníkmi World Wide Webu anbsp;ťažko si už predstaviť existenciu bez sociálnych sietí. Internet je technológia, ktorá nadobro zmenila nie len spôsob komunikácie, ale aj monopol na spracovanie informácií.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;br //span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Podľa Damiana Tambiniho znbsp;London School of Economics, sme svedkami de-konštitucionalizácie slobody prejavu anbsp;štátnej moci. Pôvodný model samoregulácie internetových platforiem poskytoval efektívnejší systém kontroly ich obsahu ako národná legislatíva. Po veľkom boome Webu 2.0 anbsp;pod tlakom čoraz väčšieho množstva užívateľov sa pôvodná úloha internetových platforiem mení skôr na dozorcov verejného poriadku na internete. Nie len štáty ale aj medzinárodné organizácie ako Európska Únia očakávajú, že začnú plniť funkciu polície na internete. Na druhej strane prevádzkovatelia internetového pripojenia čí sociálne siete nechcú byť online sudcami. No vnbsp;dôsledku silného tlaku zo strany štátov anbsp;nedostatku ich právnej ochrany vnbsp;Európskom kontexte sú tak nútení vykonávať hromadnú cenzúru, ktorá aj tak nefunguje. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;br //span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Typickým príkladom je posledná iniciatíva EÚ, tzv. a href=http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf target=_blankCodeof Conduct on countering illegal hate speech online/a uzavretý medzi EÚ anbsp;Big 4: Microsoft, Twitter, Facebook anbsp;YouTube (Google). Tento návod má zabezpečiť, že ilegálne nenávistne prejavy budú rýchlo odstránené z obehu. Je však zarážajúce, že hlavnú úlohu vnbsp;tomto procese majú zohrávať súkromné spoločnostispan style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spananbsp;nie vlády členských štátov EÚ. Vynútiteľnosť práva je povinnosťou každého demokratického anbsp;právneho štátu, anbsp;nie zodpovednosťou súkromných firiem operujúcich na ich území. Internetoví giganti sa zaviazali bojovať proti propagácii násilia anbsp;podnecovaniu nenávisti online. Budú sa však pritom riadiť hlavne svojimi vlastnými predpismi, ktoré sú často vágne, príliš široké anbsp;ich aplikácia nepredvídateľná. Posledné slovo teda nebude mať právny poriadok, ale Community Standards na Facebooku. Len vnbsp;nevyhnutných prípadoch bude nahlásený obsah posudzovaný podľa zákonov daného štátu. Je však jasné, že vnbsp;praxi budú sociálne siete vždy rozhodovať onbsp;osude problematického obsahu na základe svojich vlastných pravidiel, anbsp;tým pádom bude vymazaný rýchlejšie ako by taká nevyhnutnosť mohla nastať. Obsah bude odstránený bez dôkazu onbsp;tom, či došlo knbsp;priestupku alebo trestnému činu. Iniciátori nenávistných prejavov tak môžu naďalej podnecovať nenávisť anbsp;šíriť rasistickú propagandu bez právneho postihu. o:p/o:p/span/divh3 style=text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Na záver/span/b/h3div class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;Online platformy musia niesť určitý druh zodpovednosti anbsp;zúčastňovať sa tak na ochrane ľudských práv svojich užívateľov. Rámec ich zodpovednosti by však nemal spočívať v uprednostnení svojich vlastných pravidiel hry pred zákonom anbsp;zastávaní úlohy sudcov na internete. Tolerancia nenávistných prejavov vnbsp;demokratickej spoločnosti anbsp;hranica, ktorú už nesmú prekročiť je citlivá. Hlboké rozdiely existujú medzi medzinárodnými anbsp;európskymi štandardmi, rovnako ako aj medzi jednotlivými štátmi EÚ. Vnbsp;tejto už aj tak neprehľadnej situácii majú posledné slovo súkromné spoločnosti anbsp;nie právny poriadok. Facebook však nemôže suplovať štát anbsp;právo musí platiť aj na internete.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;br //span/divdiv style=text-align: justify;!–[if gte mso 9]xml o:OfficeDocumentSettings o:AllowPNG/ /o:OfficeDocumentSettings/xml![endif]– !–[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:TrackMoves/ w:TrackFormatting/ w:PunctuationKerning/ w:ValidateAgainstSchemas/ w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText w:DoNotPromoteQF/ w:LidThemeOtherFI/w:LidThemeOther w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript w:Compatibility w:BreakWrappedTables/ w:SnapToGridInCell/ w:WrapTextWithPunct/ w:UseAsianBreakRules/ w:DontGrowAutofit/ w:SplitPgBreakAndParaMark/ w:EnableOpenTypeKerning/ w:DontFlipMirrorIndents/ w:OverrideTableStyleHps/ /w:Compatibility m:mathPr m:mathFont m:val=Cambria Math/ m:brkBin m:val=before/ m:brkBinSub m:val=–/ m:smallFrac m:val=off/ m:dispDef/ m:lMargin m:val=0/ m:rMargin m:val=0/ m:defJc m:val=centerGroup/ m:wrapIndent m:val=1440/ m:intLim m:val=subSup/ m:naryLim m:val=undOvr/ /m:mathPr/w:WordDocument/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=false DefSemiHidden=false DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=380 w:LsdException Locked=false Priority=0 QFormat=true Name=Normal/ w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 3/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 4/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 5/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 6/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 7/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 8/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 9/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 1/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 2/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 3/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 4/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 5/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 6/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 7/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 8/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=header/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footer/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index heading/ w:LsdException Locked=false Priority=35 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=caption/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of figures/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope return/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=line number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=page number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of authorities/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=macro/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toa heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 5/ w:LsdException Locked=false Priority=10 QFormat=true Name=Title/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Closing/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Signature/ w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Default Paragraph Font/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Message Header/ w:LsdException Locked=false Priority=11 QFormat=true Name=Subtitle/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Salutation/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Date/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Block Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=FollowedHyperlink/ w:LsdException Locked=false Priority=22 QFormat=true Name=Strong/ w:LsdException Locked=false Priority=20 QFormat=true Name=Emphasis/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Document Map/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Plain Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=E-mail Signature/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Top of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Bottom of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal (Web)/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Acronym/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Cite/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Code/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Definition/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Keyboard/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Preformatted/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Sample/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Typewriter/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Variable/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Table/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation subject/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=No List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Contemporary/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Elegant/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Professional/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Balloon Text/ w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=Table Grid/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Theme/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Placeholder Text/ w:LsdException Locked=false Priority=1 QFormat=true Name=No Spacing/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Revision/ w:LsdException Locked=false Priority=34 QFormat=true Name=List Paragraph/ w:LsdException Locked=false Priority=29 QFormat=true Name=Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=30 QFormat=true Name=Intense Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=19 QFormat=true Name=Subtle Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=21 QFormat=true Name=Intense Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=31 QFormat=true Name=Subtle Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=32 QFormat=true Name=Intense Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=33 QFormat=true Name=Book Title/ w:LsdException Locked=false Priority=37 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Bibliography/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=TOC Heading/ w:LsdException Locked=false Priority=41 Name=Plain Table 1/ w:LsdException Locked=false Priority=42 Name=Plain Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=43 Name=Plain Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=44 Name=Plain Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=45 Name=Plain Table 5/ w:LsdException Locked=false Priority=40 Name=Grid Table Light/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 6/ /w:LatentStyles/xml![endif]– !–[if gte mso 10]style /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Table Normal; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:FI;} /style![endif]– !–StartFragment– span lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;Nové nástroje, ktoré majú poskytnúť dostatočnú ochranu proti nenávistným prejavom, vznikajú na pozadí utečeneckej krízy, nárastu xenofóbie, rasizmu anbsp;aktívnej extrémnej pravice. Ich ponúknuté riešenia však zostávajú rovnako neefektívne. Príkladom je Nemecko anbsp;jeho boj proti nenávisti voči Sýrskym utečencom. Vnbsp;auguste 2016 anbsp;ako výsledok dlhodobého tlaku Nemeckej vlády, Facebook vykonal okolo 100.000 vymazaní obsahu, ktorý údajne porušil ustanovenia trestného poriadku. Neskôr sa však ukázalo, že Ministerstvo spravodlivosti nemá žiadne informácie onbsp;tom, či naozaj knbsp;týmto trestným činom došlo anbsp;ak áno, koľké znbsp;nich boli riadne prešetrené anbsp;vinníci potrestaní. Bez konkrétnych dát, monitorovacích anbsp;follow-up mechanizmov je len ťažké odhadnúť, čo funguje anbsp;čo naopak zlyháva vnbsp;praxi. Nemecko je momentálne vnbsp;procese vytvárania nového zákona, ktorý priamo ukladá povinnosť sociálnym sieťam odstrániť nelegálny obsah do 24 hodín, inak im hrozia vysoké finančné pokuty. Siete sa budú riadiť výhradne svojimi vlastnými predpismi. Tento kontroverzný zákon je prvý svojho druhu vnbsp;Európe anbsp;stavia sociálne siete ako Facebook do pozície kontrolórov, anbsp;súkromných cenzorov. Je teda možné očakávať, že recesia a prízemný humor budú aj naďalej bez milosti vymazávané, pričom podnecovanie knbsp;rasovej a inejnbsp;nenávisti, často skrývané za /spanspan lang=EN-GB style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;“/spanspan lang=SK style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;iba“ politický názor, zostane akceptovateľné./spanbr /!–EndFragment– /divCesta na sever - přivítání Elišky Pírkové

5. 5. 2017, 17:44 | JINÉ PRÁVO | Pavlína Hubková

divspan style=font-family: georgia, serif;Českých a slovenských právníků, kteří se toulají po světě, je - zdá se - pořád dost. Navíc jsou stále ochotni se podělit se s námi o své zážitky, dojmy a názory. Patří k nim i Eliška Pírková, která se uvolila být naší hostkou na měsíc květen./span/divdivspan style=font-family: georgia, serif;a name=’more’/abr //span/divdivspan style=font-family: georgia, serif;Eliška je typickou euroobčankou. Narodila se českým rodičům na Slovensku, po studiích v Bratislavě zamířila do nizozemského Groningenu a následně na EIUC v Benátkách. Pak vyrazila na sever – už čtyři a půl roku žije ve Finsku. Na katedře ústavního práva Helsinské univerzity právě dokončuje doktorát na téma Regulační systémy svobody projevu na internetu. Kromě toho pracuje na výzkumném projektu Laws of Surveillance and Security (LOSS) financovaném Finskou akademií. V minulosti působila v mezinárodních organizacích i v nevládním sektoru. Je editorkou sekce pro lidská práva ve Finnish Yearbook of International Law. Zajímá se o otázky svobody projevu a digitalizace, hate speech online a ochrany menšin./span/divdivspan style=font-family: georgia, serif;br //span/divdivspan style=font-family: georgia, serif;Těšíme se na její posty!/span/divPozvánka na konferenci Beyond Compliance v Brně

4. 5. 2017, 15:31 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

Ústav pro otázky soudnictví Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na konferenci organizovanou vnbsp;rámci projektu GAČR „bBeyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni/b“, která se uskuteční vnbsp;pondělí 29. května 2017 vnbsp;aule Fakulty sociálních studií MU vnbsp;Brně. Hlavní příspěvek konference prosloví soudce Soudního dvora EU prof. Jiří Malenovský. Mezi další řečníky budou patřit experti znbsp;ústavních soudů České republiky a Slovenska a odborníci na obecné soudy a legislativní orgány vnbsp;obou zemích.br /a name=’more’/abr /Cílem konference je odhalit vliv rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles nanbsp;praxi českých a slovenských legislativních a soudních orgánů. Zkoumá, jaký význam mají taková rozhodnutí ve vnitrostátní praxi, jak snbsp;nimi české a slovenské orgány pracují a do jaké míry ovlivňují jejich činnost. Název projektu „Beyond Compliance“ naznačuje snahu vystoupit nad rámec implementace konkrétních rozhodnutí proti České či Slovenské republice a identifikovat dlouhodobější a hlubší dopady, jež členství vnbsp;mezinárodním lidskoprávním režimu přináší.br /br /Jednotliví panelisté se proto pokusí také zodpovědět, zda vnitrostátní orgány, soudy či parlamenty ve své praxi zohledňují také rozhodnutí, která byla vynesena vůči jiným státům? Dále například jestli se pro sledování mezinárodních lidskoprávních rozhodnutí používají speciální informační kanály či byla přijata zvláštní institucionální opatření, jak mezinárodní lidskoprávní judikatura ovlivňuje způsoby argumentace vnitrostátních soudů a jestli dochází knbsp;přejímání konceptů vyvinutých na mezinárodní úrovni.br /br /div class=MsoNormal style=text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Předběžný programo:p/o:p/span/b/divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;9:00-9:15 span style=mso-tab-count: 2;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spanUvítání a představení projektu span style=mso-spacerun: yes;nbsp;/span(i style=mso-bidi-font-style: normal;David Kosař, řešitel projektu/i)o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;9:15-9:35span style=mso-tab-count: 2;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spanTeoretický rámec a shrnutí stavu poznání (i style=mso-bidi-font-style: normal;Hubert Smekal/i)o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin-left: 106.2pt; text-align: left; text-indent: -106.2pt;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;9:35-10:50 span style=mso-tab-count: 1;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spanb style=mso-bidi-font-weight: normal;Keynote speech: Jiří Malenovský: „Politické a právní souvislosti vnitrostátní implementace mezinárodních rozhodnutí: těžké plody na slabých větvích“/bi style=mso-bidi-font-style: normal;o:p/o:p/i/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;10:50-11:15 span style=mso-tab-count: 2;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spani style=mso-bidi-font-style: normal;Coffee Break/io:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;11:15-12:45 span style=mso-tab-count: 1;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spanb style=mso-bidi-font-weight: normal;Panel I. Mezinárodní lidskoprávní rozhodnutí a vnitrostátní soudy/bo:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 70.8pt; text-align: left; text-indent: 35.4pt;i style=mso-bidi-font-style: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;moderátor: Hubert Smekalo:p/o:p/span/i/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 70.8pt; text-align: left; text-indent: 35.4pt;br //divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 106.2pt; text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Ladislav Vyhnánek a Jan Kratochvíl/span/bspan lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;: Ústavní soud ČR a judikatura mezinárodních lidskoprávních těles span style=mso-spacerun: yes;nbsp;/spani style=mso-bidi-font-style: normal;o:p/o:p/i/span/divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;span style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spanspan style=mso-tab-count: 3;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spanb style=mso-bidi-font-weight: normal;Ján Štiavnický/bu:/u Slovenský Ústavný súd a mezinárodné ľudskoprávne závazky o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 106.2pt; text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Katarína Šipulová a Dušan Sulitka: /span/bspan lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Beyond Compliance pohľadom národných českých súdov: NSS a NS/spanspan lang=CSo:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 106.2pt; text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Jan Šikuta: /span/bspan lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Aplikácia a implementácia medzinárodného práva ľudských práv pohľadom NS o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;12:45-14:00span style=mso-tab-count: 2;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spani style=mso-bidi-font-style: normal;Oběd/io:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin-left: 106.2pt; text-align: left; text-indent: -106.2pt;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;14:00-15:30span style=mso-tab-count: 1;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spanb style=mso-bidi-font-weight: normal;Panel II: Mezinárodní lidskoprávní rozhodnutí a vnitrostátní politiky /bo:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin-left: 70.8pt; text-align: left; text-indent: 35.4pt;i style=mso-bidi-font-style: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;moderátor: Katarína Šipulováo:p/o:p/span/i/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 106.2pt; text-align: left;br //divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 106.2pt; text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Jan Petrov: /span/bspan lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Legislativní reakce ČR na judikaturu ESLPo:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 106.2pt; text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Michal Zemaník: /span/bspan lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Slovenská republika pred ESLP: demokratizácia a implementácia mezinárodných ľudskoprávnych rozhodnutí o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 106.2pt; text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Ľubomír Majerčík: /span/bspan lang=CS style=background: white; color: black;Obnova řízení po rozsudku ESLP z pohledu stěžovatele/spanspan lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 106.2pt; text-align: left;br //divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0.0001pt 70.8pt; text-align: left; text-indent: 35.4pt;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;15:30-16:00 span style=mso-tab-count: 2;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spani style=mso-bidi-font-style: normal;Coffee Break/io:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;br //divdiv class=MsoNormal style=margin-left: 106.2pt; text-align: left; text-indent: -106.2pt;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;16:00-17:30 span style=mso-tab-count: 1;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/spanb style=mso-bidi-font-weight: normal;Kulatý stůl:/b Koordinace a dohled nad implementací mezinárodních lidskoprávních rozhodnutío:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin-left: 106.2pt; text-align: left;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Vít A. Schorm , Marica Pirošíková, Ivo Posp/spanspan lang=CSíšilo:p/o:p/span/b/divdiv class=MsoNormal style=margin-left: 106.2pt; text-align: left;br //divdiv class=MsoNormal style=margin-left: 70.8pt; text-align: left; text-indent: 35.4pt;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Závěrečná diskuseo:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: left;br //div!–[if gte mso 9]xml o:OfficeDocumentSettings o:AllowPNG/ /o:OfficeDocumentSettings/xml![endif]– !–[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:TrackMoves/ w:TrackFormatting/ w:PunctuationKerning/ w:ValidateAgainstSchemas/ w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText w:DoNotPromoteQF/ w:LidThemeOtherCS/w:LidThemeOther w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript w:Compatibility w:BreakWrappedTables/ w:SnapToGridInCell/ w:WrapTextWithPunct/ w:UseAsianBreakRules/ w:DontGrowAutofit/ w:SplitPgBreakAndParaMark/ w:EnableOpenTypeKerning/ w:DontFlipMirrorIndents/ w:OverrideTableStyleHps/ /w:Compatibility m:mathPr m:mathFont m:val=Cambria Math/ m:brkBin m:val=before/ m:brkBinSub m:val=#45;-/ m:smallFrac m:val=off/ m:dispDef/ m:lMargin m:val=0/ m:rMargin m:val=0/ m:defJc m:val=centerGroup/ m:wrapIndent m:val=1440/ m:intLim m:val=subSup/ m:naryLim m:val=undOvr/ /m:mathPr/w:WordDocument/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=false DefSemiHidden=false DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=382 w:LsdException Locked=false Priority=0 QFormat=true Name=Normal/ w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 3/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 4/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 5/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 6/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 7/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 8/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 9/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 1/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 2/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 3/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 4/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 5/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 6/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 7/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 8/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=header/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footer/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index heading/ w:LsdException Locked=false Priority=35 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=caption/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of figures/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope return/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=line number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=page number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of authorities/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=macro/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toa heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 5/ w:LsdException Locked=false Priority=10 QFormat=true Name=Title/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Closing/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Signature/ w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Default Paragraph Font/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Message Header/ w:LsdException Locked=false Priority=11 QFormat=true Name=Subtitle/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Salutation/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Date/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Block Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=FollowedHyperlink/ w:LsdException Locked=false Priority=22 QFormat=true Name=Strong/ w:LsdException Locked=false Priority=20 QFormat=true Name=Emphasis/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Document Map/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Plain Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=E-mail Signature/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Top of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Bottom of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal (Web)/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Acronym/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Cite/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Code/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Definition/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Keyboard/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Preformatted/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Sample/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Typewriter/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Variable/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Table/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation subject/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=No List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Contemporary/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Elegant/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Professional/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Balloon Text/ w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=Table Grid/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Theme/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Level 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Placeholder Text/ w:LsdException Locked=false Priority=1 QFormat=true Name=No Spacing/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Revision/ w:LsdException Locked=false Priority=34 QFormat=true Name=List Paragraph/ w:LsdException Locked=false Priority=29 QFormat=true Name=Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=30 QFormat=true Name=Intense Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=19 QFormat=true Name=Subtle Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=21 QFormat=true Name=Intense Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=31 QFormat=true Name=Subtle Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=32 QFormat=true Name=Intense Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=33 QFormat=true Name=Book Title/ w:LsdException Locked=false Priority=37 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Bibliography/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=TOC Heading/ w:LsdException Locked=false Priority=41 Name=Plain Table 1/ w:LsdException Locked=false Priority=42 Name=Plain Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=43 Name=Plain Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=44 Name=Plain Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=45 Name=Plain Table 5/ w:LsdException Locked=false Priority=40 Name=Grid Table Light/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Mention/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Smart Hyperlink/ /w:LatentStyles/xml![endif]– !–[if gte mso 10]style /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Table Normal; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:CS; mso-fareast-language:EN-US;} /style![endif]– !–StartFragment– !–EndFragment–br /div class=MsoNormal style=text-align: left;span lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;Registrace na konferenci je možná do b style=mso-bidi-font-weight: normal;25. května 2017/b na emailové adrese /spanspan lang=CSa href=mailto:veronika.slovackova@law.muni.czspan lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;veronika.slovackova@law.muni.cz/span/a/spanspan lang=EN-US style=mso-ansi-language: EN-US;. o:p/o:p/span/div„Idiotská ústavní zvyklost“? Proč vede rezignace premiéra k demisi celé vlády

4. 5. 2017, 00:45 | JINÉ PRÁVO | Robert Zbíral

divspan style=line-height: 107%;bspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;/span/b/spanbr /table cellpadding=0 cellspacing=0 class=tr-caption-container style=float: right; text-align: right;tbodytrtd style=text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-ayvvqszQCm4/WQpVuYA-jyI/AAAAAAAAAt8/k26sGSeTm3ABGpnYGVCkHbGXvhCCRLbPwCLcB/s1600/sobotka-56189da1cfe65.png imageanchor=1 style=clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;span style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;bimg border=0 height=133 src=https://4.bp.blogspot.com/-ayvvqszQCm4/WQpVuYA-jyI/AAAAAAAAAt8/k26sGSeTm3ABGpnYGVCkHbGXvhCCRLbPwCLcB/s200/sobotka-56189da1cfe65.png width=200 //b/span/a/td/trtrtd class=tr-caption style=text-align: center;span style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif; font-size: small;bZdroj: Týden./b/span/td/tr/tbody/table/divspan style=font-family: arial, helvetica, sans-serif;Ocitáme se ve dnech, kdy se osoba se zájmem o organizační ústavní právo může radovat, že se její obor stává součástí mediálního mainstreamu. Jde bohužel o radost trochu hořkou, neboť ji obyčejně přináší koncovka nějaké obzvláště hluboké politické krize. Nechť ať, všechny dnešní semináře ústavního práva byly jaksi živější a ještě mně zbyla chuť napsat tento krátký příspěvek, věnující se otázce, zda rezignaci premiéra je nutné brát jako demisi celé vlády. Objevily se totiž názory, že tomu tak být nemusí. Například z briefingu po jednání ministrů ANO vyplynul požadavek, že by měl odejít pouze předseda vlády Sobotka a zbytek pokračovat snbsp;novým premiérem (/spana href=http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/ style=font-family: arial, helvetica, sans-serif; target=_blankviz zprávy ve 23h z 2.5./aspan style=font-family: arial, helvetica, sans-serif;). Stejně tak /spana href=http://blog.aktualne.cz/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=29196 style=font-family: arial, helvetica, sans-serif; target=_blankZdeněk Koudelka na své blogu ze stejného dne/aspan style=font-family: arial, helvetica, sans-serif; věnuje zdaleka nejvíce prostoru obhajobě varianty, ve které by měl prezident pojmout Sobotkův krok jako individuální demisi. Pokusím se dokázat opak./spanbr /span style=line-height: 107%;span style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;b/b/span/spandivbbr //b/divdiva name=’more’/adiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;Text Ústavy diskutovanou otázku nerozebírá, úprava dobrovolné demise vlády chybí. Spíše mimochodným vodítkem je čl. 73 odst. 1, uvedený větou „Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky“ a pokračující rozborem postupu demise ostatních členů vlády. Ustanovení vnímám jen jako popis procesu demisí členů vlády včetně premiéra, tím arci neodhaluje, zda snbsp;předsedou padne též zbytek vlády. Na okraj podotýkám, že gramatický výklad Ústavy by asi unesl řešení, dle kterého konec vlády může premiér zaonačit odvoláním všech ostatních členů (čl. 74) a poté vlastní demisí, to mi nicméně přijde jako varianta absurdní (byť a href=http://aleph.nkp.cz/F/3GGEKU5Q9Y539E94L5MVYTEM4B9E166A3STSM89PD5I6XGSG1L-41789?func=full-set-setamp;set_number=112355amp;set_entry=000001amp;format=999 target=_blankJanem Filipem span lang=EN-US[s/span. 234]/a předvídána jako možná) a ani ji knbsp;obhajobě své hlavní teze nepoužiji.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;br //span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;Doktrína ve věci není jednotná. Již citovaný Filip se kloní knbsp;názoru, že spojovat osud premiéra snbsp;osudem vlády neodpovídá naší parlamentní tradici, nemáme kancléřský systém. a href=http://aleph.nkp.cz/F/VGS4U62MPUYTD5RH399BT6S4V5E7AXJAP5NGQT1TF4NXQBS4TP-43113?func=full-set-setamp;set_number=112368amp;set_entry=000014amp;format=999 target=_blankVojtěch Šimíček (/aspan lang=EN-USa href=http://aleph.nkp.cz/F/VGS4U62MPUYTD5RH399BT6S4V5E7AXJAP5NGQT1TF4NXQBS4TP-43113?func=full-set-setamp;set_number=112368amp;set_entry=000014amp;format=999 target=_blanks. 166)/a /spanzdůrazňuje praktické nevýhody propojení, vláda by musela být sestavována znovu třeba jen při osobním pochybení předsedy či jeho úmrtí. Jestliže by vláda snbsp;novým premiérem důvěru Sněmovny ztratila, mohla by jí ta vyslovit nedůvěru. Uvedené argumenty zjevně přesvědčují též a href=http://aleph.nkp.cz/F/11G7MT1YBRNE52PR6YFQEMMEDJE6L2G5J9RDVI8H2RR9N7IL3E-55586?func=full-set-setamp;set_number=112451amp;set_entry=000003amp;format=999 target=_blankPavla Molka (s. 870)/a. Knbsp;opačnému závěru dochází Václav Pavlíček a kol., dle kterých vláda nemůže existovat bez své hlavy (a href=http://aleph.nkp.cz/F/7A9PYFVMI7PA9TA7R9TQ7QKFFGL46KTUK1J6ASMXP26MQ2GR1J-47729?func=full-set-setamp;set_number=112400amp;set_entry=000001amp;format=999 target=_blanks. 891/a). Shodně Pavel Rychetský v nedávno vydaném komentáři tvrdí, že demise předsedy vlády se pokládá za demisi vlády jako celku, to stejné platí i o konci předsedy vlády bez demise. Pro tato tvrzení však nepředkládá zdůvodnění snbsp;jedinou výjimkou, spočívající ve stručném odkazu na politickou praxi (a href=http://aleph.nkp.cz/F/EGPVILMB8SM6VQMSX45CLMRAAR3B245USUS7VB332YE3P1N7JH-48878?func=full-set-setamp;set_number=112405amp;set_entry=000001amp;format=999 target=_blanks. 706/a). Ta ale vskutku výrazně posiluje akcie tábora podporovatelů propojení. Václav Klaus vnbsp;roce 1997 rezignoval na premiérský post snbsp;dodatkem, že jde o demisi celé vlády; Václav Havel demisi vlády přijal. Obdobně rezignace Vladimíra Špidly znamenala sestavení nové vlády Stanislava Grosse, totéž jsme si o rok později zopakovali s Jiřím Paroubkem. V obou případech přitom hlavní smysl rekonstrukce vlády spočíval vnbsp;osobě předsedy, zbytek osazenstva se změnil symbolicky. Vnbsp;neposlední řadě demisi vlády znamenala rovněž rezignace Petra Nečase, u něj fakticky šlo o Šimíčkem/Molkem uváděný příklad osobního pochybení. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;br //span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;Stručný přehled praxe dosvědčuje přinejmenším vznik ústavní zvyklosti. Koudelka poukazuje na názor současného pana prezidenta, dle kterého je termín ústavní zvyklost idiotský. Sám přidává vlastní, po mém soudu nepříliš přesvědčivé argumenty, proč lze zvyklosti (včetně námi diskutované) libovolně měnit. Spor o míru závaznosti zvyklostí vnbsp;českém ústavním systému ale nechám na jindy. Zajímavější jsou Koudelkovy konkrétní příklady znbsp;meziválečného období a komunistického režimu, ve kterých byl vyměněn premiér a „stejná“ vláda přitom pokračovala dále - tím je dle něj popírána tradice předmětné zvyklosti. Příklady posléze poslouží jako doskočiště po vyjádření mé hlavní myšlenky, ke které se (konečně…) dostávám.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;br //span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;Domnívám se, že hlavním argumentem pro propojení osudu vlády snbsp;premiérem je přítomnost požadavku na získání důvěry pro každou novou vládu (čl. 68 odst. 3, model tzv. pozitivního parlamentarismu). Ten vyžaduje rozlišit případy, kdy jde o vládu novou a kdy nikoliv. Po volbách je situace jasná, vnbsp;jiných případech už méně. Jde o novou vládu, když se změní tři ministři velké koaliční strany? když odejde nadpoloviční většina ministrů? když je menší koaliční strana vyměněna za jinou, dosud opoziční stranu? Ano, lze vážení ponechat na politice a tvrdit, že vnbsp;případě nespokojenosti může Sněmovna vládě vyslovit nedůvěru (viz Šimíček). To bychom se ale posunuli (pro nepovolební situace) knbsp;negativnímu parlamentarismu a to má obvykle vnbsp;praxi značný dopad, je rozdíl, zda budou strany ochotny převzít aktivní či pasivní (odchodem) odpovědnost za vznik vlády či hlasovat pro sestřelení vlády a převzít naopak odpovědnost za následnou možnou nestabilitu (srv. současný postoj ODS či TOP09 knbsp;variantě menšinového kabinetu ČSSD a KDU; nemluvím již o tom, že vnbsp;ČR je pro nedůvěru vyžadována vyšší většina!). Faktické důsledky odlišností mezi modely dokazují též a href=https://global.oup.com/academic/product/parliaments-and-government-formation-9780198747017?cc=czamp;lang=enamp;# target=_blankkomparativní poznatky/a. Nepovolební vlády by byly jednoduše pozitivně diskriminovány oproti povolebním a spolu snbsp;tím by se mohla vázat jejich nižší legitimita, což Ústava nepředpokládá. Předseda vlády je jediným povinným prvkem každé vlády bez ohledu na její politické a osobnostní složení a proto by měl sloužit jako kritérium k nespornému odlišení (ne)novosti vlád. Scénář „premiér ukradl margotku“ by neměl způsobovat při shodě vnbsp;koalici problémy, stejná vláda snbsp;novým předsedou by prostě byla rychle jmenována a poté opět získala důvěru. Jistě, musíme zde vzpomenout „faktor prezident“, má teze nicméně počítá snbsp;prezidentem odpovědně vykonávajícím funkci, ne dopouštějícím se excesů podobných tomu znbsp;léta 2013.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;br //span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;Nakonec se vrátím ke Koudelkově blogu. Vtip je vnbsp;tom, že ústava znbsp;roku 1920 předjímala negativní parlamentarismus, vláda bez ohledu na své složení vládla, dokud jí nebyla vyslovena nedůvěra (a href=https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html target=_blank§ 75/a). Proto šlo vyměnit předsedu vlády a dělat, že se nic nestalo, opozici hlasy pro nedůvěru chyběly. Hezky to je vidět na stenoprotokolu diskuzenbsp;při uvedení Františka Udržala vnbsp;roce 1929- opoziční poslanci hořekují, že se změnou nic nezmůžou, ač jde podle nich o vládu novou (dr. Franke: a href=http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/182schuz/s182005.htm target=_blank„Nemůžeme proto než projeviti této vládě svoji nedůvěru tím, že budeme hlasovati proti vládnímu prohlášení“/a). Komunistické ústavy naopak předpokládaly pozitivní parlamentarismus, těžko však tehdejší praxi nehlasování o vládě snbsp;novým premiérem považovat za důkaz čehokoliv, ústava byla makulaturou, skeptik nechť se „potěší“ třeba a href=http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/005schuz/s005001.htm target=_blankstenoprotokolem znbsp;nástupu Ladislava Adamce/a. Vnbsp;modelu parlamentarismu současná ústava nenásledovala svůj vzor znbsp;roku 1920 a tak není divu, že se změnila rovněž praxe. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;br //span/divspan style=line-height: 107%;span style=font-family: quot;arialquot; , quot;helveticaquot; , sans-serif;Uzavírám tedy, že po mém soudu koncept propojení osudu premiéra snbsp;vládou odpovídá systému a duchu české ústavy./span/spanbr /span style=font-family: quot;calibriquot; , sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%;/spanbr /div style=text-align: right;/div/div