Jiné právo

ZAPOMEŇTE NA TO, ŽE PRÁVO JE „SOUBOREM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM“. SKUTEČNÉ PRÁVO JE JINÝ SVĚT: JE TO INTELEKTUÁLNÍ VÝZVA, KONTEXT, ZÁBAVA, UMĚNÍ, POSLÁNÍ, ŽIVOT… TENTO BLOG PŘINÁŠÍ NOVINKY A NÁHODNÉ POSTŘEHY ZE SVĚTA JINÉHO PRÁVA.

Langášek, Simon, Šimáčková: Odpovědi kandidátů na pozici nového soudce či soudkyně ESLP za Českou republiku

8. 4. 2021, 14:07 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;V listopadu letošního roku vystřídá v devítiletém mandátu současného českého soudce u Evropského soudu pro lidská práva Aleše Pejchala nový nástupce či nástupkyně. Z vnitrostátního výběrového řízení, organizovaného Ministerstvem spravedlnosti, vzešla (v abecedním pořadí) jména těchto tří kandidátů: Tomáš Langášek, Pavel Simon a Kateřina Šimáčková./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Odpovědi tří kandidátů na 10 otázek ohledně jejich případného působení ve Štrasburku připravili Jan Lhotský a jeho tým v Bulletinu lidských práv. Jaké jsou názory kandidátů na činnost štrasburského soudu a jak by k ní chtěli přispět?/divspana name=’more’/a/spandiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: left;Viz zde: https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/Bulletin%20b%C5%99ezen%202021.pdf/divBílá hora očima ekonoma

14. 11. 2020, 11:33 | JINÉ PRÁVO | Libor Dušek

pPřed 400 lety české stavy prohrály povstání proti králi a nastolený režim „stabilizoval společnost“ na další čtvrt tisíciletí. Pohled na pobělohorský režim, jaký jsme dostali ze školních lavic, dnes neobstojí. Zde nabízím pohled očima své profese, institucionální ekonomie. Ta zkoumá zejména, jak pravidla hry ve společnosti – politický a právní systém - ovlivňují ekonomickou výkonnost. Závěr bude až překvapivě jednoznačný: pobělohorský režim byl ještě horší, než nám ve škole tvrdili./pspana name=’more’/a/spanpVe velmi čtené knize a href=http://whynationsfail.com/ target=_blankWhy Nations Fail/a popisují ekonomové Daron Acemoglu a James Robinson vývoj Západu jako trnitou cestu od extraktivních institucí knbsp;institucím více a vícenbsp;inkluzivním. Tento proces vyvedl masy lidí znbsp;bídy do dnešního blahobytu. Inkluzivní instituce znamenají, že široké vrstvy mohou participovat na ekonomickém i politickém životě. Typickými inkluzivními institucemi jsou ochrana vlastnických práv, svoboda podnikání, účast na správě věcí veřejných. Extraktivní instituce naopak koncentrují politickou moc vnbsp;rukou úzké privilegované vrstvy a slouží knbsp;posilování jejího ekonomického bohatství na úkor širokých vrstev. České země počátku 17. století byly vnbsp;mezinárodním srovnání slušně inkluzivní vnbsp;politické oblasti díky reálné moci stavů, vnbsp;nichž byla zastoupena i nižší šlechta a města. Poskytovaly na svou dobu mimořádnou míru náboženské svobody a tolerance (i to je inkluzivní instituce). Ekonomické instituce byly zaostalejší, ale se zpožděním sledovaly západní trendy./ppTyto trendy mohly pokračovat, obdobně jako například ve Švýcarsku či Nizozemí, které byly vnbsp;mnohém podobné výchozí situaci, pokud jde o náboženskou toleranci a konflikty snbsp;Habsburky, ale snbsp;opačným výsledkem. Uvažovat o alternativních, kontrafaktuálních historiích je vždy ošemetné. V tomto případě však se snad o všech jakž takž smysluplných alternativních scénářích dá říci, že by vedly k více inkluzivním politickým i ekonomickým institucím. (Za touto úvahou je fakt, že vedení stavů bylo poměrně pluralitní - zastoupení vyšší i nižší šlechty a měst, zastoupení katolíků.) Pobělohorský režim však nastolil instituce, které i na svou dobu byly zcela extraktivní:/pp1) Utužení nevolnictví bylo logickou reakcí vládnoucí vrstvy šlechtických vlastníků půdy na nedostatek pracovní síly. Ten nastal vnbsp;důsledku toho, že české země ztratily emigrací a válečnými útrapami dle různých odhadů až třetinu (!) obyvatel. Nevolnictví na staletí zakonzervovalo zaostalou feudální zemědělskou ekonomiku, zatímco na Západě se postupně uvolňovaly feudální povinnosti a snbsp;nimi i pracovní síly a kapitál pro řemesla, obchod a průmysl. Robotní povinnosti udržovaly masy obyčejných lidí vnbsp;bídě, snižovaly produktivitu v zemědělství a brzdily rozvoj řemesel a měst. Měřitelným dokladem je, že vnbsp;roce 1800 žilo ve městech jen asi 5% obyvatel, zatímco ve většině západních zemích byl tento podíl dvoj- až trojnásobný./pp2) Konfiskace majetku a jeho koncentrace vnbsp;rukou úzké vrstvy politicky loajální šlechty byly tím, čemu vnbsp;ekonomii říkáme „bad wealth“ – bohatství získané nikoli prací, inovacemi a investicemi, ale přerozdělováním na úkor druhých. Jeho negativní dopady na prosperitu jsou vnbsp;moderních kontextech zdokumentovány. Nelze vnbsp;současnosti kritizovat divokou privatizaci ruskými oligarchy či domácími tuneláři a zároveň při pohledu do minulosti legitimizovat ve své podstatě stejné procesy po Bílé hoře. Jejich vrcholem bylo inflační ražení mincí a následná měnová reforma roku 1623, které proběhly v režii monopolního konsorcia tvořeného Karlem z Lichtenštejna, Albrechtem z Valdštejna, jedenácti dalšími šlechtici a dvěma pražskými kupci. Členové konsorcia na akci pohádkově zbohatli na úkor dlužníků, drobných střadatelů hotovosti, i samotného císaře./ppspan lang=CS3) Pro prosperitu země je klíčový lidský kapitál. Emigrace velké části obyvatel, a zejména velké části intelektuální elity, se nemohla nepodepsat na následném ekonomickém zaostávání. Komenský byl jen špičkou ledovce/span; ale span lang=CSsamotný fakt, že zakladatel moderní pedagogiky pomáhal snbsp;reformou školství panovníkům ve Švédsku a Sedmihradsku, zatímco znbsp;domova byl vyhnán, říká mnohé./span/pp4) Násilná rekatolizace měla nejspíš ještě jeden negativní dopad na lidský kapitál. Empirické studie a href=https://academic.oup.com/qje/article/124/2/531/1905076 target=_blanknapříklad od německých ekonomů Sashi Beckera a LudgeraWoessmanna/a ukazují, že protestantismus měřitelně přispěl ke zvýšení gramotnosti. Důvodem byl zájem o četbu Bible a obecně důraz na vzdělání. Analogické výzkumy na českých datech chybějí, ale z odhadů znbsp;německých částí říše lze dovodit, že rekatolizace mohla dlouhodobě snížit podíl gramotného obyvatelstva o 10 až 15 procent./pp5) Ve zdravě prosperujících zemích mají města vysokou míru politické i ekonomické samostatnosti. Pobělohorský režim nahradil jejich samosprávu tuhou centrální správou a zbavil je politického vlivu. Knbsp;tomu jim naložil jako trest za účast na povstání dluhy, ze kterých se ekonomicky dlouho nevzpamatovaly. Paradoxně řemeslné cechy na toto reagovaly utužením svých cechovních monopolů, čímž do budoucna ještě více podvázaly rozvoj kapitalistického podnikání./ppObrozenecká interpretace doby temna až příliš akcentovala národnostní stránku a úpadek češtiny. Oproti tomu dle názoru některých historiků by vnbsp;alternativní historii, ve spojení země snbsp;německým protestantským panovníkem, jazyková germanizace proběhla rychleji. Tyto akcenty jsou znbsp;mého pohledu ekonoma vlastně nezajímavé. Nevolnictvím nestrádal „národ“ či „jazyk“, ale obyčejní lidé všech národností, které tehdy české země obývaly. Však také za konec strádání nelze považovat rok 1918. Odbourávání extraktivních institucí začalo josefínskými reformami a bylo prakticky dovršeno v letech 1861-1867. Od té doby už jsme byli plně součástí západního vývoje a nastal fantastický rozmach průmyslu, kultury a občanské společnosti./ppNa počátku mého dlouholetého zájmu o Bílou horu byla snaha si tradiční negativní hodnocení korigovat. Poznání ekonomických dopadů pobělohorských institucí, a poznání škodlivosti extraktivních institucí obecně, mě však přivedly knbsp;ještě více negativnímu hodnocení. Poslední dobou jsou – přinejmenším mediálně – viditelné radikální revize líčící pobělohorskou dobu téměř růžově. Některé revizionistické argumenty – například že se rozvíjelo baroko – jsou z hlediska metodiky sociálních věd chybné. Nelze přece automaticky předpokládat, že bez Bílé hory by se baroko jakožto umělecký styl celé Evropy u nás nerozvíjelo (důkazem budiž a href=https://en.wikipedia.org/wiki/Dresden_Frauenkirche target=_blankDrážďany/a). Ale revizionistické pohledy zejména jako by uhýbaly před klíčovou otázkou: Vnbsp;čem byly ony izásadní instituce/i pobělohorského režimu – nevolnictví, konfiskace, koncentrace majetku vnbsp;rukách úzké šlechtické vrstvy, náboženská nesvoboda – pro obyčejné lidi dobré? Vnbsp;čem širokým vrstvám obyvatel prospěly?/ppZ ekonomického pohledu se jednalo o jednoznačně extraktivní instituce, které několik staletí udržovaly široké vrstvy obyvatel v bídě a zaostalosti./ppiPS. Článek vyšel v Lidových novinách 12.11. v redakcí zkrácené verzi a změněným titulkem. Zde je plná verze.nbsp;/i/pNález Ústavního soudu k lex Babiš: hospodářská soutěž jako ústavní hodnota

22. 8. 2020, 22:02 | JINÉ PRÁVO | Tomas Pavelka

div style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jeden postřeh k únorovému nálezu Pl. ÚS 4/17. Ústavní soud jím zamítl návrh prezidenta republiky a skupiny poslanců na zrušení některých částí zákona o střetu zájmů. Zajímavé je, že ačkoliv se soud celkem konvenčně přihlásil k ekonomické neutralitě ústavního pořádku, na mnoha místech odůvodnění nálezu přece jen klade výrazný akcent na regulatorní funkci úpravy střetu zájmů v zajišťování volné hospodářské soutěže a v její interakci se soutěží politickou. Mimoděk tak svým způsobem povyšuje imperativ nekoncentrované ekonomicko(-politické) soutěže a představy o ekonomickém liberalismu (!) až někam mezi ústavní principy podpírající demokratický právní stát./divdiv style=text-align: justify;spana name=’more’/a/span/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Volný trh a hospodářská soutěž bývají řazeny mezi základní hodnoty evropského práva. Ústavní soud tímto požadavkem za normami o ochraně finančních zájmů EU a vnitřního trhu také rozsáhle argumentuje. Avšak slyšet o soutěžním imperativu v argumentaci českým ústavním pořádkem, a to z úst ústavních soudců (a ne všemi dostupnými náboji střílejících účastníků), mi přijde zajímavé, v této kadenci nebývalé. Citace z nálezu by se klidně daly zařadit do úvodu učebnice antitrustového práva pro ilustraci jeho širšího ekonomicko-politického kontextu.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Argumentační linie volnou hospodářskou soutěží je ale v nálezu z počátku jakoby nepřiznaná. Soud v bodu 159 odůvodnění zdůrazňuje (při posuzování zásahu mj. do práva na podnikání), že ináš ústavní pořádek obecnou charakteristiku či normativní přihlášení se k nějakému typu hospodářství neobsahuje/i. Pravda, v Ústavě ani v Listině žádnou referenci na tržní ekonomiku nebo hospodářskou soutěž nenajdeme – možná snad velmi nepřímo ve formě práva podnikat. Toto kategorické prohlášení soudu se ale pak rozchází s rozmáchlými pasážemi nálezu, které v ochraně volné hospodářské soutěže hledají takřka ústavní hodnotu, anebo alespoň silně působící metahodnotu. Ilustrovat to lze hned např. citací nadpisu předcházejícího bodům 167-171: iÚčel § 4a zákona o střetu zájmů jako nástroje regulace politické a hospodářské soutěže z hlediska čl. 21 odst. 4 Listiny/i. Jinak řečeno, hledisko čl. 21(4) Listiny upravující volební soutěž (který zní: iobčané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím/i) zde má být jakýmsi vodítkem pro výklad pravidel regulace hospodářské soutěže, které jsou vtěleny do některých ustanovení zákona o střetu zájmů./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Ústavní soud trochu žongluje s pojmy. Z některých klíčových pasáží se totiž zdá, že soudci staví vedle sebe, spíše než politickou soutěž, soutěž volební a hospodářskou, a obě pak zahrnují do nadřazeného konceptu soutěže politické jako její složky. V bodu 96 např. soud používá obrat piolitická soutěž obecně a volební soutěž zvlášť/i. Touto syntetickou optikou lze pak číst mimořádně zajímavé body 164-5 nálezu:nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divblockquote style=border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; text-align: left;div style=text-align: justify;iÚstavní soud z hlediska normativního chápání pojmu demokratického právního státu jako východiska p/iiro ústavně konformní výklad § 4a považuje další aspekt zákona o střetu zájmů, kterým je ochrana před koncentrací veřejné moci a bjiných mocí/b, tedy aby se v jediných rukách soustředila jak politickánbsp;/iimoc (míněna moc plynoucí z titulu výkonu dané funkce), tak moc ekonomická a s ní často spojená /iimoc mediální. […]nbsp;/i/div/blockquotediv style=text-align: justify;ibr //i/divblockquote style=border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;div style=text-align: justify;iStojí-li za politickou stranou či hnutím bekonomicky silný subjekt/b, jde nepochybně o velkou výhodu ve volné soutěži politických sil (čl. 5 Ústavy, čl. 22 Listiny), jež bmůže způsobit (podle okolností) deformaci této soutěže a zpětně i soutěže hospodářské tam/b, kde na ni působí regulativní nástroje veřejné moci. bEkonomická moc může přispět k získání moci politické, která potom může být zpětně synergicky využita k posílení moci ekonomické, /bnapř. získáním veřejných zakázek nebo omezováním konkurence. […]nbsp;/i/div/blockquotediv style=text-align: justify;ibr //i/divblockquote style=border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;div style=text-align: justify;iZ hlediska veřejného zájmu a ochrany demokratických hodnot je proto akceptovatelná snaha zákonodárce, který vb reakci na koncentraci významné ekonomické a mediální moci/b činí v mezích ústavního pořádku bopatření bránící možné postupné deformaci demokratického režimu do podoby nějaké z jeho fiktivních či neliberálních variant odporujících požadavkům čl. 1 odst. 1 a čl. 5 Ústavy a čl. 2 odst. 1 Listiny. /b/i[zvýraznění přidáno]nbsp;/div/blockquotediv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Bod 202 pak shrnuje, že ústavně konformní zásah do základních práv veřejného funkcionáře je iplnění[m] ochranné, bregulační /ba kontrolní bfunkce státu plynoucí pro oblast hospodářství/b a podnikání z bčl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 a 3 Ústavy/b a z čl. 1 odst. 1 a 2, čl. 2 odst. 3 a 4 ve spojení s čl. 2 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny vb podmínkách tržního hospodářství s konkurenčním prostředím/b./inbsp;[zvýraznění přidáno]/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Oproti prohlášení o „ekonomické neutralitě“ ústavního pořádku zmíněnému výše tak Ústavní soud nakonec v základních ustanoveních Ústavy a Listiny nachází v podstatě antimonopolní nástroj jako oporu liberální demokracie, součástí jejíž ideologie zřejmě je i nějaká ta moderní varianta ekonomického liberalismu. Nevím, jak jinak si vykládat spojení neliberálních variant, které ve vztahu k ústavnímu demokratickému režimu soud používá. Pro zajímavost, samotný termín „hospodářská soutěž“ je ve svém soutěžně-právním kontextu v textu nálezu zmíněn více než dvacetkrát; jednou dokonce i s odkazem na zákon č. 143/2001 (bod 96).nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;I kdybych měl přehnané sklony vidět soutěžní právo ve všem: antitrust přece už zdaleka není jen o omezené regulaci zajišťující maximální spotřebitelský blahobyt. Naopak, soutěžní právo se dnes ukazuje jako jeden z hlavních – ačkoliv ne vždy nezbytně nejvhodnějších – dostupných nástrojů pro regulaci závažných společenských otázek (platformy, network effects, osobní údaje, big data…). Nález, který, byť možná mimoděk, dál ukotvuje principy kompetitivního tržního prostředí na ústavní úrovni, je v době zvyšující se koncentrace tržní síly a rozevírajících se nůžek nerovnosti u nás, v Evropě, ale hlavně v zámoří, dobré čtení. Určitě víc, než nesmysly o právu nosit bouchačku./divPořídíte si pistoli. Jste tím lépe chráněni před zločinem?

8. 7. 2020, 17:40 | JINÉ PRÁVO | Libor Dušek

div class=MsoNormalspan lang=CSLidé, kteří si pistole kupují, jistě získávají pocit většího bezpečí a ochrany. Ale je ten pocit podložen realitou? Tj. když si lidé pořídí pistoli, sníží se tím riziko, že se stanou obětí trestného činu? o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSbr //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSHledat na tuto otázku odpověď vnbsp;reálných datech je výzva. a href=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3588439 target=_blankV zajímavém výzkumu/a se jí chopil a href=https://sites.google.com/a/colorado.edu/stephen-billings/home target=_blankStephen Billings/a znbsp;University of Colorado, a nutno říct, že data knbsp;tomu měl slušná: registr obyvatel, propojený snbsp;databází zbrojních pasů, takže je vidět, kdy si kdo pořídil (legálně) pistoli. A záznamy o každém trestném činu včetně adresy, takže je vidět, zda a kdy se daný občan stal obětí trestného činu a jakého. A knbsp;tomu okolnosti (tzv. přirozené experimenty), kdy si kvůli pohybům politických nálad lidé (hlavně republikánští voliči) pořizovali pistole, aniž by to nějak souviselo snbsp;vývojem kriminality vnbsp;místě bydliště. (Metodické detaily viz paper, případně vnbsp;diskusi). o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSbr //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSVýsledek: Pořízení pistole ZVYŠUJE riziko, že se člověk stane obětí majetkové kriminality. A za tímto zjištěním je prakticky jen jeden druh majetkové kriminality: krádeže zbraně. U dalších majetkových či jiné trestných činů se riziko viktimizace pořízením pistole nesnižuje. Naopak na úrovni městských čtvrtí snbsp;pořízením více pistolí roste násilná kriminalita. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSbr //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSVýsledek je vnbsp;určitém smyslu přímočarý (aby vám mohli ukrást pistoli, musíte ji nejprve mít). Ale ukazuje důležitý mechanismus, kterým se do oběhu dostávají nelegální zbraně: krádežemi legálních zbraní. Jen vnbsp;samotném Charlotte, NC, odkud výzkumná data pocházejí, bylo za sledované devítileté období ukradeno přes 14,000 pistolí, což je … no, dost.nbsp;/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSbr //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSZnbsp;toho plyne i obecnější závěr. Není to tak, počet nelegálních zbraní rozhodně není fixní, ale závisí i na regulacích a počtech těch legálních. Pokud roste počet legálních zbraní (třeba kvůli volnější regulací), více zbraní se nakonec různými cestami dostane i do kriminálního podsvětí. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSbr //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSDiskutovaný článek je k přečtení zde:/span/divspan style=font-family: quot;Calibriquot;,sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;a href=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3588439https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3588439/a/spanÚstavní zákon, který dle předkladatelů vůbec nic nezmění. Ale prý je strašně důležitý.

18. 6. 2020, 07:14 | JINÉ PRÁVO | Libor Dušek

div class=MsoNormal„Právo na obranu života i se zbraní“, zakotvené přímo v Listině základních práv a svobod, a href=https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=19085amp;O=12 target=_blankprošlo Senátem/a. Toto je vážné téma, asi mu věnuji několik příspěvků. A začněme po americku, to jest vtipem. Tím vtipem je hned a href=https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=docamp;value=92773 target=_blankdůvodová zpráva/a:br /br //divdiv class=MsoNormalJeden a čtvrt stránky A4. I průměrný volič u televize, který se nepitvá v nuancích legislativního procesu a ústavního práva, asi vytuší, že ústavní zákon si říká o trochu důkladnější zdůvodnění. Nota bene když se jedná o unikátní zásah do téměř posvátné Listiny, za 29 let jen jednou(!) novelizované.o:p/o:p/divdiv class=MsoNormalbr //divdiv class=MsoNormalAle pojďme k obsahu. br /a name=’more’/aVždycky jsem si myslel, že poslanci a senátoři navrhují zákony, aby změnili svět. Ať už ze šlechetných či zkorumpovaných pohnutek, ale zkrátka aby něco změnili. Autoři tohoto návrhu oficiálně na tuto ambici zcela rezignují. Naopak, celá důvodová zpráva nás má přesvědčit o tom, že se vůbec nic nezmění!o:p/o:p/divdiv class=MsoNormalbr //divdiv class=MsoNormal„Návrh neznevýhodňuje muže ani ženy.” (Jako vážně? To ani nešlo napsat, že posílení práva bránit zdraví se zbraní posiluje postavení žen v případě fyzického napadení?)o:p/o:p/divdiv class=MsoNormalbr //divdiv class=MsoNormal„Návrh zákona nemá dopad na veřejné rozpočty.“ (Tato uklidňující pilulka bývá přibalena k řadě návrhů. Pak se ukáže, že to něco stálo.)o:p/o:p/divdiv class=MsoNormalbr //divdiv class=MsoNormalA údajně se také nic nezmění na podmínkách regulace střelných zbraní, nebude třeba přijímat žádný prováděcí zákon. A také se nezmění nic k lepšímu: není uveden žádný pozitivní dopad na lidské životy. Dokonce ani oblíbená mantra, že právo bránit se se zbraní sníží kriminalitu. (Budu si naivně myslet, že si předkladatelé načetli odbornou literaturu k tématu a tudíž zjistili, že tato mantra nemá ve vědeckých poznatcích zrovna silnou oporu – o tom něco příště).o:p/o:p/divdiv class=MsoNormalbr //divspan style=line-height: 107%;span style=font-family: inherit;Takže mě zajímá: kromě inkoustu na Listině, co se tedy změní? A když se nic nezmění, tak proč to předkladatelé navrhují? Nota bene proč zrovna v době, kdy je Parlament zavalen agendou reagující na koronavirovou krizi?/span/spanJan Vučka: I v trestním právu lze stanovit škodu odhadem

15. 6. 2020, 17:52 | JINÉ PRÁVO | Občasný blogger

Zejména když se tím ušetří! Při rešerších judikatury občas vykouknou neuvěřitelné věci …br /a name=’more’/abr /Doporučuji ke studiu rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 11 Tdo 742/2013. Jednak je popisovaný skutek velmi barvitý (například věta ido funkce rozhodce svévolně dosadil spřízněnou osobu, která díky své kvalifikaci (automechanik) nedisponovala zásadní orientací v obchodních vztazích/i), jednak se z něj dá dozvědět leccos inovativního o trestním právu.br /br /Z usnesení:br /br /iZa opodstatněné nelze podle státní zástupkyně označit ani námitky obviněného ke způsobu stanovení výše škody, kterou chtěl způsobit městu Oslavany. Je pravdou, že vyčíslení způsobené škody obstaralo samo město Oslavany, a to prostřednictvím znalecké kanceláře ProFaG Ivančice, s. r. o., dle které veškeré dotčené nemovitosti v majetku města Oslavany dosahují účetní hodnoty 130 000 000 Kč až 145 000 000 Kč. Podle soudu lze předpokládat, že cena obvyklá u většiny staveb a větší části pozemků je ještě vyšší. Znalecký posudek ve věci pořízen nebyl, neboť pouze náklady na pořízení znaleckého posudku by se pohybovaly v rozsahu 370 000 Kč bez DPH./ibr /[...]br /[hodnocení Nejvyšším soudem:]nbsp;iPokud jde o stanovení výše škody, je zcela v kompetenci soudu prvního stupně, aby určil, jakým způsobem bude ta která konkrétní skutečnost prokazována, jestliže jeho postup je logický, zdůvodněný a nebudí pochybnosti. Není nikde předepsáno, že výši škody je třeba určit např. znaleckým posudkem. V tomto případě soud prvního stupně zdůvodnil, že náklady na vypracování znaleckého posudku by i jen bez DPH činily 370 000 Kč. Přistoupil proto k jinému způsobu určení a vyšel z účetní hodnoty nemovitostí s tím, že jejich obvyklá cena u bvětšiny /bstaveb a pozemků je zřejmě vyšší. S tímto závěrem obviněný nesouhlasí, Nejvyšší soud jej však považuje za logický a vycházející z obecné zkušenosti. Stanovení výše škody bylo provedeno ve prospěch obviněných, o právní kvalifikaci nelze vzhledem k její výši pochybovat a nelze ani souhlasit s obviněným, že jde o otázku esenciální pro určení výše trestu. Pohybujeme se totiž v takových částkách, že ani hypotetická odchylka v řádu milionů by se na výši trestu projevit nemohla. bPostup soudu prvního stupně považuje Nejvyšší soud v tomto bodě za zcela správný, neboť přes veškerou důležitost práva obviněného na obhajobu nelze zapomenout, že náklady trestního řízení hradí obviněný paušální částkou, tedy by jejich drtivou většinu nesl stát, to znamená všichni daňoví poplatníci, což by bylo v tomto případě zcela neproporcionální./b/ibr /(zvýrazněno autorem článku)br /br /Tedy soud sám potvrzuje, že tržní cena bývá jen bvětšinou/b vyšší než ocenění v účetnictví! Ale není nutné řádně prokazovat vinu žalovaným skutkem, pokud by to daňové poplatníky příliš zatížilo. Prostě to nějak odhadnem’ a nějak to vyjde.br /br /Líbí se mi zmínka o důležitosti práva na obhajobu. Jsme velmi chudá země, když standardní pravidla dokazování vyměníme za 370.000 Kč!br /br /Jan Vučkabr /advokátbr /br /P. S. Proboha, jaký účetní systém používá město Oslavany, že neví, jakou účetní hodnotu má jeho majetek, a musí si na to najímat externistu???Epidemie na Nejvyšším správním soudu a nepřijatelnost kasačních stížností

21. 5. 2020, 14:03 | JINÉ PRÁVO | Libor Dušek

div class=MsoNormalspan lang=CSNávrh a href=https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8amp;t=237novely soudního řádu správního/a velmi rozšiřuje okruh kasačních stížností, které může Nejvyšší správní soud odmítnout projednat pro nepřijatelnost. Možná je to dobrý nápad, možná ne. Vlastně jeho věcnou vhodnost nelze, alespoň na základě důvodové zprávy, rozumně posoudit. Důvodová zpráva je zcela nepodložena empirickými fakty a neptá se po příčinách problému.nbsp;o:p/o:p/span/divbr /div class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Začněme dvěma grafy: Ten vlevo jste vnbsp;nějaké podobě zřejmě viděli a ukazuje počet úmrtí na Covid-19 vnbsp;Česku za první měsíc epidemie. Ten druhý ukazuje trochu jinou „epidemii“, a to bující nápad kasačních stížností u Nejvyššího správního soudu. Je vytvořený znbsp;jediné tabulky v důvodové zprávě knbsp;novele, jejíž ambicí je „stlačit křivku“, aby soudci zvládali případy vyřizovat. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://1.bp.blogspot.com/-zp8oQz6e1v8/XsZtfSrBYmI/AAAAAAAAAOE/yqeCyeTbt6s1mLB4yQ2D20-owyU3eP9rgCLcBGAsYHQ/s1600/202004_neprijatelnost_kasacni_NSS_grafcombined.png imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=580 data-original-width=1600 height=232 src=https://1.bp.blogspot.com/-zp8oQz6e1v8/XsZtfSrBYmI/AAAAAAAAAOE/yqeCyeTbt6s1mLB4yQ2D20-owyU3eP9rgCLcBGAsYHQ/s640/202004_neprijatelnost_kasacni_NSS_grafcombined.png width=640 //a/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;/spanbr /a name=’more’/aspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoNormalAnalogie mezi grafy je jasná: oba ukazují až konec komplexnějších procesů. U epidemie je to šíření viru vnbsp;populaci, po kterém někteří nakažení onemocní, někteří jsou hospitalizováni, a někteří nakonec umírají. U správního soudnictví je to nejprve legislativa, zakládající možné konflikty mezi občany a státem, a dále rozhodnutí státních orgánů, znbsp;nichž některá jsou napadena u soudu a některá doputují až knbsp;NSS./divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Kdyby se vlády rozhodovaly vnbsp;boji snbsp;epidemií jen na základě grafu o počtu úmrtí, byly by bezradné a výsledkem by byla zdravotní katastrofa. Naštěstí mají mnohem bohatší informace – statistiky o hospitalizacích, testech, typech nakažených osob, místech nákazy. Ty jim umožňují zachytit nákazu vnbsp;dřívějších fázích, cílit opatření na zdroje nákazy (např. karanténa celých obcí či rizikových osob), koncentrovat péči a ochranu na rizikové skupiny pacientů.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalbr //divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Poslanecká novela – nedávno prošla ústavně-právním výborem Sněmovny – jako jediný empirický podklad používá právě tento jediný grafu. Vůbec si neklade otázky: Co je příčinou nárůstu kasačních stížností? Jaké typy případů se na něm nejvíce podílí? Jsou to případy bagatelní nebo složité? Od kterých státních orgánů a prvoinstančních soudů nejvíce přicházejí? Které sféry práva se týkají? o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Každou znbsp;těchto příčin je možné odhalit vnbsp;datech. A od zjištění příčin by se mělo odvíjet hledání nejlepšího řešení problému. Například:/span/divdiv class=MsoNormal/divullispan lang=CS style=text-indent: -0.25in;Příčinou nárůstu může být nedávná legislativa, která vnbsp;jisté sféře práva vygenerovala více sporů mezi občany a státními orgány. Řešením může být zvážení, zda ona legislativa byla opravdu vhodná, případně odstranění výkladových nejasností tak, aby nedocházelo knbsp;tolika soudním sporům./span/lilispan lang=CS style=text-indent: -0.25in;Možná některý úřad „přitvrdil“ ve své praxi a stejný typ neshod řeší mnohem častěji zamítavě. Například odvolací finanční ředitelství možná agresivněji zamítá odvolání proti rozhodnutí finančních úřadů, a občané se následně více soudí. Hlubší analýza by pak měla prověřit, zda tyto nové případy u soudů úřad převážně vyhrává (a jeho agresivnější praxe je tedy legitimní) nebo prohrává (a jeho agresivnější praxe jen zbytečně zatěžuje občany i soudy). Adekvátním řešením vnbsp;takovém případě by byla manažerská korekce praxe daného úřadu./span/lilispan lang=CS style=text-indent: -0.25in;Možná by analýza odhalila rostoucí nekonzistenci vnbsp;rozhodování prvoinstančních soudů, na kterou občané i úřady logicky reagují podáváním kasačních stížností vnbsp;naději, že „u NSS to vyjde“. Řešením potom není odmítání kasačních stížností, ale naopak jejich věcné projednání a ustálení judikatury, nebo měkká opatření vedoucí ke zmírnění nekonzistencí vnbsp;prvních instancích./span/lilispan lang=CS style=text-indent: -0.25in;Nebo by analýza dat odhalila, že soudy na nižší instanci zrychlily své rozhodování. Pak ale bychom věděli, že se jedná o dočasný fenomén, kdy na staré případy se „tlačí“ rychle vyřízené nové případy. Pokud rychlost vyřizování případů na nižších instancích se už nezvyšuje, nápad se rychle samovolně ustálí na stejném počtu stížností jako dříve. Pak může být nejlepším řešením dokonce nedělat nic./span/li/uldiv class=MsoListParagraphCxSpLast style=mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -.25in;o:p/o:p/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Tyto ambice – zvážit varianty a vybrat tu nejlepší – si poslanecká novela neklade. Vidí až konec problému a proto volí řešení na konci: pravomoc stížnost odmítnout pro nepřijatelnost. (Analogie: vnbsp;nemocnicích umírají lidé na novou plicní nemoc, je třeba nakupit ventilátory.) Toto řešení jistě dosáhne kýženého efektu, část stížností odmítnuta bude, soudu se odlehčí. Opakuji: netvrdím, že je to špatné řešení. Jen znbsp;předloženého materiálu nelze usoudit, zda je nejlepší možné, a zda neexistovaly i jiné cesty. Rozhodně se nijak nesnaží jít po příčině problému. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Jedním ze vstupů do zvoleného řešení byly osobní zkušenosti soudců NSS, že řada stížností je bagatelních, právně jednoznačných, a nezaslouží si meritorní vyřízení. To je adekvátní argument. Nicméně i odmítnutí pro nepřijatelnost vyžaduje určitý čas soudce a soudních úředníků. Vedle možnosti stížnosti odmítnout by ale i tak bylo lepší pídit se po příčinách těchto stížnosti a usilovat o to, aby knbsp;NSS vůbec nepřicházely. Tím by se NSS ještě více odlehčilo, a možná by se (při podchycení „nákazy“ vnbsp;úřadě vzniku) odlehčilo i nižším soudům. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Varianta, která vzešla ze sněmovního výboru, omezuje nepřijatelnost na případy řešené vnbsp;prvním stupni samosoudcem. /spanOkruh takovspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;ých případů je široký a href=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150?text=spravni+rad#p31(§31 soudního řádu správního/a), ale ani znbsp;a href=https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8amp;ct=237amp;ct1=2usnesení knbsp;pozměňovacímu návrhu/a, ani znbsp;webu NSS, ani znbsp;a href=https://www.justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2018_vyrocni_stat_zprava.pdfVýroční statistické zprávy soudnictví/a se nedozvíme, zda tyto případy představují 20 nebo 80 procent nápadu. Kolik osob může být potenciálně negativně zasaženo tím, že jejich spor nebude projednán u NSS? Netušíme.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;„Epidemii“ kasačních stížností je rozhodně třeba řešit. Rozšíření nepřijatelnosti možná je dobrým řešením, ale vlastně to nelze znbsp;důvodové zprávy posoudit. Legislativní mašinerie by už konečně mohla používat nástroje a standardy 21.století. Přemýšlení nad příčinami problému by vedlo ke zvažování více variantních řešení. Ta by mohla rozšíření nepřijatelnosti nahradit nebo – realističtěji – vhodně doplnit. Bohatství dat, které státní úřady a soudy generují, by po pečlivé analýze odhalilo zdroj „epidemie“ a umožnilo by cílit řešení. Opravdu už lze legislativu vnbsp;oblasti justice opřít o sofistikovanější nástroje než jeden jednoduchý graf. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalbr //divdiv class=MsoNormalispan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;PS: Děkuji Zdeňku K/span/iispan lang=CS style=mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;ü/span/iispan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;hnovi za cenné komentáře.nbsp;/spanDalší materiály zde:/i/divdiv class=MsoNormala href=https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8amp;t=237Sněmovní tisk 237/ao:p/o:p/divdiv class=MsoNormala href=https://pravo21.online/podcasty21/podcasty21-special-zuzovani-soudniho-prezkumu-spravnich-rozhodnutihttps://pravo21.online/podcasty21/podcasty21-special-zuzovani-soudniho-prezkumu-spravnich-rozhodnuti/aspan class=MsoHyperlinko:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormala href=https://advokatnidenik.cz/2020/02/05/soudce-nss-karel-simka-rozsireni-principu-neprijatelnosti-neni-revoluci-ale-evoluci/https://advokatnidenik.cz/2020/02/05/soudce-nss-karel-simka-rozsireni-principu-neprijatelnosti-neni-revoluci-ale-evoluci//aspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;o:p/o:p/span/divbr /Smířlivé přijetí zproštění australského kardinála Pella

18. 4. 2020, 11:54 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;Minulý týden byl australským Vrchním soudem (určitou obdobou Nejvyššího a Ústavního soudu ČR) definitivně osvobozen australský kardinál George Pell, který byl soudy nižší instance shledán vinným ze zneužívání sboristů a odsouzen k šestiletému trestu odnětí svobody. Jeho případ nebyl dlouho jednoznačný – první porota se neshodla na výsledku a Pella shledala vinným až druhá porota, přičemž odvolací soud prvostupňové rozhodnutí nezrušil poměrem hlasů 2-1, kdy pro zrušení hlasoval nejzkušenější trestní soudce. Vrchní soud Pella osvobodil všemi hlasy 7-0 z důvodu, že jednání Pella nebylo prokázáno bez důvodných pochybností, čímž soud učinil finální tečku za jedním z nejsledovanějších trestních případů v moderních australských dějinách. br /a name=’more’/abr /Pozoruhodným tento případ činí vyjádření hlavního svědka, sboristy J., i zproštěného kardinála. Oba se mohou cítit trestním řízením výrazně poškozeni. Sborista může vnímat, že spravedlnosti nebylo učiněno zadost a že pachatel, který jej zneužíval, nebyl potrestán. Velmi jednoduše by mohl tvrdit, že rozhodnutí vrchního soudu neumožňuje odsouzení pachatelů sexuálního zneužívání, jelikož požaduje příliš vysoký standard dokazování, nebo že mocní nikdy nebudou odsouzeni. Kardinál Pell strávil – neoprávněně – přes 400 dní ve vězení a byla proti němu vedena štvavá kampaň některými australskými médii. Byť mu bylo nakonec dáno za pravdu, může jednoduše vnímat celý proces a věznění za výraznou nespravedlnost. br /br /Mohli bychom tedy očekávat útoky sboristy na kardinála a na vrchní soud či kardinála na sboristu, nižší soudy a média. Tuto reakci nacházíme ve vyjádřeních třetích osob na Twitteru či v některých médiích, které představují až nenávistné útoky na Pella, Vrchní soud či na některá média, která Pella dříve velmi silně kritizovala. Sborista i kardinál však reagovali naprosto jinak: S respektem k rozhodnutí soudu a smířlivě. br /br /Přečtěte si celé a href=https://www.abc.net.au/news/2020-04-08/george-pell-accuser-witness-j-reacts-to-high-court-judgment/12130684prohlášení/a sboristy, ve kterém mimo jiné plně akceptuje rozhodnutí soudu i jeho důvody: br /br /i V případech sexuálního zneužívání dětí je náročné přesvědčit soud, že k trestné činnosti skutečně došlo, aniž by byl prostor pro pochybnost. Je to velmi vysoký standard na dosažení – těžké břemeno. Rozumím však tomu, že vina musí být dokázána bez důvodných pochybností. Nikdo nechce žít ve společnosti, ve které mohou být lidé uvězněni bez spravedlivého procesu. /ibr /br /Kardinál se podobně ve svém a href=https://7news.com.au/news/court-justice/george-pell-releases-statement-after-high-court-overturns-convictions-c-960688prohlášení/a snaží vášně tlumit, ne rozněcovat: br /br /i Necítím zášť vůči člověku, který mne obvinil a nechci, aby mé zproštění vedlo k dalšímu zranění a zatrpknutí, které již mnozí prožívají – zranění i trpkosti je již dnes mnoho. Trestní řízení se mnou také nebylo referendem o katolické církvi či o tom, jak se australská katolická církev dokázala vypořádat se zneužíváním dětí v Austrálii. /ibr /br / Velmi pravděpodobně se nikdy plně spolehlivě nedozvíme, co se skutečně stalo. Případ bychom si měli pamatovat právě kvůli respektu k právu a k druhému ze strany sboristy i kardinála, jelikož oba prokázali sílu skrze smířlivost a respektování soudního rozhodnutí. Je jen škoda, že mnozí ostatní zastávají výrazně radikálnější postoje než ti, kterých se rozhodnutí nejblíže dotýká. V důsledku toho bude australská společnost více rozdělená a soudní instituce vnímané jako méně legitimní. br /br /Tento respekt byl možná vyvolán i tím, že vrchní soud nerozhodl na základě spekulativní úvahy: Na a href=http://eresources.hcourt.gov.au/downloadPdf/2020/HCA/1243 stránkách/a detailně rozebírá důvody, které ho vedly k závěru, že tvrzený děj, je pouze jednou z možností, která je v určitých aspektech problematická. Tímto rozhodnutím jistě nekončí vyšetřování sexuálních zneužívání v rámci katolické církve v Austrálii, velmi pravděpodobně budou probíhat i civilní spory s kardinálem Pellem, kde je standard dokazování nižší. Můžeme tedy doufat, že tam, kde to bude dostatečně prokazatelně, bude učiněno spravedlnosti zadost – a tam, kde nikoli, tam budou alespoň formulované různé scénáře. br /br /Právní stát sílí, pokud jsme ochotni akceptovat i nám nepříznivá rozhodnutí a nepodléháme pokušení podsouvat soudům skryté motivace bez jasnějších důkazů, pokud soudy své rozhodnutí detailně odůvodňují. Naše lidskost se pak objevuje, pokud máme možnost zaútočit, ale místo toho svoji sílu ukážeme smířlivostí či nastavením druhé tváře. Sborista i kardinál nám ukázali respekt k právu i smířlivost v praxi. Díky za to. /divDodržování zákazů v době koronaviru: vymáhání musí být cílené efektivně

6. 4. 2020, 08:06 | JINÉ PRÁVO | Libor Dušek

div class=MsoNormal style=margin-top: 12pt; text-align: left;span style=font-size: 11pt; text-indent: -17.85pt;Boj snbsp;šířením nákazy koronaviru bude úspěšný, jen pokud přijatá omezující opatření budou lidmi dodržována. V nové a href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.pdf target=_blankstudii think tanku IDEA/a nabízím sedm doporučení, jak toho efektivně dosáhnout,nbsp;/spanspan style=font-size: 14.6667px; text-indent: -23.8px;na základě poznatků dřívějších empirických výzkumů a pricipů ekonomické analýzy kriminality.nbsp;/span/divdiv class=MsoNormal style=margin-top: 12pt; text-align: left;span style=font-size: 14.6667px; text-indent: -23.8px;Shrnutí:/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: 4.0pt; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;Čím více lidí bude přijatá omezující opatření dodržovat dobrovolně, tím méně bude nutné je vynucovat represivními kontrolami a hrozbou trestů. Vnbsp;tomto je velmi klíčová správná komunikace opatření vládou a dalšími institucemi. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: 4.0pt; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;Každé další přijímané omezení by mělo být doprovázeno konkrétním plánem nanbsp;monitorování a vymáhání jeho dodržování. Informace o monitorování a vymáhání by měly být průběžně sdělovány veřejnosti, aby si to lépe uvědomovala.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: 4.0pt; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;Nejvyšší prioritou je vynucovat dodržování nařízené domácí karantény formou náhodných kontrol, zapojením obecní policie, vysokých pokut, omezujících opatření při opakovaném porušení karantény (např. náramky pro domácí vězení) a využití chytrých digitálních technologií.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: 4.0pt; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;Má smysl uvažovat o jednorázové „amnestii“ pro osoby v karanténě, které dobrovolně přiznají její porušení a poskytnou údaje o osobách, se kterými přišly do kontaktu./span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: 4.0pt; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-style: italic; mso-fareast-font-family: Symbol;span style=mso-list: Ignore;·span style=font: 7.0pt quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;Vymáhání plošných omezení ve veřejných prostorách vyžaduje monitorování ze strany policie, které by však nemělo být přehnané. Poznatky výzkumů ukazují na dobré důvod/spanspan style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;y,/spanspan lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS; proč upřednostňovat napomenutí a nízké, administrativně nenáročné blokové pokuty, na základě jednoduchého celostátně stanoveného „sazebníku“ doporučených pokut./spanspan lang=EN-GBbr clear=all style=mso-special-character: line-break; page-break-before: always; //spanspan lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-style: italic;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;Plný text následuje níže:/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS;/span/diva name=’more’/abr /h2 style=line-height: 115%;span lang=CS style=color: #2526a9;Jak vymáhat efektivněo:p/o:p/span/h2div class=MsoBodyText style=margin-bottom: .25in;span lang=CSBoj s koronavirem bude úspěšný, jen pokud přijatá omezující opatření budou většinou lidí dodržována. Vnbsp;současnosti (konec března/začátek dubna) je ve společnosti poměrně vysoká deklarovaná ochota lidí vládní omezení dodržovat.a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn1 name=_ftnref1 title=sup!–[if !supportFootnotes]–supspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: EN-GB;[1]/span/sup!–[endif]–/sup/a K jejich porušování ale zjevně dochází i nyní. Zvláště alarmující je zjištění vyplývající z analýz dat platebních karet, že až 46nbsp;% lidí, kteří zřejmě měli být vnbsp;první polovině března v karanténě po návratu z Itálie, nakupovalo mimo domov.a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn2 name=_ftnref2 title=sup!–[if !supportFootnotes]–supspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: EN-GB;[2]/span/sup!–[endif]–/sup/a Snbsp;postupem času navíc zřejmě riziko porušování omezení poroste s tím, jak vnbsp;lidech bude narůstat únava a omrzení znbsp;omezených činností a pobytu doma. Dosavadní přístup může vyvolávat dojem, že na nedodržování jednoho plošného omezení vláda reaguje dalším plošným omezením (viz bTabulka/b). Ilustruje to například mediální vyjádření dnes již bývalého předsedy Ústředního krizového štábu Romana Prymuly, že v případě nedostatečného dodržování omezení lze uvažovat o úplném zákazu vycházení.a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn3 name=_ftnref3 title=sup!–[if !supportFootnotes]–supspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: EN-GB;[3]/span/sup!–[endif]–/sup/ao:p/o:p/span/divtable border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 class=MsoNormalTable style=border-collapse: collapse; border: none; mso-border-bottom-alt: solid black 1.0pt; mso-border-insideh: 1.0pt solid black; mso-border-insidev: 1.0pt solid black; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-yfti-tbllook: 1536; width: 624px; tbodytr style=height: .1in; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; td colspan=3 style=border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: none; border-top: solid black 1.0pt; height: .1in; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 6.5in; valign=top width=624 div align=left class=MsoNormal style=border: none; margin-bottom: 0.0001pt;bspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;Historie přijímání nejdůležitějších vládních omezení proti šíření covid-19o:p/o:p/span/b/div/td /trtr td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 63.0pt; valign=top width=84 div align=left class=MsoNormal style=border: none; margin: 0in 0in 0.0001pt 2.85pt;bspan lang=CS style=color: #2526a9; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;Datum schválenío:p/o:p/span/b/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 229.0pt; valign=top width=305 div align=left class=MsoNormal style=border: none; margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;bspan lang=CS style=color: #2526a9; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;Omezenío:p/o:p/span/b/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 176.0pt; valign=top width=235 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;bspan lang=CS style=color: #2526a9; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;Číslo usnesení vlády nebo opatření Ministerstva zdravotnictvío:p/o:p/span/b/div/td /trtr td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 63.0pt; valign=top width=84 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 5.65pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;12.nbsp;3.o:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 229.0pt; valign=top width=305 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;zákaz výuky na školách, o:p/o:p/span/divdiv align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;uzavření hranico:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 176.0pt; width=235 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;74/2020 Sb.,o:p/o:p/span/divdiv align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;70/2020 Sb.o:p/o:p/span/div/td /trtr td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 63.0pt; valign=top width=84 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 5.65pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;14.nbsp;3.o:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 229.0pt; valign=top width=305 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;zákaz maloobchodního prodeje, br / stravovacích a ubytovacích služebo:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 176.0pt; width=235 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;82/2020 Sb.o:p/o:p/span/div/td /trtr td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 63.0pt; valign=top width=84 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 5.65pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;15.nbsp;3.o:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 229.0pt; valign=top width=305 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;zákaz volného pohybu osob s výjimkou nezbytných cest (nošení roušek) o:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 176.0pt; width=235 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;85/2020 Sb.o:p/o:p/span/div/td /trtr td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 63.0pt; valign=top width=84 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 5.65pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;18.nbsp;3.o:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 229.0pt; valign=top width=305 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;zákaz pohybu na veřejnosti bez ochranných pomůcek dýchacích cest (roušek)o:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 176.0pt; width=235 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;111/2020 Sb.o:p/o:p/span/div/td /trtr td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 63.0pt; valign=top width=84 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 5.65pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;23.nbsp;3.o:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 229.0pt; valign=top width=305 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;zpřísnění zákazu volného pohybu osob br / na nejvýše v počtu dvou osob, o:p/o:p/span/divdiv align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;omezení zasedání obecních a krajských zastupitelstevo:p/o:p/span/div/td td style=border-bottom: dotted black 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; mso-border-top-alt: dotted black .5pt; padding: 5.0pt 5.0pt 5.0pt 5.0pt; width: 176.0pt; width=235 div align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;MZDR 12745/2020-1o:p/o:p/span/divdiv align=left class=MsoNormal style=margin: 0in 0in 0.0001pt 17pt;span lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US;123/2020 Sb.o:p/o:p/span/div/td /tr/tbody/tablediv class=MsoBodyTextbr //divdiv style=border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-element: para-border-div; padding: 0in 0in 1.0pt 0in; div class=MsoNormal style=border: none; line-height: 130%; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; padding: 0in;span lang=CSNamísto přijímání nových omezení by však nyní mělo být prioritou vymáhání dodržování omezení již přijatých. Tento text si klade otázku, jak toho dosáhnout? A zejména, jak toho dosáhnout co nejefektivněji? Orgány veřejné moci mají omezené zdroje, respektive možnosti. Na co by se tedy měly primárně soustředit? Která opatření jsou nákladově efektivní? Tato studie aplikuje dosavadní poznatky ekonomie kriminality/spana href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn4 name=_ftnref4 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS;span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: EN-GB;[4]/span/span/span/span/aspan lang=CS a nabízí užitečné principy i konkrétní návrhy./span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 130%; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; padding: 0in;span lang=CSbr //span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 130%; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; padding: 0in;br //div/divh2 style=margin-bottom: 16.0pt;span lang=CS style=color: #2526a9;Sedm doporučenío:p/o:p/span/h2div class=MsoBodyText style=margin-bottom: 8.0pt;bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS;1. Doporučení:/span/bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS; /spanbspan lang=CSJe důležité, aby co nejvíce lidí dodržovalo přijatá omezení dobrovolně/span/bspan lang=CS. To umožní koncentrovat vymáhání na relativně malou skupinu lidí, kteří omezení dobrovolně nedodržují. Většina lidí je ochotna dodržovat omezení dobrovolně, pokud chápou jejich přínosy pro sebe i své okolí a vnímají je jako legitimní (Rothstein 2005, Tyler 2012). Srozumitelná a čitelná komunikace vlády je proto zcela zásadní. Konkrétní doporučení pro optimální komunikaci vlád a vedení obcí obecních obsahuje studie „IDEA anti COVID-19“ /spanspan lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Jak%20komunikovat_Covid19_brezen2020_9.pdfspan lang=CS# 9/span/a/spanspan lang=CS. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 8.0pt;bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS;2. Doporučení:/span/bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS; /spanbspan lang=CSU každého existujícího omezení je třeba vypracovat konkrétní plán na monitorování a vymáhání jeho dodržování/span/bspan lang=CS, a tento plán skutečně implementovat. Případná zpřísnění omezení přijímat až tehdy, pokud se vymáhání stávajících omezení ukáže jako nedostatečné, a to opět souběžně s plánem na jejich vymáhání. Informace o účinnosti vymáhání je třeba sbírat a komunikovat vládě anbsp;veřejnosti. Vnbsp;současnosti může mít veřejnost snadno mylný dojem, že dodržování některých opatření vymáháno není.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS;3. Doporučení:/span/bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS; /spanbspan lang=CSČím více omezení bude v platnosti, tím hůře bude každé z nich vymahatelné./span/bspan lang=CS Je proto důležité, aby vláda každé nové omezení pečlivě zvážila a byla si jista jeho nezbytností a adekvátností. Jinak hrozí oslabení účinnosti ostatních opatření. Při velkém množství omezení, a jejich častých změnách, se lidé přestávají orientovat vnbsp;tom, která omezení a vnbsp;jaké podobě vlastně platí. Tím se dále komplikuje i jejich dobrovolné dodržování. Aktuální podoba omezení by měla být dostupná vnbsp;jednoduché srozumitelné podobě na jednom pevném a všem známém místě (na konci března tomu tak stále nebylo).o:p/o:p/span/divdiv style=border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border: none; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-element: para-border-div; padding: 0in 0in 1.0pt 0in; div class=MsoNormal style=border: none; line-height: 130%; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; padding: 0in;bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS;br //span/b/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 130%; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; padding: 0in;bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS;4. Doporučení:/span/bspan lang=CS style=color: #2526a9; /spanspan lang=CSPokud jde o represivní nástroje, bnejvyšší prioritou je vynucovat dodržování nařízené domácí karantény/b u osob s prokázanou nákazou koronavirem, osob, které byly v předchozím kontaktu s nakaženými, jsou po návratu z rizikové oblasti apod. Lidé s nařízenou domácí karanténou nesmí vůbec opouštět své místo pobytu. Její porušování představuje velmi vysoké riziko dalšího šíření nákazy. Vnbsp;domácí karanténě je dle statistik neschopenek momentálně (konec března) přes 19 tisíc osob/span; span lang=CSúplný počet osob vnbsp;domácí karanténě je zřejmě o něco vyšší.a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn5 name=_ftnref5 title=supsupspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: EN-GB;[5]/span/sup/sup/a Pro státní aparát je mnohem efektivnější soustředit kontroly a sankce na tuto relativně malou rizikovou skupinu, než se stejnou intenzitou vymáhat plošné zákazy uvalené na zbývajících 10 milionů obyvatel./spana href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn6 name=_ftnref6 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS;span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: EN-GB;[6]/span/span/span/span/aspan lang=CS Konkrétní dílčí doporučení jsou:/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 130%; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; padding: 0in;span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16pt; line-height: 150%; text-indent: -17.85pt;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/spanb style=text-indent: -17.85pt;span lang=CSPlánovitě provádět náhodné kontroly/span/bspan lang=CS style=text-indent: -17.85pt; a směrem k veřejnosti udržovat povědomí, že hrozba kontroly je reálná. Empirické výzkumy konzistentně ukazují, že riziko odhalení má na nelegální chování nejsilnější odrazující účinek ve srovnání snbsp;dalšími represivními nástroji (Nagin, 2013). Na druhou stranu frekvence kontrol nemůže být pro osoby vnbsp;karanténě obtěžující, jinak bude klesat ochota lidí snbsp;mírnými příznaky či vědomým kontaktem snbsp;nakaženou osobou kontaktovat lékaře a karanténu nastoupit./span/div/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 5.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l1 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–bspan lang=CSZapojit obecní policii:/span/bspan lang=CS v současnosti obecní policie nemá k dispozici informace o osobách, které jsou v domácí karanténě. Obecní policie může kontrolu provádět relativně levně v rámci běžné pochůzkové činnosti.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l1 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CSTresty za porušování karantény mají být vysoké, tj. pokuty v řádu desítek tisíc korun. nbsp;Zde ale vzniká dilema: v obavách z vysoké pokuty se lidé v karanténě logicky budou snažit své přestoupení zatajit. Proto stojí uvažovat o vyhlášení „karanténové amnestie“: pokuta bude odpuštěna lidem, kteří do dané (krátké) lhůty dobrovolně oznámí své porušení spolu s údaji o osobách, se kterými přišli do kontaktu./spana href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn7 name=_ftnref7 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: EN-GB;[7]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan lang=CSbr clear=all style=mso-special-character: line-break; page-break-before: always; /o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l1 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CSV případě opakovaného porušení je na místě nejen ještě vyšší sankce, ale i opatření zajišťující fyzickou přítomnost doma. Nabízí se využití elektronického monitoringu, který již funguje pro dohled nad osobami ve výkonu trestu domácího vězení (a to nejen zvýšením počtu náramků, ale přesunem těch stávajících – koronavirus je aktuálně vyšší priorita než běžná drobná kriminalita).o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l1 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CSPokud už lidé karanténu poruší, lze riziko šíření nákazy omezit identifikací osob, se kterými přišli do kontaktu (viz karanténová amnestie výše). o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l1 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CSVyužívat údaje z platebních karet a mobilních telefonů k detekci těch, kdo karanténu nedodržují. Ale i zde se musí dávat pozor na nežádoucí dopady nanbsp;chování lidí.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyTextbr //divdiv class=MsoBodyTextbspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS;5. Doporučení:/span/bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS; /spanbspan lang=CSVymáhání plošných omezení „na ulici“/span/bspan lang=CS(zákazy volného pohybu, nařízení nošení roušek atd.) vyžaduje vyvážený přístup. Škodlivá je jak naprostá absence represe, tak i možná pravděpodobnější problém přehnané represe, kdy policisté monitorují a pokutují i relativně bagatelní či formální porušení a nedostává se jich pronbsp;vymáhání těch skutečně rizikových porušení. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l2 level1 lfo2; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–bspan lang=CSSpolečenský tlak/span/bspan lang=CS může zajistit vysokou míru dodržování těchto omezení beznbsp;potřeby represe. Společenským tlakem se nemyslí udávání, které následně zase zatěžuje policii, ale vytvoření normy žádoucího chování (jako se to podařilo vnbsp;případě nošení roušek) a upozorňování lidí vnbsp;okolí, pokud normu porušují (např nemají roušku/spana href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn8 name=_ftnref8 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: EN-GB;[8]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan lang=CS či tvoří v parku hloučky). Zároveň by měly veřejné orgány jasně komunikovat, které typy zakázaného chování jsou nejrizikovější a které, formálně třeba též zakázané, relativně méně rizikové (opět, i společenský tlak je nutné cílit.)o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l2 level1 lfo2; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CSU lidí, kteří omezení nedodržují, je třeba individuální zpětná vazba ze strany policejních autorit./spana href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn9 name=_ftnref9 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: EN-GB;[9]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan lang=CS V řadě případů (hloučky osob) je dostačující varování anbsp;zjednání nápravy na místě. br clear=all style=mso-special-character: line-break; page-break-before: always; /o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l2 level1 lfo2; text-indent: -17.85pt;span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–bspan lang=CSPokuty by neměly být symbolické, ale stejně tak je neefektivní ukládat pokuty ve výši horní hranice zákonných sazeb./span/ba href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn10 name=_ftnref10 title=span class=MsoFootnoteReferencebspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencebspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: EN-GB;[10]/span/b/span!–[endif]–/span/b/span/abspan lang=CS /span/bspan lang=CSÚčinnosti pokut by vnbsp;aktuálním kontextu prospěla bsrozumitelnost – /bnapříklad formou vyhlášení krátkého „sazebníku“ doporučených blokových pokut za nejčastější přestoupení, snbsp;maximálně třemi úrovněmi pokut odstupňovanými dle rizika trestaného chování.a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn11 name=_ftnref11 title=sup!–[if !supportFootnotes]–supspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: EN-GB;[11]/span/sup!–[endif]–/sup/a Veřejnost by tak dostala jasný signálb, která přestoupení jsou skutečně závažná, a policisté zároveň jasný návod, na která přestoupení se zaměřit a jak je sankcionovat. o:p/o:p/b/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l2 level1 lfo2; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–bspan lang=CSAdministrativní jednoduchost/span/bspan lang=CS je v této situaci podstatnější, než hledání „správné“ výše pokut: raději nízké pokuty vyřešené rychle na místě blokovou pokutou, než vysoké pokuty rozhodované ve správním řízení.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l2 level1 lfo2; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CSIntenzita porušování omezení je nejvyšší ve věkové skupině 18–24 let (studie „IDEA anti COVID-19“ /spanspan lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/anti-covid-19/pristup-domacnosti-k-nakaze-a-vladnim-opatrenim-aktualne-z-terenuspan lang=CS#nbsp;7/span/a/spanspan lang=CS). Efektivnější je proto koncentrovat dohledovou policejní aktivitu do míst, kde se obvykle mladí lidé scházejí.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyTextbr //divdiv class=MsoBodyTextbspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS;6. Doporučení: /span/bbspan lang=CSPřípadné změny v omezeních a jejich následné vymáhání soustředit na nejvíce rizikové aktivity,/span/bspan lang=CS a pokud možno uvolňovat plošná omezení, která mohou mít malý či nulový efekt.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: .5in; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l3 level1 lfo4; text-indent: -.25in;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CSPotenciálně velkým rizikem přenosu nákazy pro statisíce lidí zůstává kontakt nanbsp;pracovištích. Vládní opatření v tomto ohledu zatím mají pouze formu doporučení.a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftn12 name=_ftnref12 title=sup!–[if !supportFootnotes]–supspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: EN-GB;[12]/span/sup!–[endif]–/sup/a Státní orgány by měly monitorovat, do jaké míry jsou tato doporučení dodržována, a v případě častého výskytu nedostatečného odstupu mezi lidmi a dalších rizikových praktik je na místě zvážit závazné regulace namísto doporučení.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;br //divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 29.2pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo3; text-indent: -17.85pt;!–[if !supportLists]–span lang=CS style=color: #2526a9; font-family: Symbol; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol;·span style=font-family: quot;Times New Romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span!–[endif]–span lang=CSJako kontraproduktivní se jeví snahy (zpočátku formou apelu, vnbsp;předchozím týdnu vnbsp;některých lokalitách i formou policejních kontrol) bránit lidem z měst, aby období omezení strávili ve svých rekreačních nemovitostech. Díky nižší hustotě obyvatelstva je tam totiž snadnější zachovat potřebné odstupy mezi lidmi. Pobyt na venkově tak pravděpodobně přináší čistý přínos ve snížení celkového počtu infikovaných osob při minimálním riziku přenosu nákazy do další obce. Policejní monitoring a vymáhání vnbsp;tomto případě navíc odsává část policejních sil od vymáhání skutečně klíčových omezení, zejména nařízené karantény. Případný explicitní zákaz by toto neefektivní využití času policie ještě prohloubil. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 11.35pt; margin-right: 8.5pt; margin-top: 0in;br //divdiv class=MsoBodyTextbspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS;7. Doporučení:/span/bspan lang=CS style=color: #2526a9; mso-ansi-language: CS; /spanspan lang=CSUsilovat o absolutně 100% dodržování všech omezení by bylo pro stát extrémně nákladné a zřejmě nemožné. S určitou sporadickou mírou nedodržování omezení je třeba realisticky počítat. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyTextspan lang=CSbr //span/divdiv class=MsoBodyTextspan lang=CSbr //span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: 23.5pt; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -17.85pt;span lang=CS style=font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: CS; /span/divdiv!–[if !supportFootnotes]–br clear=all / hr align=left size=1 width=33% / !–[endif]– div id=ftn1 div class=DMFootnote style=margin-bottom: 4.0pt;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref1 name=_ftn1 title=supspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–supspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN;[1]/span/sup!–[endif]–/span/sup/aspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; Dle aktuálního průzkumu zhruba 75nbsp;% lidí deklaruje ochotu omezit svůj pohyb venku na nutné činnosti a jinak zůstat doma; 92 % lidí vychází ven jedině snbsp;rouškou (studie „IDEA anti COVID-19“ #/spana href=https://idea.cerge-ei.cz/anti-covid-19/pristup-domacnosti-k-nakaze-a-vladnim-opatrenim-aktualne-z-terenuspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;7/span/aspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;).o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn2 div class=DMFootnote style=margin-bottom: 4.0pt;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref2 name=_ftn2 title=supspan style=font-size: 9.0pt;!–[if !supportFootnotes]–supspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN;[2]/span/sup!–[endif]–/span/sup/aspan style=font-size: 9.0pt; Viz internet /spana href=https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odhaleni-diky-datum-polovina-lidi-alespon-jednou-porusila-karantenu-94555span style=font-size: 9.0pt;https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odhaleni-diky-datum-polovina-lidi-alespon-jednou-porusila-karantenu-94555/span/aspan style=font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn3 div class=DMFootnote style=margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref3 name=_ftn3 title=supspan style=font-size: 9.0pt;!–[if !supportFootnotes]–supspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN;[3]/span/sup!–[endif]–/span/sup/aspan style=font-size: 9.0pt; Rozhovor ze dne 20.nbsp;3.nbsp;2020 viz internet: /spana href=https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/prymula-bude-li-se-karantena-obchazet-prijde-na-radu-uplny-zakaz-vychazeni-40317383span style=font-size: 9.0pt;https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/prymula-bude-li-se-karantena-obchazet-prijde-na-radu-uplny-zakaz-vychazeni-40317383/span/aspan style=font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn4 div class=DMFootnote style=margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref4 name=_ftn4 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: ZH-CN;[4]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan lang=CS /spanspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;Pro přehled hlavních zjištění vnbsp;oboru viz např. Cooter a Ulen (2016), Chalfin a McCrary (2017)./spanspan lang=CSo:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn5 div align=left class=DMFootnote style=margin-bottom: 4pt;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref5 name=_ftn5 title=supspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–supspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN;[5]/span/sup!–[endif]–/span/sup/aspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; Zdroj: Statistika počtu případů dle diagnózy Z209 (karanténa) /spana href=https://www.cssz.cz/web/cz/nemocenska-statistika#sectionspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;https://www.cssz.cz/web/cz/nemocenska-statistika#section/span/aspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;_6, naposledy staženo 30.nbsp;3.nbsp;2020.o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn6 div class=DMFootnote style=margin-bottom: 4.0pt;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref6 name=_ftn6 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: ZH-CN;[6]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; Stejný princip – cílení nejvyšších rizik – je obecným principem pro efektivní vymáhání práva a uplatňuje se vnbsp;řadě kontextů, např. daňové audity (Hashimadze a kol. 2016) či prevence běžné kriminality pomocí technologie „predictive policing“ (Mastrobuoni 2020).o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn7 div class=MsoFootnoteText style=margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-indent: 0in;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref7 name=_ftn7 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan lang=CS style=font-size: 9pt;[7]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; Opět se jedná o aplikaci principu zdůvodněného a využívaného vnbsp;jiných kontextech, např. programy shovívavosti vnbsp;ochraně hospodářské soutěže nebo institut spolupracujícího obviněného ve stíhání organizovaného zločinu. Empirické výzkumy ukazují, že indukování spolupráce pachatelů snižuje výskyt nelegálního chování (Acconcia a kol. 2014, /spanspan style=background: white; color: #222222; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-GB;Buccirossi a Spagnolo 2006, /spanspan lang=EN-GB style=background: white; color: #222222; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;Miller 2009)./spanspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; mso-ansi-language: CS;o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn8 div class=DMFootnote style=margin-bottom: 4.0pt;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref8 name=_ftn8 title=span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-size: 9.0pt;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN;[8]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan style=font-size: 9.0pt;Viz zjištění znbsp;výběrového šetření postojů obyvatel knbsp;vlastní vůli knbsp;upozorňování ostatních na porušování omezení venbsp;studii „IDEA anti COVID-19“ /spana href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Pristup_domacnosti_k_nakaze_a_vladnim_opatrenim_Covid19_brezen2020_7.pdfspan style=font-size: 9.0pt;# 7/span/aspan style=font-size: 9.0pt;.o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn9 div class=MsoFootnoteText style=margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-indent: 0in;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref9 name=_ftn9 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=EN-GB style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan lang=EN-GB style=font-size: 9pt;[9]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan lang=EN-GB style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; /spanspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;Individuální zkušenost se sankcí má dlouhodobý výchovný efekt na sankcionované pachatele, jak nedávné výzkumy ukazují alespoň vnbsp;kontextu dodržování dopravních předpisů (Gehrsitz 2017, Dušek a Traxler 2020).o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn10 div class=MsoFootnoteText style=margin-bottom: 4.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-indent: 0in;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref10 name=_ftn10 title=span class=MsoFootnoteReferencespan lang=EN-GB style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt;!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan lang=EN-GB style=font-size: 9pt;[10]/span/span!–[endif]–/span/span/aspan lang=EN-GB style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; /spanspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;Symbolické pokuty mohou vyvolat i dojem, že znbsp;přestoupení pravidel se lze jednoduše a lacino vykoupit, a paradoxně vést i knbsp;vyšší četnosti přestoupení, než když přestoupení není trestáno vůbec (Gneezy and Rustichini, 2000). Pokuty venbsp;výši horní hranice zákonných sazeb naopak mají vysoké administrativní náklady na vymáhání a nerozlišují mezi méně a více závažnou mírou přestoupení.o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn11 div class=DMFootnote style=margin-bottom: 4.0pt;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref11 name=_ftn11 title=supspan style=font-size: 9.0pt;!–[if !supportFootnotes]–supspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN;[11]/span/sup!–[endif]–/span/sup/aspan style=font-size: 9.0pt; /spanspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;Stanovení výše pokuty u konkrétního případu je v pravomoci daného orgánu. Nicméně „sazebník“ by dle principu „focal point“ z teorie her vytvořil očekávání na straně veřejnosti i policie s tím, že toto budou reálně ukládané pokuty (Basu, 2018).o:p/o:p/span/div/divdiv id=ftn12 div class=DMFootnote style=margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;a href=file:///D:/IDEA/AntiCovid2020/IDEA_Vymahani_koronavirovych_omezeni_COVID19_duben2020_12.docx#_ftnref12 name=_ftn12 title=supspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;!–[if !supportFootnotes]–supspan lang=CS style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-bidi-language: AR-AE; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-language: ZH-CN;[12]/span/sup!–[endif]–/span/sup/aspan lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; Viz zejména čl. III. usnesení č. 85/2020 Sb./spanspan lang=CS o:p/o:p/span/divdiv class=DMFootnote style=margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;span lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS;br //span/divh2 style=line-height: 115%;span lang=CS style=color: #2526a9;Referenceo:p/o:p/span/h2div class=MsoBodyText style=line-height: normal;span style=background: white;Acconcia, A., Immordino, G., Piccolo, S., amp; Rey, P. (2014). Accomplice witnesses and organized crime: Theory and evidence from Italy.nbsp;iThe Scandinavian Journal of Economics/i,nbsp;i116/i(4), 1116-1159./spanspan style=background: white; /spanspan lang=EN-GB style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Chalfin, A., amp; McCrary, J. (2017). Criminal deterrence: A review of the literature.nbsp;iJournal of Economic Literature/i,nbsp;i55/i(1), 5-48./spanspan lang=EN-GB style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GBBasu, K. (2018). Republic of Beliefs, chapter 3.3, Princeton University Press.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span style=background: white;Buccirossi, P., amp; Spagnolo, G. (2006). Leniency policies and illegal transactions.nbsp;iJournal of Public Economics/i,nbsp;i90/i(6), 1281-1297./spanspan style=background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Cooter, R. and Ulen, T. (2016). Law and Economics, 6th ed., chapters 12 and 13,. Berkeley Law Books. /spanspan lang=EN-GBa href=https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2span style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/span/a/spanspan lang=EN-GB style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Dušek, L. /spanspan style=background: white;amp; /spanspan lang=CS style=background: white;Traxler, C. (2020). Learning from law enforcement, CESifo working paper No 8043. /spanspan lang=EN-GBa href=https://www.cesifo.org/en/publikationen/2020/working-paper/learning-law-enforcementhttps://www.cesifo.org/en/publikationen/2020/working-paper/learning-law-enforcement/a/spanspan lang=CS style=background: white; mso-ansi-language: CS; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Gehrsitz, M. (2017). Speeding, punishment, and recidivism: Evidence from a regression discontinuity design.nbsp;iThe Journal of Law and Economics/i,nbsp;i60/i(3), 497-528./spanspan lang=EN-GB style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Gneezy, U., amp; Rustichini, A. (2000). A fine is a price.nbsp;iThe Journal of Legal Studies/i,nbsp;i29/i(1), 1-17./spanspan lang=EN-GB style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Hashimzade, N., Myles, G. D., amp; Rablen, M. D. (2016). Predictive analytics and the targeting of audits.nbsp;iJournal of Economic Behavior amp; Organization/i,nbsp;i124/i, 130-145./spanspan lang=CSo:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=CSKorbel, V., Novák, V., Šoltés, M. a Toth, L. (2020). Přístup domácností k nákaze a vládním opatřením: Aktuálně z terénu. iStudie IDEA anti COVID-19 # 7/i, březen 2020, dostupné na /spanspan lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/anti-covid-19/span lang=CShttps://idea.cerge-ei.cz/anti-covid-19//span/a/spanspan lang=CSo:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Mastrobuoni, G. (2020). Crime is terribly revealing: Information technology and police productivity.nbsp;Forthcoming in iThe Review of Economic Studies/i./spanspan lang=EN-GB style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Miller, N. H. (2009). Strategic leniency and cartel enforcement.nbsp;iAmerican Economic Review/i,nbsp;i99/i(3), 750-68./spanspan lang=EN-GB style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Nagin, D. S. (2013). Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for economists.nbsp;iAnnu. Rev. Econ./i,nbsp;i5/i(1), 83-105./spanspan lang=EN-GB style=background: white; mso-bidi-font-family: Arial;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Rothstein, B. (2005).nbsp;Social traps and the problem of trust. Cambridge University Press./spanspan lang=EN-GBo:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: normal;span lang=EN-GB style=background: white;Tyler, T. (2012). Legitimacy and compliance: The virtues of self-regulation. Innbsp;iLegitimacy and Compliance in Criminal Justice/inbsp;(pp. 17-37). Routledge./spanspan lang=CSo:p/o:p/span/divdiv class=MsoBodyText style=line-height: 115%;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Sber_dat_COVID19_duben2020_11.pdfbspan lang=CS#nbsp;11/span/b/a/spanspan lang=CS i„Sběr osobních údajů pro chytré trasování COVID-19: Jak lidi motivovat anbsp;neodradit“/i, IDEA anti COVID-19, duben 2020, Autor: Ole Jann (odborný překlad Ludmila Matysková)o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Efektivni_zpusob_komunikace_vladnich_pokynu_COVID19_duben2020_10.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%;#nbsp;10/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%;„iJak komunikovat vládní krizová opatření? Často je opakovat/i“, IDEA anti COVID-19, duben 2020, Autoři: Václav Korbel, Vladimír Novák, Michal Šoltés, Lukáš Tótho:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Jak%20komunikovat_Covid19_brezen2020_9.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;9/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=color: #2526a9; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia; /spanispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;„Jak komunikovat s veřejností? Poznatky behaviorální ekonomie v boji proti COVID-19“/span/ispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;, březen 2020, IDEA anti COVID-19, Autor: Vojtěch Bartošo:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_anti_COVID19_Studie_8_Prehled_zahranicni_testovaci_praxe.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;8/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=color: #2526a9; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia; /spanispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;„Přehled zahraničních testovacích praxí: ekonomicko-statistická perspektiva“/span/ispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autoři: Jakub Steiner, Jan Kulveit, Ludmila Matysková, Ole Jann, Pavel Kocourek a Vladimír Nováko:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Pristup_domacnosti_k_nakaze_a_vladnim_opatrenim_Covid19_brezen2020_7.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;7/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%; i„Přístup domácností k nákaze a vládním opatřením: Aktuálně znbsp;terénu“/i, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autoři: Václav Korbel, Vladimír Novák, Michal Šoltés, Lukáš Tótho:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Behavioralni_prevence_Covid19_brezen2020_6.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;6/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=color: #2526a9; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia; /spanispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;„Lekce behaviorální ekonomie v prevenci: jak také bojovat s COVID-19“/span/ispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autoři: Michal Bauer a Julie Chytilováo:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Testovani%20na_Covid19_brezen2020_5.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;5/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%; i„Testování na Covid-19: pozor na více škod než užitku“/i, březen 2020, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autoři: Jan Kulveit a Jakub Steinero:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Zmeny_insolvencni_zakon_Covid-19_4_brezen_2020.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;4/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%; i„Insolvence v časech koronaviru: návrh dočasných změn insolvenčního zákona“/i, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autor: Tomáš Richtero:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Rychle_jednoduse_ekonomicky_Covid19_brezen2020_3.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;3/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%; i„Pomoc státu firmám na udržení zaměstnanosti: rychlá, jednoduchá, ekonomicky smysluplná“/i, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autor: Daniel Münicho:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Ekonomicky_sok_Covid19_brezen_2020_2.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;2/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=color: #2526a9; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia; /spanispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;„Ekonomický šok, jaký svět neviděl: ekonomiku musíme rychle zmrazit a pak ji znovu probudit“/span/ispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autor: Filip Matějkao:p/o:p/span/divdiv class=DMFootnote style=margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;span lang=CS style=font-size: 9.0pt; mso-ansi-language: CS; /span/divdiv class=MsoNormal style=border: none; line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; mso-border-shadow: yes; mso-padding-alt: 31.0pt 31.0pt 31.0pt 31.0pt;span lang=EN-GBa href=https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Pripad_Covid_19_brezen_2020_1.pdfbspan style=font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia;#nbsp;1/span/b/a/spanspan lang=EN-GB style=color: #2526a9; font-family: quot;Georgiaquot;,serif; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: Georgia; /spanispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;„Ekonomie společenského odstupu pro každého: případ Covid 19“/span/ispan lang=EN-GB style=font-family: Georgia, serif; font-size: 11pt; line-height: 115%;, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autor: Kevin Bryano:p/o:p/span/div/div/divbr /Jan Lhotský: Umělá inteligence a lidská práva – obor budoucnosti?

2. 4. 2020, 10:30 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://1.bp.blogspot.com/-83aXaxI6EgI/XoohFs30t6I/AAAAAAAAMG4/7qgp52gMDAwnf9XW2uYb1k-xwX2PoMPzwCLcBGAsYHQ/s1600/Foto.jpg imageanchor=1 style=clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: left;img border=0 data-original-height=1280 data-original-width=1600 height=256 src=https://1.bp.blogspot.com/-83aXaxI6EgI/XoohFs30t6I/AAAAAAAAMG4/7qgp52gMDAwnf9XW2uYb1k-xwX2PoMPzwCLcBGAsYHQ/s320/Foto.jpg width=320 //a/divdiv style=text-align: left;span style=text-align: justify;Moderní technologie se stávají součástí našich životů v takové míře, že si to ani neuvědomujeme. Ještě před pár lety bychom si neuměli představit, že jednou budeme moci mít každý svůj dron, polovinu práce za nás vyřeší počítač a do zaměstnání nás doveze samořiditelné auto, takže se cestou budeme moci nasnídat nebo si ještě pospat. Moderní technologie nám pomáhají. Každá mince má však dvě strany. Na bruselské konferenci se sešli přední světoví experti, aby právě tuto odvrácenou stranu prodiskutovali. Jaké hrozby tedy základním právům hrozí?/span/divdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/divdivdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Zmínění odborníci se na konferenci však nesešli fyzicky, jelikož probíhala ve dnech 12. a 13. března, tudíž na počátku současné pandemie, a tak většina řečníků i návštěvníků zvolila formu videokonferenční účasti – také technologické vymoženosti 21. století. Akci pořádala německá organizace ERA (Europäische Rechtsakademie) a pozvala řečníky z různých oblastí, od IT a sociálních sítí, přes akademiky a právníky zabývající se lidskými právy, až po představitele Evropského soudu pro lidská práva./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/diva name=’more’/adiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;bAlgoritmická předpojatost/b/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Konferenci zahájil Jakub Kotowski, který se zabývá technologickými inovacemi a umělou inteligencí v soukromém sektoru. Uvedl příklad etického dilematu naprogramování samořiditelných aut, které se v krizovém okamžiku budou muset rozhodnout, zda mají srazit dítě, nebo starého člověka. Jinou zajímavostí byl chatovací robot vyvinutý Microsoftem, který byl naprogramován, aby se od ostatních diskutujících uměl učit. Za velmi krátkou dobu se z něj však stal robo-rasista./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Problém umělé inteligence tedy tkví v tom, že může mít (a často má) nezamýšlené následky. K nim dochází, pokud je naprogramován určitý cíl a počítač může libovolně přizpůsobit další proměnné, aby stanoveného cíle dosáhl. Vzniká tak tzv. algoritmická předpojatost (algorithmic bias). V případě softwaru, jehož účelem je usnadnit na základě stanovených kritérií personálnímu oddělení výběr vhodných uchazečů, se tak může jednoduše stát, že bude diskriminovat ženy nebo menšiny. Přednost tak dostanou bílí muži./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Následoval Daniel Schönberger, šéf právníků v Googlu pro Švýcarsko a Rakousko. Ten vysvětlil, že umělá inteligence (artificial intelligence, AI) spočívá ve snaze učinit věci chytrými. Termín tedy neoznačuje žádného humanoidního robota. Kromě AI je důležitý také machine learning (někdy překládaný jako strojové učení), což je oblast, která umožňuje počítačům, aby se učily z určitých dat bez výslovného naprogramování. Machine learning je tak pouze určitou podmnožinou AI. Google využívá umělou inteligenci v celé řadě svých produktů a ve spoustě oblastí (např. zdravotnictví) je její využití velmi přínosné. S mocí, kterou AI přináší, však podle něj musí jít ruku v ruce i patřičná míra odpovědnosti. Proto Google vytvořil interní AI principy, podle kterých je například testováno, zda jeho produkty nemají onu zmíněnou předpojatost./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Oba úvodní řečníci se shodli, že oblast AI by měla být určitým způsobem dále regulována./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;bNenávistné projevy na Facebooku/b/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Pokračovala Michela Palladino z Facebooku, která vysvětlovala, jak má Facebook nastavenou politiku nenávistných projevů (hate speech). Ty jsou zakázané, avšak diskuzi (někdy i nevhodnou) Facebook samozřejmě sankcionovat nechce, jelikož samotným účelem využívání platformy je komunikace mezi lidmi. Pokud by však například někdo zveřejnil fotografii, na které drží osoba transparent s nápisem „Keep Syrians out“, Facebook by příspěvek automaticky odstranil. Když ale někdo uveřejní tentýž obrázek, ke kterému však připojí svůj nesouhlasný komentář, Facebook daný příspěvek na platformě ponechá. V rámci dalšího příkladu byl uveden příspěvek „Austria is a fucked up country“, který Facebook neodstraní, ovšem větu „Austrians are lazy people. They should all be beaten.“ již ano./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Facebook pro takové selektování používá machine learning, který zhodnotí obsah a rozřadí jej do jedné ze tří skupin – buď je v pořádku a příspěvek nechá, nebo je nenávistný, tak jej automaticky odstraní. Hraniční případy pak posílá na přezkum ze strany zaměstnanců. Právě tuto třetí skupinu se daří s vylepšováním programů redukovat./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Rozlišování však vůbec není jednoduché, jelikož algoritmy musí umět rozeznat například komentáře ze zimních radovánek typu „My friends are killing it!“ jako neškodné./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;V případě odstranění příspěvku se tato informace objeví na telefonu a uživatel může požádat o revizi daného rozhodnutí. Tím se Facebook také soustavně učí, v jakých oblastech jeho algoritmy v hodnocení projevu chybují./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Zajímavá byla rovněž následná diskuze. Tazatel se zajímal o problém šíření nenávistných projevů přes Facebook v Myanmaru v roce 2017, které vedly k rozsáhlému páchání zločinů vůči etnické menšině Rohingů. Představitelka Facebooku uvedla, že od té doby proběhla řada vylepšení, ale že k této konkrétní věci nemá dostatek informací. Rovněž byla položena otázka na rozdílné komunitní standardy Facebooku – zda by fotografii dvou líbajících se mužů například v Belgii ponechal, ale v Afghánistánu stáhnul. Odpověď tuto domněnku potvrdila; jelikož Facebook respektuje právo konkrétních států, danou fotografii by neuveřejnil pouze v zemi, ve které by to bylo protiprávní. Další dotaz se týkal šíření dezinformací a fake news a možnosti zavedení nějakého fact-checkingu. Tato oblast se však již netýká nenávistných projevů, a tak podle řečnice spadá spíše pod svobodu projevu./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;bPatří budoucnost robo-soudcům?/b/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Následujícím řečníkem byl Tanel Kerikmäe z Talinské technologické univerzity – tedy z Estonska, které je známé svou pokročilou digitalizací prakticky ve všech oblastech fungování státní správy. Estonsko v rámci takzvané e-justice zavedlo centrální informační systém pro složky státu využívající informace z oblasti justice. Zprovoznilo také soudní informační systém, který zahrnuje informace od registrace jednotlivých případů, přes přidělování případů soudcům, až po publikaci rozsudků. Profesor Kerikmäe se věnoval tématu, zda a do jaké míry mohou roboti nahradit rozhodování v tradičních právnických profesích./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;V řadě oblastí se AI u právnických profesí používá již dnes, otázkou ovšem je, kam až tento trend dojde. V této souvislosti byl zmíněn výzkum University of Alberta, který vyvinul algoritmus pro úspěšné složení advokátních zkoušek. Zatímco skuteční právníci měli úspěšnost 85 %, úspěšnost AI dosahovala 94 %./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Na některých místech v Číně se například již zavádí internetová soudní řízení, především v oblasti elektronického obchodování. AI také již pomáhá v oblasti vymáhání práva, například v otázkách praní špinavých peněz, identifikace kradených aut nebo dětské pornografie na internetu. Co se týče používání technologie rozlišování obličejů ze strany policie, kupříkladu Britské soudy rozhodly, že samotné používání této technologie není v rozporu s ochranou soukromí./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Na druhou stranu Evropský parlament se vyjádřil kriticky, jelikož nasazení AI by v určitých případech mohlo narušit právo na spravedlivý proces. Podle formálního vyjádření tohoto orgánu musí justiční systém zůstat v rukou lidských prokurátorů a soudců./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Jako soft-law byla v rámci Rady Evropy vytvořena a href=https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699cEvropská etická charta o využití AI v soudních systémech/a, mezi jejíž principy patří dodržování základních práv, nediskriminace, kvalita a bezpečnost, transparentnost a nestrannost, stejně jako potřeba zůstat pod kontrolou lidského uživatele./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Na závěr hovořil Kerikmäe rovněž o nebezpečí algoritmické předpojatosti. AI systémy jsou například využívány k hodnocení rizika orgány činnými v trestním řízení ve velké většině států USA. Výstupy slouží jako doporučení soudcům, zda mají obviněnou osobu propustit na kauci, nebo nikoliv. Systémy však mají tendenci u bělochů doporučovat spíše ponechání na svobodě a u Afroameričanů opak.nbsp;/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Uvedený řečník vidí prostor pro podporu ze strany AI spíše u procesního práva nežli u práva hmotného. AI by se podle něj měla v soudnictví využívat jako nástroj pro předvídatelnost. Měla by do určité míry doplnit rozhodování lidí a případně odhalit či napravit tendenční rozhodování lidských soudců. Sloužit má ale spíše v limitovaných oblastech, ve kterých může ulehčit práci právníkům jako konečným rozhodovatelům, kteří musí být nadáni určitou kombinací lidských dovedností./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;bMožnost stínového rozhodnutí AI/b/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Pařížský právník Dan Shefet specializující se na AI a lidská práva uvedl, že by podle něj soudci neměli být nahrazeni roboty, avšak argumentoval ve prospěch toho, aby robot mohl paralelně vyjádřit druhý „názor“. Soudci jsou totiž lidé a jako takoví mohou podléhat určitým emocím nebo v určitých případech rozhodovat iracionálně – zkrátka chybovat./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Pro ilustraci uvedl případ z oblasti trestního práva; Sally Clark byla ve Velké Británii odsouzena za vraždu svých dvou synů, a to na základě chybných statistických údajů poukazujících na extrémně nízkou pravděpodobnost jejich úmrtí z jiného důvodu. Obdobný případ se stal v Nizozemí – Lucia de Berk byla zdravotní sestra, při jejíž službě zemřelo několik pacientů. Řečník tedy apeloval, že možnost druhého závěru ze strany AI by mohla snížit četnost justičních omylů./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Argumenty některých technologických gigantů, že nenávistné projevy lze pouze obtížně kontrolovat, považuje za liché. Připustit je by totiž znamenalo, že úspěch ospravedlňuje újmu. To podle něj nelze akceptovat – pokud chce být někdo úspěšný, musí zařídit patřičnou kontrolu kvality od samého počátku./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;bŠtrasburský soud a nenávistné projevy na internetu/b/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Alexander Misic z Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se pak zaměřoval na odpovědnost internetových zprostředkovatelů jako jsou vyhledávače (např. Google) nebo sociální sítě (např. Facebook). Tyto platformy, stejně jako státy, zavádějí politiky k respektování lidských práv. Musí se přitom vypořádat s konfliktem mezi čl. 8 (respektování soukromého a rodinného života) a čl. 10 (svoboda projevu) Evropské úmluvy o lidských právech./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Představitel štrasburského soudu vysvětloval případ a href=https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-155105%22]}Delfi AS proti Estonsku/a, podle kterého zásah státu proti nenávistným komentářům na internetu nepředstavoval podle ESLP porušení svobody projevu. Následně se věnoval rozsudku, který vzhledem k dlouhému maďarskému názvu označoval jako a href=https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-160314%22]}MTE proti Maďarsku/a, ve kterém šlo o komentáře urážlivé, avšak nikoliv nenávistné. ESLP tak rozhodl, že následný zásah státu představoval porušení svobody projevu./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Kromě toho stojí za zmínku, že ESLP na svém webu vydal přehledný soupis relevantní judikatury týkající se jak a href=https://www.echr.coe.int/Documents/FS_New_technologies_ENG.pdfnových technologií/a, tak a href=https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdfnenávistných projevů/a./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;biSoft-law/i Evropské unie a Rady Evropy/b/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Juraj Sajfert z Vrije Universiteit Brussel následně vysvětlil kroky, které v této oblasti činí Evropská unie a Rada Evropy. EU prezentovala závěry vysoké expertní skupiny o AI v dubnu 2019 v podobě a href=https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-aietické směrnice/a o důvěryhodné AI a Rada Evropy vydala v lednu 2019 a href=https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8směrnici k AI a ochraně dat/a a v září pak zřídila Výbor k umělé inteligenci a lidským právům (CAHAI, souhrn z prvního zasedání zástupkyně ČR Moniky Hanych si lze přečíst v a href=https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/bulletin_prosinec2019.pdfBulletinu lidských práv z prosince 2019/a, s. 9).nbsp;/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;V rámci diskuze se pak Sajfert vyjadřoval k využití technologie na rozpoznávání obličejů. Tu je podle něj možné rozdělit do tří kategorií. První slouží k pouhému ověření osoby – například letištnímu personálu pomůže identifikovat, zda se skutečně jedná o osobu na pasové fotografii. To je v pořádku. U druhé kategorie se jedná o identifikaci osoby na základě údajů z CCTV kamer, které například mohou napomoci dopadnout pachatele. To je již riskantnější, ale stále lze takové užití odůvodnit. U třetího typu se však jedná o permanentní sledování společnosti na základě rozlišování obličejů, fungující stejně jako otisky prstů s celospolečenskou databází. Tento způsob užití by měl být podle uvedeného akademika zakázán./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Profesorka Nathalie Smuha se následně věnovala strategii Evropské unie, jejíž aktivity v této oblasti zatím měly spíše podobu soft-law. Je zřejmé, že EU bude v blízké budoucnosti stát před úkolem přijít s právní úpravou rozvoje AI rovněž ve formě hard-law./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;bCo nás čeká?/b/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Technologické vymoženosti, které známe jen ze sci-fi, jsou za dveřmi. Buď se plánují, nebo v Silicon Valley již fungují, jen o tom ještě nevíme. Právo takový vývoj samozřejmě nemůže předjímat, ale mělo by na něj umět včas reagovat. Řada řečníků uváděla, že jasná pravidla by jim spíše ulehčila práci. Vzhledem k algoritmické předpojatosti a jiným hrozbám je potřeba právní regulace evidentní. Je tedy možné, že tak jako jsme se v oblasti ochrany osobních údajů nedávno dočkali nařízení GDPR, dočkáme se v budoucnu podobného vyjasnění pravidel v oblasti AI./div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;Cestu k němu však není namístě uspěchat – diskuze a definování soft-law principů jsou slibnými prvními krůčky na cestě k umělé inteligenci, která nám bude sloužit, ale která nás nepřeroste./div/div/div/divdivdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/divdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;br //div/divdiv style=text-align: justify;div style=text-align: left;iFotografie: Artificial Intelligence amp; AI amp; Machine Learning, author: Mike MacKenzie, source: Flickr, CC BY 2.0, edits: photo horizontally inverted/i/div/div/divJan Vučka: Radost přichází z EU

27. 3. 2020, 11:47 | JINÉ PRÁVO | Občasný blogger

Jak se pozná vtip tzv. kameňák?br /a name=’more’/a Uveďme plný text návrhu usnesení, předloženého Evropskému parlamentu dne 5. března 2020:br /br /iNÁVRH USNESENÍ/ibr /ipředložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu o Evropském dni optimismu/ibr /iRuža Tomašić, Andris Ameriks, Romana Tomc, Rosanna Conte, Tonino Picula, Maria Grapini, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Emmanouil Fragkos, Biljana Borzan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski/ibr /iB9-0127/2020/ibr /ibr //ibiNávrh usnesení Evropského parlamentu o Evropském dni optimismunbsp;/i/bbr /ibr //iiEvropský parlament,nbsp;/ibr /i– s ohledem na článek 143 jednacího řádu,nbsp;/ibr /ibr //iiA. vzhledem k tomu, že optimismus je měřitelnou ekonomickou kategorií, která má přímý dopad na obecnou hospodářskou činnost; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že deprese a úzkostné poruchy stojí celosvětové hospodářství každý rok jednu miliardu USD;nbsp;/ibr /iB. vzhledem k tomu, že podle výzkumu prováděného WHO se deprese do roku 2030 stane nejrozšířenějším onemocněním na světě; vzhledem k tomu, že počet osob s depresemi a úzkostnými poruchami každým rokem dramaticky stoupá: zatímco v roce 1990 bylo diagnostikováno 416 milionů případů, v roce 2013 to bylo již 615 milionů případů; vzhledem k tomu, že ze zjištění vyplývá, že optimistické naladění souvisí s nižším kardiovaskulárním rizikem a že prosazování optimismu a snižování pesimismu může mít pozoruhodně velký význam z hlediska preventivní zdravotní péče;nbsp;/ibr /ibr //ii1. vyzývá Komisi, aby vyhlásila 27. květen „Evropským dnem optimismu“, jehož hlavním účelem by měla být propagace optimismu jakožto prostředku, který napomáhá vytvářet příznivější společenské klima, zdravější životní podmínky a celkovou prosperitu a pohodu.nbsp;/ibr /br /(originál a href=https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0127_CS.htmlzde/a)br /br /Jsem si jist, že vyhlášení Evropského dne optimismu vyřeší celoevropský problém s depresemi, stejně jako se díky lisabonské strategii stala z EU nejkonkurenceschopnější ekonomika světa (mělo podle plánu nastat do roku 2010).br /Jak pravil klasik: „snad v pětiletce páté …“Martina Grochová a Ľubomír Majerčík: Kdo je pánem mezinárodních smluv aneb soudci ESLP právě novelizovali Evropskou úmluvu

17. 3. 2020, 15:14 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

div class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Včera Evropský soud pro lidská práva podle čerstvé a href=https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHRamp;id=003-6666795-8866184amp;filename=ECHR%20is%20taking%20exceptional%20measures.pdf%C2%A8tiskové zprávy/a přijal v souvislosti s aktuální epidemií koronaviru několik výjimečných opatření. Zejména pozastavil běh lhůt, včetně té nejdůležitější. Podle čl. 35 odst. 1 a href=https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictextsamp;c=Evropské úmluvy o ochraně lidských práv/a může být stížnost podána do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné (vnitrostátní) rozhodnutí. To už od včerejška neplatí./span/spanbr /a name=’more’/aspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;o:p/o:p/span/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Tento krok je vnbsp;současné situaci pochopitelný, zároveň však značně problematický, a to hned z několika důvodů. V první řadě se z tiskové zprávy, která je jediným oficiálním zdrojem informací o mimořádných opatřeních, sice dozvídáme, že byla určitá opatření přijata, řada dalších podstatných informací však chybí. Tisková zpráva ve své stručnosti neuvádí, kdo přesně je onen „Evropský soud pro lidská práva“, který o nich rozhodnul. Bylo to plénum soudu, předseda, tajemník nebo jiné těleso? Jakou většinou bylo přijato? A na jakém právním základě? Z čeho ten, kdo k vydání opatření přistoupil, dovozoval svou pravomoc tak učinit? Podepsat a ratifikovat Úmluvu mohou jen členové Rady Evropy (čl. 59 Úmluvy), výhrady knbsp;ní vznést titíž (čl. 57), vypovědět ji mohou Vysoké smluvní strany (čl. 58). Závěrečná ustanovení Úmluvy pamatují též na pravomoci Výboru ministrů dle a href=https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001Statutu Rady Evropy/a (čl. 54). Oporu pro takové jednání nenajdeme ani v a href=https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rulesamp;c=Pravidlech Soudu/a.o:p/o:p/span/spanbr /span lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Úmluva byla doposud měněna co do hmotněprávních i procesních pravidel 16 protokoly schvalovanými a ratifikovanými jako mezinárodní smlouvy členskými zeměmi Rady Evropy. Knbsp;tomu ale včera nedošlo, nesešel se ani Výbor ministrů.span style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spanPřipomeňme přitom, jak složité je běžně upravit lhůtu pro podávání stížností. Podle článku 4 a href=https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213Protokolu č. 15 k Úmluvě/a má být lhůta pro podávání stížností zkrácena z šesti měsíců na čtyři. Tento protokol z roku 2013 však dosud není účinný. Podle jeho článku 7 je totiž nezbytné, aby uplynuly tři měsíce od data, kdy všechny smluvní státy vyslovily svůj souhlas s tím, že budou protokolem vázány. Článek 4, který délku lhůty upravuje, pak bude účinný až o šest měsíců později. Je tedy namístě pozastavit se nad příkrým kontrastem mezi situací, kdy na účinnost Protokolu č. 15 čekáme již sedm let a vyžadujeme souhlas od všech smluvních stran, a situací, kdy na základě rozhodnutí, o němž nevím, kdo a na jakém podkladě jej vydal, se najednou mění (resp. staví) lhůta pro podání stížnosti ze dne na den.o:p/o:p/span/spanbr /span lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Mezinárodní právo sice pamatuje i na to, že mohou nastat mimořádné situace, kdy bude třeba (dočasně) nevyžadovat plnění určitých závazků, včetně těch lidskoprávních, takové rozhodnutí však náleží samotným smluvním stranám. a href=https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdfVídeňská úmluva o smluvním právu/a kodifikující mezinárodní obyčejové právo pamatuje vnbsp;čl. 62 na podstatnou změnu poměrů jako důvod pro přerušení provádění smlouvy. Tato úmluva je však adresovaná smluvním stranám, nikoli objektu smlouvy, a toto ustanovení míří jiným směrem. Zároveň Výbor OSN pro lidská práva klade ve svém a href=https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11amp;Lang=enobecném komentáři knbsp;mimořádným situacím/a důraz na „zásadu legality a právního státu vnbsp;časech, kdy jsou nejvíce potřeba“span style=background: white; color: black;. Také samotná Úmluva pamatuje na to, že v případě ohrožení může být nezbytné odstoupit od určitých závazků, které stanovuje. Takovou možnost dává článek 15 Úmluvy (který však dosud v souvislosti s koronavirovou epidemií žádný stát neaktivoval). Obdobně jako čl. 62 Vídeňské úmluvy i čl. 15 Úmluvy však oprávnění k takovému kroku přistoupit, adresují smluvním stranám, nikoliv mezinárodní organizaci jako předmět smlouvy./spano:p/o:p/span/spanbr /span lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=background: white; color: black;br //span/span/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Tisková zpráva dále zmiňuje, že knbsp;pozastavení „šestiměsíčního pravidla“ dochází na jeden měsíc. Je určitě rozumné mimořádná opatření tímto způsobem limitovat (sunset clause), aby se znbsp;výjimky nestávalo pravidlo. Nechtěli bychom ale být vnbsp;kůži „Evropského soudu pro lidská práva“, který bude za měsíc rozhodovat, jestli výjimku prodloužit nebo se vrátit knbsp;normálu. Jaká kritéria pro své rozhodování zvolí? Ústup velkých zemí od krizových režimů, počet úmrtí za den, počet nakažených osob? Co když některé země budou stabilizované a ve Velké Británii bude situace kulminovat? Nebudeme podobný přístup očekávat i při nějaké další případné pohromě (např. požáry ve více evropských zemích?). Pomohlo by, pokud by tisková zpráva specifikovala, jaké konkrétní důvody soud k přijetí opatření vedly a neodkazovala pouze obecně na stávající koronavirovou epidemii.o:p/o:p/span/spanbr /span lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Ten, kdo rozhodnutí přijal, byl určitě veden dobrými úmysly. V zásadě lze kvitovat, že se Soud pokouší v této nelehké situaci vyjít stěžovatelům vstříc. Soud totiž může fungovat, pouze pokud je účinným způsobem přístupný stěžovatelům. Pošty byly sice v současné situaci uzavřeny pouze na Kypru, nicméně odesílání dopisů se jistě v této situaci komplikuje. Nelze však nepodotknout, že spíše než prodloužení lhůty o měsíc, by zřejmě stěžovatelům pomohlo, pokud by soud (alespoň dočasně) akceptoval též podání v elektronické podobě, což je koneckonců standardem většiny soudů v Evropě.o:p/o:p/span/spanbr /span lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;„Šestiměsíční pravidlo“ bylo dosud považováno za nedotknutelné. Existuje kolem něj masa judikatury, vykládající, jak mají stěžovatelé napříč Evropou přistupovat knbsp;počátku lhůty i konci lhůty. Řada jinak opodstatněných stížností byla odmítnuta kvůli jejímu nedodržení třeba jen o pár minut. Může se zdát, že tato úleva je přijata ve prospěch stěžovatelů. Jenže proti nim ve sporu nestojí nutně jen „zlé“ státy. Vnbsp;civilněprávním sporu je to třeba jiná soukromá osoba, která sice není účastníkem řízení před Soudem, nicméně případným rozsudkem a obnovou řízení může být citelně dotčena a spoléhá na právní jistotu. A ta je podkopána.span style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spanNa okraj lze též dodat, že k žádným podobným opatřením dosud a href=https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/nepřistoupil/a Soudní dvůr Evropské unie ani a href=https://www.icj-cij.org/enMezinárodní soudní dvůr/a.o:p/o:p/span/spanbr /span lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Evropský soud pro lidská práva porušil významné tabu. Tabu, že mezinárodní smlouvy nemohou být měněny jinak než smluvními stranami. Kdo jiný, než mezinárodní soud by měl tato pravidla respektovat? Skutečnost, že mezinárodní smlouvy jsou přijímány složitým a vnbsp;ústavách zakotveným způsobem, jim dodává legitimitu, slouží dělbě moci a vytváří mezinárodní „rule of law“. Líbivým krokem je nyní podkopána víra států, že jsou pány mezinárodních smluv. Není to poprvé, vnbsp;poslední době čím dál častěji můžeme sledovat emancipaci mezinárodních organizací počínaje tím, že někdy samy vznáší požadavky na zvýšení svých rozpočtů, po skutečnost, že státům vracejí/odmítají jejich „kandidáty“ do svých rozhodovacích těles. Jestli státy ztratí jistotu vnbsp;zaběhaná mezinárodní pravidla, budou méně ochotné knbsp;dalším závazkům přistupovat a ty stávající dodržovat. o:p/o:p/span/spanbr /span lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CSspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Nechceme kritizovat Evropský soud pro lidská práva za to, že se snaží v nelehké době vycházet vstříc stěžovateli, ale poukázat na to, že i dobré věci je potřeba dělat promyšleně a v souladu s pravidly, jinak mohou mít nezamýšlené důsledky. Nejenže se přijaté opatření může stát nebezpečným precedentem. V současné chvíli je přijímána řada pravidel a opatření ve všech členských státech Rady Evropy. Ta závažným způsobem zasahují do lidských práv, jsou přitom ale stanovována narychlo, malými skupinami osob, často bez vysvětlení a v časové tísni. Ze strany odborné veřejnosti je voláno po tom, aby se v této situaci, navzdory její závažnosti, nezapomínalo na zákonnost a přiměřenost přijatých opatření a na jejich odůvodňování. Kdo jiný, než Evropský soud pro lidská práva by měl jít státům příkladem?/span/span/divSlavomíra Henčeková: Ještě jednou k anexi Krymu a ke svobodě projevu hoteliéra (tentokrát z Německa)

26. 2. 2020, 13:29 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

div class=MsoNormal style=mso-outline-level: 1; text-align: justify;Vnbsp;ne příliš dávné době vzbudil rozruch nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. a href=https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Vedouci_OVVP/Agenda_de_Portavoz/2-3212-18.pdfII. ÚS 3212/18/a – iPrávo na svobodu projevu vnbsp;rámci podnikání (anexe Krymu), /io kterém psal následně Robert Zbíral i a href=https://jinepravo.blogspot.com/2019/05/anexe-krymu-lustrovani-rusu-v.htmlzde/a na Jiném právu a ještě dříve Štěpán Paulík, Kamila Abbasi a Svatava Veverková a href=https://pravo21.online/pravo/kriticka-reflexe-nalezu-v-nemz-se-ustavni-soud-zastal-hoteliera-vynucovani-nesouhlasu-s-okupaci-krymu-nepovazuje-za-diskriminacizde/a na Právo21 a mnozí další na sociálních sítích nebo někde jinde (jako např. Jan Wintr a href=https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odmitl-ubytovat-rusy-kvuli-krymu-diskriminace-nebo-protest-72013zde/a, nebo např. zde a href=https://www.ceska-justice.cz/blog/se-stalo-se-muze-stat-nekolik-poznamek-k-nalezu-ustavniho-soudu-cr-ii-us-321218/na České justici/a). Reakce byly zejména kritické./divdiv class=MsoNormal style=mso-outline-level: 1; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=mso-outline-level: 1; text-align: justify;span style=mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-weight: bold;Vnbsp;mé ne příliš dávné práci na analytickém oddělení Ústavního soudu jsem vnbsp;uplynulém měsíci narazila na jedno, resp. dvě rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu, které se domnívám, že by vnbsp;debatě knbsp;tomuto rozhodnutí měla ještě zaznít. A tak jsem se rozhodla vám, věrným čtenářům Jiného práva, poskytnout rozbor tohoto rozhodnutí, který byl i součástí únorového bulletinu, který pravidelně vydává analytické oddělení Ústavního soudu, a nadto připojit několik vlastních poznámek, které se do bulletinu nevešly a ani vlastně úplně nehodily. Bude to dlouhé, ale snad i zajímavé, tak odpusťte./span/diva name=’more’/ao:p/o:pbr /div class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;b style=mso-bidi-font-weight: normal;span style=mso-bidi-font-size: 12.0pt;Odmítnutí hoteliéra ubytovat hosta znbsp;důvodu politické příslušnostio:p/o:p/span/b/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;Rozhodnutí sp. zn. a href=http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20120912_2bvr139012.htmlspan style=color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none;BvR 879/12 zenbsp;dnenbsp;27. 8. 2019o:p/o:p/span/a/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;a href=https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/bvg19-064.htmlTisková zpráva/a / a href=https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/08/rk20190827_1bvr087912.html;jsessionid=5AAB90B9BA1A79A312CB1B02E1417EB3.2_cid394text rozhodnutí/ao:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;i style=mso-bidi-font-style: normal;Okolnosti případuo:p/o:p/i/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;Manželka a href=http://www.udovoigt.de/Uda Voigt/aspan class=MsoHyperlinka/span, německého politika, vnbsp;rocích 1996 – 2011 předsedy extremistické, krajně pravicové politické strany Národnědemokratická strana Německa i style=mso-bidi-font-style: normal;(Nationaldemokratische Partei Deutschlands (/ia href=https://npd.de/i style=mso-bidi-font-style: normal;NPD/i/ai style=mso-bidi-font-style: normal;)), /isi pro období od 6. do 10. 12. 2009 zarezervovala vnbsp;hotelu a href=https://www.esplanade-resort.de/Esplanade/avnbsp;Bad Sarrow vnbsp;Německu wellness-pobyt, kterého se měla zúčastnit společně s manželem. Hotel pobyt nejdříve potvrdil, ale následně 19. 11. 2009 sdělil, že pobyt vnbsp;hotelu není možný a nabídl bezplatné storno, jakož i různé ubytovací alternativy. Na dotaz stěžovatele (Uda Voigta) udělil provozovatel hotelu dne 23. 11. 2009 stěžovateli absolutní zákaz pobytu vnbsp;daném hotelu do budoucna i style=mso-bidi-font-style: normal;(Hausverbot)/i. Ten vnbsp;dopise ze dne 8. 12. 2009 odůvodnil tak, že politické přesvědčení stěžovatele není slučitelné snbsp;cílem hotelu poskytnout každému hostu podle možností excelentní wellness zážitek. Stěžovatel se cítil tímto rozhodnutím diskriminován, na základě čeho podal žalobu, kterou se domáhal zrušení zákazu ubytování. Se svou žalobou neuspěl u prvostupňového zemského soudu i style=mso-bidi-font-style: normal;(Landgericht)/i ve Frankfurtu, ani u druhostupňového vrchního zemského soudu i style=mso-bidi-font-style: normal;(Oberlandesgericht)/ivnbsp;Braniborsku. Německý Nejvyšší soudní dvůr a href=http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bghamp;Art=enamp;nr=59967amp;pos=0amp;anz=1žalobě vyhověl jen vnbsp;části/a, která se týkala již smluvně sjednaného termínu pobytu, potvrdil ale zákaz ubytování platný do budoucna. Právě proti němu podal stěžovatel ústavní stížnost knbsp;německému Spolkovému ústavnímu soudu. o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;i style=mso-bidi-font-style: normal;Znbsp;odůvodnění rozhodnutío:p/o:p/i/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;Spolkový ústavní soud ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou, protože nedosahovala ústavně-právní rovinu a nebylo tedy zasaženo do ústavních práv stěžovatele. Klíčovou otázkou byl dosah prozařování základních práv do civilního práva vnbsp;souvislosti se zákazem ubytování. Tuto otázku již německý Spolkový ústavní soud řešil vnbsp;nedávné době vnbsp;a href=https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/04/rs20180411_1bvr308009.htmlrozhodnutí sp. zn. 1 BvR 3080/09 ze dne 11. 4. 2018/a. Toto rozhodnutí se týkalo nikoliv zákazu ubytování, ale zákazu vstupu stěžovatele na kterýkoliv německý fotbalový stadion i style=mso-bidi-font-style: normal;(/ia href=https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverfg-1bvr308009-bundesweite-stadionverbote-mittelbare-drittwirkung-grundrechte-hausrecht-dfb/i style=mso-bidi-font-style: normal;Stadionverbot/i/ai style=mso-bidi-font-style: normal;)/i na více než dva roky kvůli tomu, že byl stěžovatel (domnělým) účastníkem výtržnosti při jednom fotbalovém setkání. Vnbsp;trestním řízení nebyla účast stěžovatele na výtržnosti prokázána. I v tomto případě se stěžovatel obrátil na Spolkový ústavní soud, aby posoudil, zda vnbsp;soukromoprávním vztahu mezi ním a provozovatelem fotbalového stadionu, který chtěl jako fanoušek navštěvovat, nedošlo knbsp;porušení jeho ústavních práv. Spolkový ústavní soud zde řešil otázku prozařování ústavních práv do soukromoprávních vztahů, resp. nepřímého účinku základních práv na soukromoprávní (horizontální) vztahy i style=mso-bidi-font-style: normal;(mittelbare Drittwirkung)./iZnbsp;hlediska ústavního práva bylo ve hře vlastnické právo provozovatele stadionu podle čl. 14 odst. 1 GG, jakož i ochrana stěžovatele před neopodstatněným rozdílným zacházením podle čl. 3 odst. 1 GG. Spolkový ústavní soud uvedl, že čl. 3 odst. 1 GG nepředstavuje žádný objektivní ústavní princip, znbsp;kterého by mělo vyplývat, že musí ve veškerých soukromoprávních vztazích být všichni účastnící rovní. Ke svobodě jednotlivce totiž patří svoboda rozhodnout se na základě vlastních preferencí, snbsp;kým a za jakých podmínek vstoupí do smluvního vztahu, resp. kdo a jak bude používat jeho majetek. Platí zde tedy privátní autonomie. Nicméně může i vnbsp;soukromoprávních vztazích být aplikován čl. 3 odst. 1 GG, jde-li o určité „specifické konstelace.“ Vnbsp;daném případě zejména nemůže provozovatel stadionu vyloučit někoho znbsp;účastí na fotbalových setkáních bez věcného důvodu. Je tedy potřebné vyvážit na jedné straně vlastnické právo provozovatele stadionu a znbsp;něj vyplývající možnost zakázat někomu vstup na stadion, a na druhé straně příkaz rovného zacházení. To je vnbsp;první řadě úlohou civilních soudů, které při svých rozhodnutích disponují značným diskrečním oprávněním. Spolkový ústavní soud do těchto rozhodnutí zasáhne pouze tehdy, dojde-li ke zjevné výkladové chybě, které důsledkem by bylo nesprávné posouzení významu dotčených základních práv. Civilní soudy tedy měly za úlohu posoudit, zda měl provozovatel pro udělení zákazu návštěv stadionu věcný důvod a zákaz tak nebyl libovolný, a také, zda při jeho uložení respektoval procesně-právní požadavky, ke kterým patří zpravidla i výslech dotčeného ještě před udělením zákazu. Výslech dotčeného vnbsp;tomto případě neproběhl. To ale podle Spolkového ústavního soudu není nutné vnbsp;každém případě, a zda jde právě o takový případ nebo nikoliv, přísluší posoudit civilním soudům. Věcný důvod pro udělení zákazu spočíval vnbsp;nebezpečí, že se dotčený vnbsp;budoucnu zúčastní výtržností při sportovních utkáních. Toto nebezpečí není pouze subjektivní, ale vztahuje se na objektivní okolnosti, mezi které patří právě účast na výtržnosti vnbsp;minulosti, vnbsp;důsledku které bylo vůči dotčenému zahájeno trestní řízení, které vnbsp;čase udělení zákazu navštěvovat stadion nebylo skončeno. I jeho zahájení již samo o sobě ale může být důvodem pro udělení zákazu navštěvovat stadion, jelikož nemusí být znbsp;hlediska zajištění bezpečnosti sportovních utkání pro provozovatele stadionuspan style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spanpřiměřené vyčkávat jeho výsledku, potřebuje-li okamžitě přijmout přiměřená bezpečnostní opatření. Věcný důvod pro udělení zákazu návštěv stadionu také neodpadl ani po ukončení trestního stíhání dotčeného, ve kterém nebylo dokázáno, že dotčený sám spáchal trestný čin. Dotčený se vědomě pohyboval v blízkosti prostoru, ve kterém prokazatelně došlo knbsp;výtržnostem, a provozovatel stadionu měl oprávněné obavy znbsp;toho, že do budoucna přispěje knbsp;dalším výtržnostem. Každopádně je výsledkem tohoto rozhodnutí znbsp;hlediska analyzovaného případu zejména to, ženbsp;při určitých „specifických konstelacích“ dopadají základní práva a snbsp;nimi i rovnost podle čl. 3 GG i na soukromoprávní vztahy. o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;Vnbsp;této úvaze pokračoval Spolkový ústavní soud i vnbsp;případě Uda Voigta. Požadavky rovnosti podle čl. 3 odst. 1 GG dopadají na soukromoprávní vztahy pouze vnbsp;určitých „specifických konstelacích,“ které Spolkový ústavní soud vnbsp;tomto případě neshledal. Návštěva wellnes hotelu není ani události, která by do velké míry rozhodovala o účasti na společenském životě, a ani provozovatel hotelu neměl monopol vnbsp;této oblasti, ani žádnou strukturální nadřazenost, ale byl provozovatelem pouze jednoho znbsp;několika hotelů vnbsp;Bad Sarrow. Nebyly zde tedy žádné specifické konstelace, které by odůvodňovaly aplikaci čl. 3 odst. 1 GG, ani čl. 3 odst. 3 GG. Spolkový ústavní soud ale neposkytl žádný jednoznačný návod, kdy se má čl. 3 odst. 3 GG aplikovat vnbsp;soukromoprávních vztazích. Znbsp;a href=http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bghamp;Art=enamp;nr=59967amp;pos=0amp;anz=1rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudního dvora/a vyplývá, že vnbsp;důsledku uložení zákazu pobytu je stěžovatel omezen pouze ve svobodě organizování svého volného času i style=mso-bidi-font-style: normal;(Freiheitsgestaltung)/i, nikoliv vnbsp;organizování svého života i style=mso-bidi-font-style: normal;(Lebensgestaltung)/i. Navíc byl stěžovatel provozovatelem hotelu upozorněn na nemožnost ubytovat se vnbsp;tomto hotelu předem a ne například až při příchodu. Toto sdělení nebylo nijak spojeno snbsp;veřejnou stigmatizací. Vnbsp;okolí se navíc nachází množství jiných hotelů, kde by se stěžovatel mohl ubytovat. Vnbsp;nalézacím řízení nebylo prokázáno, že by byl stěžovatel vnbsp;důsledku svého politického přesvědčení bojkotován anebo vyloučen znbsp;veřejného života. Sám provozovatel hotelu stěžovateli výslovně nabídl jiné ubytovací alternativy vnbsp;okolí. Na straně hoteliéra poukázal Spolkový ústavní soud na jeho vlastnické právo vyplývající znbsp;čl. 14 odst. 1 GG a znbsp;něho vyplývající právo rozhodovat o tom, komu umožní užívat své vlastnictví, jakož i na svobodu podnikání podle čl. 12 odst. 1 GG. Nadto hoteliér uvedl, že jeho obchodním záměrem je poskytovat relaxační a volnočasové služby hostům a že se jako provozovatel hotelu obával, že se budou jiní hosté stěžovat, když vnbsp;hotelu potkají stěžovatele, který jen nedávno veřejně prezentoval svá polarizující politická přesvědčení. Provozovatel hotelu považoval za pravděpodobné, že se hosté budou stěžovat, budou protestovat, vnbsp;hotelu bude panovat napěti a mnozí své pobyty i zruší, pokud by souhlasil snbsp;pobytem stěžovatele. o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;Stěžovatelova základní práva tak podle Spolkového ústavního soudu nebyla porušena. Spolkový soud také výslovně uvedl, že vnbsp;tomto případě nevysvětlil podrobně obecnou aplikaci čl. 3 odst. 3 GG na soukromoprávní vztahy a nechal jí tedy vnbsp;obecné rovině otevřenou.o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;bspan style=mso-bidi-font-style: italic;Poznámky à la srovnávací analýzao:p/o:p/span/b/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;i style=mso-bidi-font-style: normal;Diskriminační důvod o:p/o:p/i/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;Již Jan Wintr se ve svém /spana href=https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odmitl-ubytovat-rusy-kvuli-krymu-diskriminace-nebo-protest-72013span style=mso-bidi-font-style: italic;povídání/span/aspan style=mso-bidi-font-style: italic; (od 10:11) správně zamýšlel nad tím, že zákaz diskriminace platí celkem určitě ve veřejnoprávních vztazích (ve vztahu stát – občan), a že je kontroverzní, kdy působí zákaz diskriminace vnbsp;soukromoprávních vztazích. Následně ale uzavřel, že se český zákonodárce celkem jasně vyjádřil vnbsp;§ 6 /spana href=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634span style=mso-bidi-font-style: italic;zákona o ochraně spotřebitele/span/aspan style=mso-bidi-font-style: italic;, že prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat, a tedy že jasně zakázal diskriminaci i v soukromoprávních vztazích. Nezmínil už ale to, co nakonec uvedl i český Ústavní soud ve svém nálezu souhlasně snbsp;Nejvyšším správním soudem – že státní příslušnost nepředstavuje výslovně diskriminační důvod podle zákona o ochraně spotřebitele.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;Vnbsp;Německu také platí zákonná úprava zákazu diskriminace, která je obsažena v § 19 obecného zákona o rovném zacházení /spani style=mso-bidi-font-style: normal;(/ia href=https://www.gesetze-im-internet.de/agg/__19.htmli style=mso-bidi-font-style: normal;Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG/i/ai style=mso-bidi-font-style: normal;). /ispan style=mso-bidi-font-style: italic;Ten zakazuje diskriminaci znbsp;důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, náboženství, věku nebo sexuální identity. Neobsahuje tedy zákaz diskriminace znbsp;důvodu státní příslušnosti, ani znbsp;důvodu politického přesvědčení. Ten ostatně neobsahuje výslovně ani český zákon. Rozdíl mezi českou a německou zákonnou právní úpravou je vnbsp;tom, že český zákon hovoří o zákazu diskriminace obecně, zatímco německý zákon výslovně jen znbsp;určitých důvodů, mezi které nepatří ani státní příslušnost, ani politické přesvědčení. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;Jelikož jde vnbsp;německém rozhodnutí spíš o otázku diskriminace znbsp;důvodu politického přesvědčení a nikoliv státní příslušnosti, a jelikož i vnbsp;českém nálezu nejde tak úplně o diskriminaci znbsp;důvodu státní příslušnosti, ale spíš znbsp;důvodu státní příslušnosti ve spojení snbsp;politickým přesvědčením (ubytování totiž nebylo odmítnuto každému Rusovi, pouze tomu, který odmítal uznat protiprávnost anexe Krymu), zůstanu vnbsp;dalším textu zejména při diskriminaci znbsp;důvodu politického přesvědčení (ostatně se knbsp;tomu tak nějak klonil i sám Ústavní soud vnbsp;bodě 26). Knbsp;té ještě jednou zopakuji, že ani německá, ani česká zákonná právní úprava diskriminaci znbsp;důvodu politického přesvědčení výslovně nezakazuje. Na druhé straně vůbec netvrdím, že by se česká zákonní úprava nemohla vyložit i tak, že je zakázána diskriminace i znbsp;důvodu státní příslušnosti a politického přesvědčení. Konkrétní důvody zde totiž nejsou vyjmenovány. Neshledávám ale, na druhé straně, příhodné, bez dalšího říct, že mezi diskriminační důvody podle § 6 zákona o ochraně spotřebitele spadá i státní příslušnost i poltické přesvědčení. Co vše zde spadá, je potřebné vyložit vnbsp;konkrétním případě. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;i style=mso-bidi-font-style: normal;Prozařování základních práv a svobod do podústavního právao:p/o:p/i/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;Momentálně se nacházíme vnbsp;této analýze vnbsp;situaci, kdy zákonné právo vnbsp;Německu ani vnbsp;Česku výslovné neříká o zákazu diskriminace znbsp;důvodu politického přesvědčení (ani státní příslušnosti), no i vnbsp;Německu i vnbsp;Česku je nanbsp;ústavní úrovni zakotven zákaz diskriminace znbsp;důvodu politického smýšlení (čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), resp. pro rozdílné politické názory (čl. 3 odst. 1 GG). Vyvstává tedy otázka, zda se má tento zákaz přímo aplikovat i vnbsp;horizontálních, soukromoprávních vztazích a za jakých okolností, a zda tyto okolnosti nastaly vnbsp;tomto konkrétním případě. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;Disentující soudce Ludvík David ve svém odlišném stanovisku jednoznačně uvedl: „/spani style=mso-bidi-font-style: normal;Hodnoty a principy Ústavy prozařují naším právním řádem i do horizontálních vztahů mezi v zásadě rovnoprávnými subjekty.“ /ispan style=mso-bidi-font-style: italic;Jenže právě tato otázka byla vnbsp;německém rozhodnutí klíčová a německý Spolkový ústavní soud knbsp;ní zaujal opačné stanovisko než soudce David. Německý Spolkový ústavní soud totiž uzavřel, že /spanpožadavky rovnosti dopadají na soukromoprávní vztahy pouze vnbsp;určitých „specifických konstelacích,“ a tyto specifické konstelace vnbsp;konkrétním případě neshledal. Co přesně jsou „specifické konstelace“ a jak je nacházet vnbsp;obecné rovině a vnbsp;dalších případech, neuvedl. Odůvodnil pouze absenci existence specifických konstelací vnbsp;tomto konkrétním případě a tedy závěr, že vnbsp;daném případě nedochází knbsp;prozařování zákazu diskriminace do horizontálního vztahu, a to následovně:o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;1. provozovateli hotelu svědčí vlastnické právo vyplývající znbsp;čl. 14 odst. 1 GG a znbsp;něho vyplývající právo rozhodovat o tom, komu umožní užívat své vlastnictví, jakož i svoboda podnikání podle čl. 12 odst. 1 GG.o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;2. návštěva wellnes hotelu není události, která by do velké míry rozhodovala o účasti na společenském životě, a stěžovatel tak nebyl vyloučen znbsp;účasti na veřejném životě (bod 8),o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;3. provozovatel hotelu neměl monopol vnbsp;této oblasti, ani žádnou strukturální převahu (bod 8),span style=mso-bidi-font-style: italic;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;4. stěžovatel byl omezen pouze ve svobodě organizování svého volného času i style=mso-bidi-font-style: normal;(Freiheitsgestaltung)/i, nikoliv vnbsp;organizování svého života i style=mso-bidi-font-style: normal;(Lebensgestaltung)/i,span style=mso-bidi-font-style: italic;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;5. stěžovatel byl provozovatelem hotelu upozorněn na nemožnost ubytovat se vnbsp;tomto hotelu předem a ne například až při příchodu a toto sdělení nebylo nijak spojeno snbsp;veřejnou stigmatizací,span style=mso-bidi-font-style: italic;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;6. vnbsp;okolí se nachází množství jiných hotelů, kde by se stěžovatel mohl ubytovat a které mu provozovatel hotelu výslovně nabídl (bod 8),span style=mso-bidi-font-style: italic;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;7. provozovatel hotelu se obával, že se budou jiní hosté stěžovat, když vnbsp;hotelu potkají stěžovatele, který jen nedávno veřejně prezentoval svá polarizující politická přesvědčení a považoval za pravděpodobné, že se hosté budou stěžovat, budou protestovat, vnbsp;hotelu bude panovat napěti a mnozí své pobyty i zruší, pokud by souhlasil snbsp;pobytem stěžovatele,o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;iSpecifické konstelace podle českého Ústavního soudu o:p/o:p/i/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;Porovnáme-li si specifické konstelace vymezené vnbsp;rozhodnutí Spolkového ústavního soudu snbsp;odůvodněním českého Ústavního soudu, zjistíme, že jsou vnbsp;bodech 1), 3), 5), a 6) vskutku podobné:o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;1. Ústavní soud se ve svém nálezu opírá o svobodu hoteliéra podnikat, která je derivátem práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny (bod 23),span style=mso-bidi-font-style: italic;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;2. –o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;3. jako argument uvádí, že nešlo o poskytování služby základní jako např. prodej chleba, ani monopolní, jako např. jediný poskytovatel plynu (bod 34),o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;4. –o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;5. Ústavní soud ocenil, že se hoteliér choval předvídatelně, když předmětné omezení ubytovacích služeb avizoval dopředu a transparentně, o čemž svědčí zejména umístění předmětného textu v českém a anglickém jazyce nejen na vstupních dveřích hotelu, nýbrž také na jeho internetových stránkách (bod 32),o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;6. hotel byl umístěn tak, že neměl být problém najít si jinou ubytovací alternativu (bod 33),o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;7. –o:p/o:p/span/divdiv class=MsoListParagraph style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;Ačkoliv nebyly body 2) a 4) výslovně uvedeny vnbsp;nálezu Ústavního soudu, byly i tyto zde, domnívám se, splněny. Znbsp;hlediska vymezení specifických okolností, za kterých se má uplatnit vnbsp;horizontálním vztahu zákaz diskriminace, se německé rozhodnutí a české rozhodnutí liší vnbsp;zásadě pouze vnbsp;bodě 7). Na rozdíl od německého hoteliéra, který svůj postup zdůvodňoval zejména obavou o jiné hosty a svůj byznys, se český hoteliér zejména chtěl politicky sám vyjádřit knbsp;anexi Krymu, kterou odsuzoval. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;bspan style=mso-bidi-font-style: italic;Závěro:p/o:p/span/b/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;span style=mso-bidi-font-style: italic;Dalo by se toho knbsp;pokusu o srovnávací analýzu těchto dvou rozhodnutí uvést ještě daleko víc, ale to už by nečetl asi nikdo. Mým cílem bylo zejména upozornit na dané německé rozhodnutí a uvést množství podobností tohoto rozhodnutí snbsp;českým rozhodnutím. Zdá se totiž, že by česká situace obstála i před německým Spolkovým ústavním soudem. Vynechala jsem jakoukoliv kritiku českého rozhodnutí, protože ji bylo dosud až dost. Na závěr stručné srovnávací analýzy se chci pouze zeptat a nadhodit do diskuze následující: o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=text-align: justify;i style=mso-bidi-font-style: normal;Lze i vnbsp;českém prostředí aplikovat prozařování zákazu diskriminace do horizontálních vztahů pouze vnbsp;určitých „specifických konstelacích“?/i/divVlastnictví zbraně, věc veřejná: odrazuje pachatele?

6. 2. 2020, 15:53 | JINÉ PRÁVO | Libor Dušek

Zajímá vás, zda váš soused vlastní pistoli? A co kdybyste si to mohli zjistit přímo v mapě na internetu? Toto není úplně fikce, ale po krátkou dobu i realita v části státu New York. A díky tomu jsme se i něco dozvěděli o tom, zda vlastnictví zbraně chrání lidi před tím, že zrovna jejich domov bude cílem trestného činu. (Stručná odpověď: nejspíš ne.)br /br /div class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0047272719301367-gr1_lrg.jpg?fbclid=IwAR1KVKEMxNMgJmXVnaQqt9pQM2YVk-tkVUj0kl_oIfN0kNcODuLO1-6UDqo imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=460 data-original-width=800 height=184 src=https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0047272719301367-gr1_lrg.jpg?fbclid=IwAR1KVKEMxNMgJmXVnaQqt9pQM2YVk-tkVUj0kl_oIfN0kNcODuLO1-6UDqo width=320 //a/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;/diva name=’more’/abr /br /Lidé si pořizují zbraně mj. proto, aby se mohli bránit v případě napadení. A političtí zastánci zmírnění regulací držení zbraní jako jeden z argumentů udávají, že držení zbraní má preventivní účinek: pachatelé jsou si vědomi, že např. v 5 procentech domů má majitel zbraň. A i když nevědí, ve kterých konkrétních domech, už pouhé riziko, že mohou být konfrontováni ozbrojeným majitelem, od vlámání se do domů odrazuje. Argument je logicky korektní a je otázkou pro empirický výzkum, zda tento preventivní účinek je hmatatelný či zanedbatelný.br /br /Ale pokud jste majitelem zbraně a informace o tom je veřejná, měli byste být chráněni dvojnásob. Proč by pachatel přepadával váš dům, když může jít hned vedle, kde má naopak jistotu, že ho nikdo kulkou nepřivítá?br /br /I ve státě New York vyžaduje vlastnictví střelné zbraně registraci, něco jako náš zbrojní průkaz. V prosinci 2012 došlo k jednomu z nejhorších případů masové střelby v USA, v základní škole Sandy Hook zemřelo 27 lidí. V reakci na to zveřejnily noviny Journal News, pokrývající předměstí New Yorku, kompletní seznam jmen a adres držitelů zbrojních průkazů ve své oblasti. A zanesly je do Google mapy, takže lidé mohli jednoduše proklikat, ve kterém domě v ulici je či není držitel zbraně. A také se o to zajímali, návštěvnost webu násobně vzrostla.br /br /Tohoto přirozeného experimentu využil ekonom a href=https://sites.google.com/site/dtannenbaum/Daniel Tannenbaum/a ke zkoumání, zda zveřejnění informací o vlastnictví zbraně skutečně chrání jejich vlastníky před pachateli. Kromě zveřejněných zbrojních průkazů získal od policie i data o trestných činech v dané oblasti několik let před a po zveřejnění na úrovni jednotlivých adres. Díky takto precizním datům je možné zjistit, zda v domech se zbrojním průkazem riziko spáchání trestného činu po zveřejnění seznamu kleslo, ve srovnání s domy bez zbrojního průkazu. (Při odfiltrování spousty dalších faktorů až tak detailně, že se porovnávají srovnatelné domy na stejné ulici, kde obecné riziko kriminality je pro všechny domy zřejmě stejné. V řeči ekonomů: street fixed effects.)br /br /Článek, zveřejněný čerstvě v Journal of Public Economics, dává zajímavé výsledky. Riziko spáchání trestného činu v domech se zbrojním průkazem se nijak nezměnilo ve srovnání s domy bez zbrojního průkazu. Po zveřejnění seznamu ani neklesla kriminalita v úzce definovaných lokalitách s vysokou hustotou zbrojních průkazů ve srovnání s ostatními. Našel tento výzkum vůbec nějaký vztah? Ano, od viktimizace k vlastnictví zbraní. Při zveřejněním seznamu byli držitelé zbrojních průkazů častější obětí trestného činu v předchozích letech na své adrese (opakuji, ve srovnání s domy na stejné ulici). A pravděpodobnost, že si člověk bez zbrojního průkazu ve sledovaném období zbrojní průkaz pořídil, skokově vzrostla, pokud na jeho adrese byl spáchán trestný čin, nejčastěji majetkový.br /br /Stručně a lidově lze poznatky z tohoto unikátního výzkumu na unikátní situaci shrnout následovně:br /1) Pokud se lidé stanou obětí majetkové kriminality ve svém domě, mají tendenci si pořídit pistoli.br /2) Nelze říci, že by jim to bylo co platné.br /br /Paper je zde: Tannenbaum, D. I. (2020). a href=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272719301367Does the disclosure of gun ownership affect crime? Evidence from New York/a. Journal of Public Economics, 181, 104075.br /br /Diskutujme o druhu trestu, ne o trestních sazbách na něj navázaných

31. 1. 2020, 18:04 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;V poslední době se nám tu rozmohl takový nešvar. V diskuzích o ukládání trestů zaměňujeme debatu o trestních sazbách s tou o výběru vhodného trestu. Často se objevuje námitka, že je potřeba zvýšit trestní sazby, aby bylo možné ukládat nepodmíněný trest odnětí svobody, přičemž na půdě parlamentu a v médiích v posledních týdnech se tak dělo zejména v souvislosti s ukládáním trestů za týrání zvířat. Od poslanců, senátorů, advokáta či soudce zaznělo, že je-li horní hranice trestní sazby konkrétního trestného činu do pěti let, pak nelze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody – lidově řečeno poslat pachatele sedět natvrdo. Taková argumentace je nesystémová, jelikož neřeší jádro problému (pravidla pro výběr druhu trestu), ale řeší ho oklikou, která má zbytečně mnoho škodlivých důsledků. Zároveň však tato diskuze naznačuje, že nepanuje shoda na tom, zda trestní zákoník upravuje výběr druhu trestu vhodně. V následujících odstavcích proto nejdříve rozebírám, proč je argument zastánců zpřísnění sazeb mylný, abych poté naznačil, co dle mého názoru stojí za touto kritikou a o čem by se mělo (po tomto článku) diskutovat. /diva name=’more’/adiv style=text-align: justify;br /Nejdříve trochu zákona a faktů: Nepodmíněný trest odnětí svobody lze dle trestního zákoníku uložit za trestné činy s horní hranicí trestní sazby do pěti let, jen pokud „by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život“ (§ 55 odst. 2). Znamená toto ustanovení, že za takto vymezené trestné činy nelze uložit nepodmíněný trest? Rozhodně ne – stačí se podívat na a href=https://jaktrestame.cz/jaktrestame.cz/a a zvolit si ty nejčastější trestné činy – např. krádež (§ 205 odst. 1-3), podvod (§ 209 odst. 1-3) či drogové delikty (§ 283 odst. 1, § 284 odst. 1-3). U všech těchto trestných činů jsou nepodmíněné tresty běžně ukládány, přičemž nejsou výjimkou. br /br /Co ale u týrání zvířat? Je tento trestný čin natolik specifický, že za něj nelze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody? Podle a href=https://jaktrestame.cz/jaktrestame.cz/a byl za týrání zvířat (§ 302 TZ) uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v 10 % případů, což silně nabourává argumentaci předkladatelů diskutované novely. Nepodmíněný trest byl přitom uložen i pachateli, který byl dříve odsouzen jednou či dvakrát, takže nezbytnou podmínkou nejspíše není ani rozsáhlá trestní minulost. Proto první poznámka: Pokud tvrdím, že něco nelze, je vhodné podívat se nejdříve, zda se to skutečně neděje. br /br /I pokud by ale za trestání zvířat skutečně nebylo možné uložit nepodmíněný trest odnětí svobody kvůli dikci § 55 odst. 2 trestního zákoníku, tou správnou cestou jak toto napravit by nebylo měnit sazby, aby se toto ustanovení neaplikovalo, ale změnit právě § 55 odst. 2 trestního zákoníku. Nesystematické navyšování trestních sazeb, jen abychom mohli pachatele posílat do vězení natvrdo, by jen prohlubovalo současný problém, že v České republice odsouzení vykonávají velmi dlouhé tresty. Koncem minulého roku zveřejněná a href=http://www.nsz.cz/index.php/cs/aktuality/2461-zvlatni-zprava-nsz-analyzuje-situaci-v-eskych-vznicichzvláštní zpráva o vězeňství Nejvyššího státního zastupitelství/a poukázala na to, že vysokou míru vězněných osob nemáme proto, že bychom do vězení posílali příliš odsouzených, ale proto, že je zavíráme na velmi dlouhou dobu ve srovnání s ostatními evropskými státy. Nepromyšleným zvyšováním trestních sazeb, které však přímo neřeší oblast, která je kritizována, jen přitěžujeme již tak ne úplně dobře fungujícímu českému trestnímu systému. Poznámka druhá: Chci-li řešit problém, nemám řešit z něj vyplývající následky, ale mám řešit daný problém. br /br /Navrhované zvýšení trestních sazeb v případě týrání zvířat tak není nutné, aby bylo možné ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody. To ale nebyl jediný argument navrhovatelů, kteří tvrdili, že takové zvýšení je přiměřené a spravedlivé, což však posoudit můžeme jen velmi těžko. Předkladatelé totiž systematicky neanalyzovali případy, které jsou dnes trestané, ani neprovedli studii, která by ukázala, která jednání nejsou dnes trestána; omezili se primárně na případy, se kterými se setkali. Nevíme proto, zda bychom nedošli k závěru, že pro mnohé již dnes trestané případy, by zvýšení sazeb bylo naopak nepřiměřené. Jsem přesvědčený, že pokud se stát rozhodne zvyšovat míru nejcitelnějšího zásahu do života lidí skrze zvyšování trestních sazeb, tak by měl vycházet z důkladné analýzy současného stavu a ukázat, proč v typově vymezených případech současná úprava nepostačuje. Poznámka třetí: Pokud určitý návrh zvýšení sazeb neobsahuje analýzu dosud trestaných případů, mělo by se k němu přistupovat se zvýšenou opatrností a určitou nedůvěrou. br /br /Přese všechnu kritiku navrhované novely se domnívám, že reaguje na problém, který reálně existuje. Trestní zákoník při rozhodování o výběru druhu trestu velmi silně preferuje kritérium očekávání vedení řádného života. Stanoví jej nejen jako hlavní kritérium pro zvažování, zda uložit nepodmíněný trest odnětí svobody u méně závažných trestných činů, ale považuje jej za zásadní i při rozhodování, zda uložit trest odnětí svobody podmíněně či nikoli (§ 81 odst. 1 TZ). V takovou chvíli je nejasné, jakou roli má hrát závažnost trestné činnosti, která má být základním kamenem moderního trestního práva. Trestáme totiž za spáchání trestného činu a nikoli primárně za to, jaký pachatel je a co od něj lze čekat do budoucnosti. br /br /Bylo by tak vhodné zvážit, zda do těchto ustanovení explicitně nevložit určitý odkaz na přiměřenost uloženého trestu k závažnosti jednání, k čemuž – dle mého názoru – mnozí soudci již dnes i tak přihlížejí. Zaměření se na očekávání vedení řádného života, které se promítá zejména skrze kladení velkého důrazu na trestní minulost, totiž vede k tomu, že vězením trestáme krádeže drobností, ale nepodmíněný trest není někdy ukládán za relativně závažné trestné činy. To se ale neděje proto, že bychom chtěli kriminalizovat chudé a nezáleželo by nám na zvířatech, ale jedná se spíše o nedomyšlený důsledek současné úpravy. Čtvrtou poznámkou tedy je, že za nevhodným návrhem v oblasti ukládání trestů se může skrývat závažnější problém. br /br /Takovou změnu by bylo vhodné doprovodit promyšlenými změnami v oblasti trestních sazeb, jelikož trestní sazby za některé trestné činy produkují zjevně nepřiměřené výsledky (např. v případě krádeží či drogových deliktů). Pouhým zjednodušením ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody bez zmírnění vybraných trestních sazeb bychom nejspíše pouze docílili zvýšení již dnes vysokého počtu vězňů v našich věznicích. Závěrečná poznámka je tak spíše upozorněním, že reforma ukládání trestů není něčím jednoduchým, co lze provést bez detailní teoretické přípravy a analýzy současné praxe. Pokud jste přesvědčeni, že máte jednoduché řešení, jak rychle vylepšit oblast ukládání trestů, vsadím své boty, že to tak jednoduše nepůjde. /divStáž v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU

22. 11. 2019, 17:32 | JINÉ PRÁVO | Jan Exner

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=onspan style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Zajímá vás, jak unijní právo doopravdy funguje v praxi? Chcete se naučit, jak se dá s unijním právem efektivně pracovat? Rádi byste nahlédli do tajů zastupování před Soudním dvorem EU?nbsp;Pak právě pro Vás je určena stáž v Kanceláři vládního zmocněnce!nbsp;/spanbr /br /a name=’more’/abr /span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Nikde jinde se totiž k unijnímu právu nedostanete tak blízko jako právě u nás. Od stážistů nečekáme, že budou kopírovat stohy papírů, vařit kávu či vyplňovat čísla do stále se opakujících vzorových podání. Právě naopak - naše stáž je zaměřena na odbornou činnost převážně v rámci řízení o předběžné otázce, při které se důkladně seznámíte se všemi oblastmi unijního práva a procvičíte si své jazykové dovednosti./spanbr /span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //spanspan style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Koho hledáme? Náš ideální stážista by měl být studentem vyššího ročníku práv se zájmem o unijní právo. Co se jazykových dovedností týče, uvítáme angličtinu a velkou výhodou (nikoliv však nutnou podmínkou) je alespoň pasivní znalost francouzštiny (zejména porozumění psanému textu)./spanbr /span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Stáže jsou sice bezplatné, ale mnohému se u nás naučíte. Jejich rozsah je 2 až 3 dny v týdnu, vždy cca. od 9 do 16 hodin (na konkrétních dnech a časech se lze flexibilně dohodnout podle potřeb stážistů). Stáže budou probíhat ve dvouměsíčních cyklech, z nichž první bude zahájen v dubnu 2020 a poslední bude ukončen v květnu 2021./spanbr /span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //spanspan style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;V případě zájmu nám prosím zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu okp_sekretariat@mzv.cz, a to nejpozději do 6. ledna 2020. Pohovory s vybranými uchazeči/spanbr /span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;se uskuteční v týdnu od 13. ledna 2020./spanbr /span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //spanispan style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Zasláním výše zmíněných osobních údajů dobrovolně vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (Loretánské náměstí 5, Praha 1 - Hradčany) v nezbytném rozsahu pro účely výběrového řízení a na dobu nezbytně nutnou za tímto účelem. Jako subjektu osobních údajů Vám přísluší právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu a výmaz. Dále vám přísluší právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů./span/i/divSemináře na téma investiční arbitráže

8. 10. 2019, 09:43 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;Již tradičně se v Praze na podzim koná konference o investičních arbitrážích, na kterých vystupují skutečné kapacity v oboru, ať už akademické heavyweights, významní rozhodci nebo partneři mezinárodních advokátních kanceláří s mnohaletou zkušeností z oboru. V posledních letech se při konferenci konají i semináře, a to nejen pro zástupce států (tedy právníky hájící zájmy státu proti zahraničním investorům), ale také pro odbornou veřejnost. Letos jsou údajně ještě nějaká volná místa na dvou akciích (kromě hlavní konference), a to seminář o náhradě škody a debata o výkonu rozhodčích nález. Obě akce jsou již zítra ve středu 9. října 2019./divdiv style=text-align: justify;/diva name=’more’/abr /br /div style=text-align: justify;bKPMG Session on Quantum (Wed 9 October 3:00pm–4:00pm)/b/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jiří Urban (CEE Dispute Advisory Services Leader, KPMG Czech Republic) will walk the audience through the peculiarities of the Quantum world. The panel on Quantum will be chaired by Jiří Urban (CEE Dispute Advisory Services Leader, KPMG Czech), who will discuss some controversies surrounding the application of size premium. The session will also include contributions on other Quantum-related topics by Vladimír Prchlík (Associate Manager, KPMG Czech), Arne Fuchs (Partner, McDermott Will amp; Emery), and Jaroslav Kudrna (Legal Advisor, Ministry of Finance of the Czech Republic)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;bYoung practitioners session (Wed 9 October 4:30pm–7:00pm)/b/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;A session intended not only for young practitioners under the age of 40, focused on exchange of young practitioners’ ideas nd their views on current topics in international arbitration./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Panel 1: Annulment and Other Post-Award Considerations Panelists:/divdiv style=text-align: justify;Andrea de la Brena – Counsel, zeiler.partners (Mexico City)Florian Quintard – Senior Associate, Pinsent Masons (Paris)Samantha Rowe – Partner, Debevoise amp; Plimpton (London)Moderator:Simon Batifort – Partner, Curtis, Mallet-Prevost (New York)/divdiv style=text-align: justify;br /Panel 2: Enforcement of Awards/divdiv style=text-align: justify;Panelists:Silvia Pavlica Dahlberg – Partner, Vinge (Gothenburg)Anna Kozmenko – Partner, Schellenberg Wittmer (Zurich)Sarah Schröder – Associate, Cleary Gottlieb (Paris)Moderator:Kristen Young – Partner, White amp; Case (DC)/divdiv style=text-align: justify;br /Cocktail Reception/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Info zde:nbsp;a href=https://www.kpmg-eventy.cz/en/events/detail/292https://www.kpmg-eventy.cz/en/events/detail/292/a/divbr /Spotřebitelskoprávní moot court

12. 9. 2019, 22:40 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

!–[if gte mso 9]xml o:OfficeDocumentSettings o:RelyOnVML/ o:AllowPNG/ /o:OfficeDocumentSettings/xml![endif]– !–[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:TrackMoves/ w:TrackFormatting/ w:DoNotShowPropertyChanges/ w:PunctuationKerning/ w:ValidateAgainstSchemas/ w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText w:DoNotPromoteQF/ w:LidThemeOtherSK/w:LidThemeOther w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript w:Compatibility w:BreakWrappedTables/ w:SnapToGridInCell/ w:WrapTextWithPunct/ w:UseAsianBreakRules/ w:DontGrowAutofit/ w:SplitPgBreakAndParaMark/ w:EnableOpenTypeKerning/ w:DontFlipMirrorIndents/ w:OverrideTableStyleHps/ /w:Compatibility m:mathPr m:mathFont m:val=Cambria Math/ m:brkBin m:val=before/ m:brkBinSub m:val=#45;-/ m:smallFrac m:val=off/ m:dispDef/ m:lMargin m:val=0/ m:rMargin m:val=0/ m:defJc m:val=centerGroup/ m:wrapIndent m:val=1440/ m:intLim m:val=subSup/ m:naryLim m:val=undOvr/ /m:mathPr/w:WordDocument/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=false DefSemiHidden=false DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=377 w:LsdException Locked=false Priority=0 QFormat=true Name=Normal/ w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 3/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 4/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 5/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 6/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 7/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 8/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 9/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 1/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 2/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 3/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 4/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 5/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 6/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 7/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 8/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=header/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footer/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index heading/ w:LsdException Locked=false Priority=35 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=caption/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of figures/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope return/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=line number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=page number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of authorities/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=macro/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toa heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 5/ w:LsdException Locked=false Priority=10 QFormat=true Name=Title/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Closing/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Signature/ w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Default Paragraph Font/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Message Header/ w:LsdException Locked=false Priority=11 QFormat=true Name=Subtitle/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Salutation/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Date/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Block Text/ w:LsdException Locked=false Priority=0 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=FollowedHyperlink/ w:LsdException Locked=false Priority=22 QFormat=true Name=Strong/ w:LsdException Locked=false Priority=20 QFormat=true Name=Emphasis/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Document Map/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Plain Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=E-mail Signature/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Top of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Bottom of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal (Web)/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Acronym/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Cite/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Code/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Definition/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Keyboard/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Preformatted/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Sample/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Typewriter/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Variable/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Table/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation subject/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=No List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Contemporary/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Elegant/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Professional/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Balloon Text/ w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=Table Grid/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Theme/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Placeholder Text/ w:LsdException Locked=false Priority=1 QFormat=true Name=No Spacing/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Revision/ w:LsdException Locked=false Priority=34 QFormat=true Name=List Paragraph/ w:LsdException Locked=false Priority=29 QFormat=true Name=Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=30 QFormat=true Name=Intense Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=19 QFormat=true Name=Subtle Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=21 QFormat=true Name=Intense Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=31 QFormat=true Name=Subtle Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=32 QFormat=true Name=Intense Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=33 QFormat=true Name=Book Title/ w:LsdException Locked=false Priority=37 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Bibliography/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=TOC Heading/ w:LsdException Locked=false Priority=41 Name=Plain Table 1/ w:LsdException Locked=false Priority=42 Name=Plain Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=43 Name=Plain Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=44 Name=Plain Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=45 Name=Plain Table 5/ w:LsdException Locked=false Priority=40 Name=Grid Table Light/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Mention/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Smart Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hashtag/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Unresolved Mention/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Smart Link/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Smart Link Error/ /w:LatentStyles/xml![endif]–style!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Cambria Math; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342185562 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Times; mso-fareast-font-family:Times; mso-bidi-font-family:Times New Roman; color:#00000A; mso-font-kerning:.5pt; mso-ansi-language:CS; mso-fareast-language:CS;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-parent:; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:#954F72; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} –/style!–[if gte mso 10]style /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Table Normal; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Times New Roman,serif;} /style![endif]–!–[if gte mso 9]xml o:shapedefaults v:ext=edit spidmax=1026//xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml o:shapelayout v:ext=edit o:idmap v:ext=edit data=1/ /o:shapelayout/xml![endif]– !–StartFragment– br /iJak takzvaní šmejdi mohou ničit život seniorům, ukáže letos vůbec poprvé soutěž Spotřebitelskoprávní moot court. Budoucí právníci si v simulovaném soudním procesu vyzkouší roli advokátů nanečisto. Jejich výkony u fiktivního soudu bude hodnotit odborná porota z řad soudců, akademiků a dalších odborníků. Celostátní soutěž vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest pro všechny vysokoškolské studenty právnických fakult v České republice./ibr /ibr //iMoot courty přinášejí jedinečnou možnost zlepšit argumentační dovednosti, odborné znalosti i týmovou spolupráci budoucích právníků. „Jde o profesně nejpřínosnější mimoškolní aktivity, ve kterých si studenti vyzkouší roli advokátů nanečisto,“ říká Svatava Veverková, vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „Snažíme se vzdělávat nejen studenty, ale i širokou veřejnost. Soutěžní případ jsme vytvořili na základě reálných příběhů spotřebitelů, kteří se v minulosti obrátili na naši spotřebitelskou poradnu.“br /divbr //divdiva name=’more’/aHlavní roli v soutěžním případu sehrává spotřebitelka Věra, které zazvoní u dveří podomní prodejkyně. Slíbí jí, že pro ni v aukci sežene levnějšího dodavatele elektřiny a plynu. Vše zcela zdarma. Protože má paní Věra malý důchod, ihned souhlasí. Nový dodavatel se jí ale vůbec nezamlouvá. Když s ním chce smlouvu zrušit, čeká ji překvapení. Podomní prodejkyně paní Věře naúčtuje smluvní pokutu deset tisíc korun za maření dodávek energií. Tím pro paní Věru začíná peklo na zemi kvůli neustálému obtěžování vymahači, kteří jí navíc vyhrožují exekucemi. br /br /Soutěž má písemnou a ústní část. „V prvním kole se studentů ptáme, zda má podomní prodejkyně nárok na uhrazení smluvní pokuty, nebo zda může seniorka smlouvu s dodavatelem zrušit bez sankce. Budoucí právníci nemají lehkou úlohu. Každý tým oproti reálné praxi nehájí zájmy pouze jednoho klienta, ale musí vypracovat podání za obě strany,“ upřesňuje Svatava Veverková. Zadání soutěžního případu doplňují přílohy, ve kterých soutěžící najdou klíčové dokumenty podobně jako v reálném soudním spise.br /br /Spotřebitelskoprávní moot court vyhlašuje dTest pro studenty právnických fakult všech vysokých škol v České republice. Přihlásit se mohou týmy o dvou až čtyřech členech prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce a href=https://www.blogger.com/u/www.spotrebitelskymoot.czwww.spotrebitelskymoot.cz/a až do 15. října. V první fázi čeká studenty odevzdání písemných podání adresovaných fiktivnímu soudu, a to jak za žalobkyni spotřebitelku Věru, tak za žalovanou společnost.br /br /Šestnáct nejlepších týmů postoupí do celorepublikového ústního kola, které bude probíhat dne 29. listopadu tohoto roku. „Losem každému týmu určíme, zda bude v ústním kole hájit zájmy paní Věry, nebo podomní prodejkyně. Dopředu od nás také dostane písemné podání protistrany, aby se mohl připravit,“ vysvětluje Svatava Veverková. Jednání ve Spotřebitelskoprávním moot courtu bude velmi podobné tomu reálnému. Zahájí ho soud, následně vyzve právního zástupce žalobkyně, aby přednesl žalobu. Poté se k žalobě vyjádří právní zástupce žalované. Bodově se hodnotí písemné i ústní kolo soutěže, vítězem se stane tým s celkově nejvyšším počtem bodů. Vedle vítěze soutěže porota vybere rovněž tým, který zpracoval nejlepší písemné podání, a zvolí také nejlepšího řečníka ústní části.br /br /Problémům s energetickými aukcemi se dTest věnoval již v minulosti. Pracovníci dTestu věří, že čím více se o moot courtu bude mluvit, tím je větší pravděpodobnost, že klesne i úspěšnost podomních prodejců, protože se téma dostane do povědomí nejen mladých spotřebitelů. Více informací o soutěži včetně složení odborné poroty a podrobných pravidel naleznete na a href=http://www.spotrebitelskymoot.cz/www.spotrebitelskymoot.cz/a. br /br /br /Kontakty pro média:br /Kristýna Kuncová, kuncova@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874/divVladimír Lajsek: Jak justice přichází o asistenty

11. 8. 2019, 12:17 | JINÉ PRÁVO | Jan Exner

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Práce v soudnictví mě lákala už během studií. Od spousty spolužáků jsem ale slýchával: „Tam bych nešel! Vždyť co bych pak do těch 30 dělal!? A z čeho bych hlavně žil!?“ Je pravda, že podobné otázky jsem si tehdy také kladl. I přesto jsem se ale po čase stal asistentem soudce.nbsp;/span/diva name=’more’/abr /div style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Práce u soudu mě bavila. Na rozdíl od předchozí praxe v korporátu jsem ji dokonce považoval za smysluplnou. Snad mohu i poměrně nepatřičně směle tvrdit, že jsem ji dělal dobře. Nicméně takřka nikdo se nestává asistentem proto, aby jím byl celý život. Drtivá většina z nich do justice vstupuje s vidinou toho, že by se jednou stali soudcem. Uspokojení z práce totiž bohužel není jedinou motivací pro výběr povolání. Obzvláště s rostoucím věkem a zvyšujícími se nároky na živobytí (zvláště při vyhlídkách na založení rodiny) totiž roste i potřeba vyšších výdělků. Těch se člověku jako asistentovi soudce ovšem rozhodně nedostane. Lze se tedy domnívat, že v případě touhy po vyšších příjmech vždy nejde jen o lidskou nenasytnost.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;O podfinancovanosti české justice se obecně ví. Dokud však v naší zemi není dostatek prostředků ani na zdravotnictví nebo školství, pak se jen těžko dočkáme zlepšení v soudnictví, jež je na tom v porovnání s předchozími resorty z hlediska politicko-společenského zájmu hůře. Jako realisté tedy musíme usoudit, že toto úskalí není v současné chvíli uspokojivě řešitelné. Nicméně je třeba počítat s tím, že nízké výdělky odradí spoustu velmi kvalitních absolventů právnických fakult. Pokud takový jedinec hledá uplatnění, pak justice rozhodně nemůže např. advokacii nebo korporátu v žádném případě konkurovat. Už zde tedy můžeme nacházet první síto, v němž justice přichází o spoustu zdatných právníků. Jejím jediným štěstím je, že se stále najde dostatek kvalitních, avšak jaksi „méně ekonomicky založených“ jedinců s nadšením pro věc. Ale jelikož je třeba stavy naplnit, pak se můžeme ptát, zda není často třeba z nouze sahat i po těch jedincích méně kvalitních./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Protože je počet soudcovských míst omezený a asistenti mají různou odbornou kvalitu, pak se soudcem jistě nemůže stávat úplně každý. Už tak můžeme velmi často slýchat kritiku odbornosti soudců. Ministerstvo spravedlnosti je si toho velmi dobře vědomo. Proto se novelou zákona o soudech a soudcích snaží právě v současné době proces ustanovování soudců změnit. Ministerstvu jistě nelze upřít pozitivní snahu o větší transparentnost výběrového procesu. I ze samotné justice totiž velmi často zaznívalo, že otázky jmenování či nejmenování konkrétních uchazečů závisely plně na vůli předsedů krajských soudů. Rovněž je jistě žádoucí, aby se soudci stávali jen ti nejzdatnější jedinci. Je ovšem otázkou, nakolik se to ministerstvu návrhem zmíněné novely bude dařit. Jeho představou totiž je, že výběr těch nejlepších soudců zajistí dlouhá praxe a co nejnáročnější výběrové řízení. Proto hodlá povinnou praxi fakticky prodloužit o další rok zavedením pozice justičního kandidáta. A dále plánuje selekci zajistit nikoli jen jedním, ale hned dvěma výběrovými řízeními. Prvním na kandidáta, druhým potom na soudce.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Jen nerad se stávám bořitelem nadějeplných idejí a entuziasmu. Přesto si však jako člověk alespoň minimálně znalý justičního prostředí dovolím vyjádřit dosti radikální skepsi. Nejsem si totiž zcela jist tím, jestli stanovování dalších náročných podmínek pro dosažení taláru na už nyní dost nesnadné cestě akorát neodradí další kvalitní uchazeče. Z jakých důvodů se totiž mají ti nejlepší vydávat na dlouhou a strastiplnou pouť temným tunelem, na jehož konci však ono pověstné světlo neuvidí, ale budou pouze doufat, že tam někde zkrátka bude? Zvláště tehdy, pokud je dostupnost jiných povolání po vykonání justiční zkoušky tak snadná (a mnohem lépe honorovaná)? A když dále zpozorují, jak jejich spolužáci (ne vždy zaručeně zdatnější než oni sami) jsou již dávno advokáty, státními zástupci, řediteli sekcí vysokých úřadů či vedoucími právních divizí velkých podniků a vesele si budují kariéru? Z jakého důvodu by měli takovou dřinu a nejistotu dobrovolně na vlastní úkor podstupovat? Nebude se jednat spíše paradoxně o další síto, jež schopné lidi odradí? Nezůstanou posléze v justici jen ti, kteří se jinde zkrátka neuplatní?nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Ministerstvo ovšem stále trvá na svém. Tvrdí, že stojí právě jen o ty, kteří náročné podmínky vydrží. Nevím, jak to chápat jinak, než že ministerstvo z nějakého důvodu upřednostňuje schopnost výdrže před odbornou kvalitou…/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Já tu výdrž v dnešní vysoce nejisté době bohužel neměl, ačkoli již všechny zákonné podmínky pro jmenování splňuji. Proto jsem nakonec zamířil do advokacie. Viděl jsem kolem sebe ostatně i spoustu dalších, kteří už ji neměli. Mám dokonce osobní tip na budoucí vývoj počtu asistentů soudců v případě, pokud zmiňovaná novela v současném znění skutečně nabyde účinnosti. A zvýšení stavů to tedy rozhodně není. To spíše naopak./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Ať tak či onak, nejspíš lze souhlasit s tím, že složitější cesta může dopomoci k výběru lepších soudců. Můžeme se ovšem přít o to, jestli se z výše uvedených důvodů nebude jednat spíš jen o výběr bnejlepších z nejhorších/b.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Abych ovšem nepůsobil jen jako negativista bez konstruktivního protinávrhu, nabídnu ctěnému čtenáři ke zvážení následující východiska. Zaměřuji se zejména na otázku, proč je zapotřebí vymýšlet složitosti. Uvedu tedy pár následujících myšlenek:/span/divbr /ul style=text-align: left;li style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Nevystačili bychom si pouze s jedním centrálním transparentním výběrovým řízením na soudce, do něhož by se zkrátka mohli přihlásit všichni uchazeči splňující podmínky pro jmenování?/span/lili style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Jestliže se někdo domnívá, že asistentská praxe je pro budoucí výkon funkce soudce nedostatečná, není lepší namísto jejího prodlužování a zavádění překážek prostě zlepšit kvalitativně tuto praxi?/span/lili style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Má věková hranice 30 let pro jmenování soudcem smysl? Důvodem pro její existenci je údajně požadavek na dostatečné životní zkušenosti soudce. Nevzpomínám si však, kdy přesně jsem zažil, aby soudci právě svoje zkušenosti při rozhodování aplikovali. Neaplikují spíš prostě jen právo? V zemích kontinentální právní kultury je takto vysoká věková hranice navíc značně neobvyklá. Neexistuje ani žádná studie prokazující její přínosy. Odstranění tohoto předpokladu pro jmenování soudcem by rozhodně minimálně spoustu mladých a kvalitních uchazečů přestalo od kariéry v justici demotivovat./span/lili style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Jestliže spoustu absolventů odrazují od pozice asistenta soudce nízké výdělky, nemělo by ministerstvo tento neduh raději nějakým způsobem kompenzovat tak, aby přitáhlo více kvalitních uchazečů? Popř. jaký smysl má takové jedince naopak ještě více demotivovat?/span/li/ulbr /div style=text-align: justify;ispan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Autor je advokátem v Praze, doktorandem na Právnické fakultě UK a členem spolku Pro iustitia, z. s., jenž sdružuje primárně justiční čekatele a asistenty soudců z celé ČR/span/i/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdivbr //div/divNové vydání Bulletinu o lidských právech

1. 7. 2019, 09:24 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;Červnové vydání Bulletinu začíná vskutku výjimečným příspěvkem, který připomíná osmdesáté výročí činu, kterým Brit Nicholas Winton zachránil životy 669 dětí z Československa. Tehdy v roce 1939 mezi nimi byl i John Karlik, který přináší osobní vzpomínku na svá raná léta strávená v Praze a později v Anglii. Kristýna Molková Foukalová poté přibližuje setkání soudkyň z celého světa ve španělském Madridu, kam přijely diskutovat o otázkách genderu v soudnictví.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Zuzana Malá zaměřuje na rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu nevyšetřovat válečné zločiny spáchanénbsp; v Afghánistánu. Jedná soud selektivně? Michal Kubica z evropské sekce se věnuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které se týká bezdůvodného výslechu a prohlídky na letišti, a tedy hranic respektování soukromého života. V mezinárodní sekci diskutuje Aneta Boudová systém sociálních kreditů, který se již několik let testuje v Číně a má být „nasazen“ na celou společnost. Propojení moderních technologií a komunistické ideologie tak vytváří silně znepokojující projekt Velkého bratra 21. století. Zdeněk Nevřivý z české sekce se zaměřuje na konflikt svobody projevu podnikatele a diskriminace spotřebitele, který v ČR odstartovala citlivá kauza ostravského hotelu, jenž odmítal ubytovat ruské občany, pokud nepodepsali, že nesouhlasí s anexí Krymu./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Nový Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci si můžete a href=http://www.centrumlidskaprava.cz/sites/centrumlidskaprava.cz/files/users/clpd/bulletin_cerven2019_mail.pdfbprohlédnout zde/b/a.br /a name=’more’/abr /br /bTéma/bbr /br /ulli80 let od vlaků Sira Nicolase Wintona/liliSpravedlnost a soudnictví s genderovou perspektivou/li/ulbr /br /b1) Mezinárodní trestní spravedlnost/bbr /br /ulliSelektivní spravedlnost? Soudci Mezinárodního trestního soudu neudělili povolení k vyšetřování válečných zločinů v Afghánistánu 10/liliZpět na začátek: Imunity státních představitelů v judikatuře Mezinárodního trestního soudu/li/ulbr /br /b2) Evropský systém ochrany lidských práv/bbr /br /ulliSpojené království bezdůvodným výslechem a prohlídkou na letišti porušilo právo na soukromý život/liliPrávní vztah ke společenské matce patří k nejlepším zájmům dítěte/li/ulbr /br /b3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva/bbr /br /ulliCaster Semenyaová neuspěla v rozhodčím řízení ohledně nového pravidla/liliBudování Velkého bratra: systém sociálních kreditů v Číně/liliOSN schválila novú rezolúciu o znásilnení ako o vojnovom zločine/li/ulbr /br /b4) Česká republika a lidská práva/bbr /br /ulliKauza Krym: Svoboda projevu podnikatele či diskriminace spotřebitele?/liliRasistické komentáře na Facebooku: podmínky pro přiznání postavení poškozeného v trestním řízení/liliVydání ruského hackera Nikulina do USA bylo podle Ústavního soudu nezákonné/li/ulbr /br /Monitoring lidskoprávních publikacíbr /br /br //div